#szczepimysię #szczepimysię

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MYŚL OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (TZW. RODO).

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

I. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą w Radomiu, ul. Jacka Malczewskiego 24, 26-609 Radom, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000784300, NIP 7962990469, zwana dalej „Administratorem”. Aby skontaktować się z Fundacją, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: RODO@fppp.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby.

II. Kategorie danych osobowych

Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe oraz w szczególnych przypadkach, na kanwie zgody wydanej w sposób świadomy i dobrowolny – dane o stanie zdrowia.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. w celu realizacji procesu rekrutacji/i przyszłych rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacja przez Administratora obowiązków prawnych ciążących na nim, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy;
 2. wykonania zawartej z Panią/Panem umowy o pracę lub podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
 3. wykonania zawartej z Panią/Panem umowy dotyczącej świadczonych usług oraz oferowanych produktów lub podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 5. wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
 6. w celu organizacji i realizacji kursów oraz szkoleń, obsługi platformy e-learningowej, a także w celu wydania certyfikatu uczestnictwa w kursie/szkoleniu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
 7. w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;
 8. promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora w trakcie obowiązywania umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;
 9. promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
 10. ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:

 1. przez okres niezbędny do realizacji procesu danej rekrutacji, w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy;
 2. w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami;
 3. w zakresie przetwarzania dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;
 4. w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora w trakcie trwania umowy – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;
 5. w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody;
 6. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu;
 7. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze i wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

V. Monitoring

Administrator w celu ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na jego terenie, zapewnienia najwyższej jakości usług oraz obrony przed dochodzeniem roszczeń, stosuje monitoring wizyjny oraz nagrywanie rozmów telefonicznych. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia. Zapisy z monitoringu oraz rozmów przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy. Osoba którą nagrano bądź zarejestrowano poprzez system monitoringu ma prawo dostępu do nagrań za pośrednictwem upoważnionego na podstawie stosownych przepisów prawa podmiotu np. Policji. Osobie nagranej i/lub zarejestrowanej przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

VI. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane są przeznaczone dla Administratora oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

 1. podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 2. podmiotom uczestniczącym na zlecenie Administratora w procesie rekrutacji/w procesach przyszłych rekrutacji;
 3. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy o pracę;
 4. podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Mając na uwadze powyższe, Administrator informuje, iż profiluje osoby, których dane dotyczą, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność Administratora, przygotować stosowne propozycje i oferty, programy szkoleń i nowatorskie sposoby demonstrowania rozwiązań Przemysłu 4.0 oraz opracować wdrożenie adekwatnych cyfrowych produktów, usług i modeli biznesowych. Do profilowania Administrator wykorzystuje następujące dane: imię, nazwisko, adres email, wiek, płeć, język, stanowisko pracy, miejsce pracy. Ponadto przy profilowaniu Administrator będzie brał pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www, w tym platformie e-learningowej, oraz aplikacjach mobilnych.

VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
 5. prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO;
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IX. Źródło pochodzenia danych

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.

Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego).

X. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

XI. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Administratora związanych z wykonywaniem celów o których mowa powyżej. W przypadku niepodania danych osobowych Administrator zmuszony jest odmówić zawarcia umowy oraz odstąpić od realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków wynikających z podanych wyżej celów. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.