Przejdź do treści

Zaglądamy do Polityki Przemysłowej Polski


Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosiło Politykę Przemysłową Polski, część Planu dla Pracy i Rozwoju. Działania wspierające polski sektor wytwórczy oprą się na pięciu osiach rozwojowych: cyfryzacji, zielonym ładzie, bezpieczeństwie, lokalizacji oraz społeczeństwie wysokich kompetencji. W pierwszej największy nacisk jest położony na gromadzenie, usieciowienie i wykorzystanie danych, wspieranie przemysłu 4.0, szkolenie pracowników przyszłości i zmianę w podejściu do zarządzania organizacjami. Droga do zielonego ładu ma polegać na wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym, zmniejszeniu energochłonności oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych w procesach produkcyjnych. W trzeciej grupie ważne są: zabezpieczenie dostaw kluczowych surowców i cyberbezpieczeństwo. Osobna kategoria to bezpieczeństwo technologiczne związane z dostępem do rozwiązań potrzebnych w produkcji i prowadzeniu prac B+R oraz z przeciwdziałaniem szpiegostwu przemysłowemu, czyli niepowołanemu zastosowaniu, wyciekowi, przejęciu technologii czy danych. Program wskazuje również na konieczność sytuowania zakładów w miejscach, które pozwolą na realne skrócenie łańcuchów dostaw.

(graf. Getty Images)

Zadania PPP

Polityka Przemysłowa Polski wymienia też obszary działania Platformy Przemysłu Przyszłości w osi dotyczącej cyfryzacji – to m.in.: podnoszenie kompetencji za pomocą cykli szkoleń w obszarach technologii 4.0 czy procesów transformacji cyfrowej, webinariów tematycznych, kursów online za pośrednictwem E-learningu Przemysłu Przyszłości, rozwoju bazy wiedzy o technologiach i przemyśle, a także pokazów technologii w zakresie: predictive maintenance, druku 3D oraz AR. Zadaniem PPP jest również doradzanie przedsiębiorcom i prowadzenie audytów technologicznych, wdrożeniowych, jak również skanów dojrzałości cyfrowej (zgodnie z metodyką ADMA) wraz z opracowaniem planu cyfrowej transformacji. Kolejnym narzędziem rozwoju przemysłu jest konkurs Fabryka Przyszłości, promujący dobre praktyki w zakresie digitalizacji produkcji.

fabryka samochodów
(fot. Getty Images)

DIH-y, klastry i Regionalne Rady Przemysłu Przyszłości

Transformacja cyfrowa polskiego przemysłu wykorzysta działania koordynowanej przez PPP sieci Hubów Innowacji Cyfrowych i powstających Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych. DIH-y i eDIH-y mają skupić się na pomocy firmom w opracowaniu planu transformacji cyfrowej, zapewnieniu dostępu do specjalistycznej wiedzy i warunków do testowania rozwiązań lub eksperymentowania. Razem z MRPiT, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Platforma Przemysłu Przyszłości zajmie się przygotowaniem programów umożliwiających zwiększenie współpracy pomiędzy instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców i szkołami branżowymi, a także budowaniem fabryk uczących, czyli cyberfizycznej infrastruktury demonstracyjnej ułatwiającej współdziałanie przedsiębiorców i studentów. Polityka Przemysłowa zakłada, że świadomość przedsiębiorców w zakresie digitalizacji, automatyzacji i sposobów finansowania transformacji zwiększy się dzięki powoływanym przez PPP Regionalnym Radom Przemysłu Przyszłości.

(graf. KE)

Analiza SWOT

Wśród mocnych stron polskiego przemysłu, autorzy dokumentu wymieniają: rosnący eksport, lokalizację zakładów produkcyjnych i centrów dystrybucyjnych, wysoko wykwalifikowanych inżynierów, a także dużą liczbę małych i średnich przedsiębiorstw, które mają potencjał stosowania nowych technologii i technik wytwarzania. Słabościami są m.in.: niewielka rozpoznawalność polskich marek na świecie, kondycja finansowa firm, niska kapitalizacja podmiotów, brak pieniędzy na inwestycje i niewystarczająca współpraca pomiędzy firmami oraz ośrodkami badawczo-naukowymi. Do szans polskiego przemysłu zaliczono zainteresowanie zagranicznych inwestorów uruchamianiem produkcji nad Wisłą, rozwój technologii automatyzacji i cyfryzacji procesów oraz wysoką jakość kształcenia technicznego w polskich szkołach. Nadmierne regulacje, niedobór wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem średnim technicznym oraz koncentrację wiedzy i kapitału wokół niewielu firm na rynku uzupełniły listę zagrożeń prezentowanych w publikacji MRPiT.

Confident mid adult engineer examining car chassis at automobile industry. Handsome male supervisor is working on car part in factory. He is wearing reflective clothing.
(graf. Getty Images)

Biała księga

Polityka Przemysłowa Polski była konsultowana z przedstawicielami środowisk branżowych i eksperckich. Na podstawie ich uwag najpierw przygotowano Białą Księgę Rozwoju Przemysłu, zawierającą propozycje zmian związanych z barierami sektora produkcyjnego. Przedsiębiorcy alarmowali m.in. o braku wykwalifikowanych pracowników, trudnościach w finansowaniu działalności gospodarczej i prac badawczo-rozwojowych czy problemach związanych z gospodarowaniem odpadami. Firmy zwróciły również uwagę na dużą biurokrację w instytucjach administracji państwowej i samorządowej oraz komplikacje związane z nadmierną liczbą przepisów.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na