Polityka prywatności

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości została utworzona ustawą z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (Dz. U. poz. 229). Fundatorem Fundacji jest Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.) Fundacja jest państwową osobą prawną.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą przy ul. Malczewskiego 24, 26-609 w Radomiu reprezentowana przez Pana Andrzeja Soldaty – Prezesa Zarządu Fundacji.

Aby skontaktować się z Administratorem, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: kontakt@fppp.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres do korespondencji: Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-507 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z:

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże w niektórych przypadkach może być konieczne dla zrealizowania określonego zadania.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

8. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.