#szczepimysię #szczepimysię

Patronat

Platforma Przemysłu Przyszłości włącza się w inicjatywy społeczne, gospodarcze i wydarzenia zbiorowe o charakterze konferencji, targów, wystaw, warsztatów oraz im podobnych, które obejmują tematyką rozwój przemysłu 4.0. Jeśli organizują Państwo wydarzenie i chcieliby, abyśmy objęli je patronatem, proszę zgłosić swój projekt.

Jak zgłosić wniosek o patronat?

Podmiot zainteresowany udziałem Platformy Przemysłu Przyszłości w organizowanym wydarzeniu lub inicjatywie, najpóźniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem wydarzenia (decyduje data wpływu dokumentu) powinien złożyć wniosek o patronat. Wnioski złożone po terminie mogą być rozpatrywane jedynie w przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami.

Decyzja o przyznaniu patronatu

Decyzję o udziale fundacji w wydarzeniach lub inicjatywach podejmuje zarząd PPP. Rozpatrując wniosek zainteresowanego podmiotu, zarząd bierze pod uwagę m.in. następujące kryteria:

 1. Charakter wydarzenia lub inicjatywy.
 2. Forma (np. targi, konferencja, kongres, forum).
 3. Czas trwania (jednodniowe, kilkudniowe), przy czym preferowane jest uczestnictwo jednodniowe.
 4. Lokalizacja wydarzenia, preferowane są wydarzenia krajowe.
 5. Zasady uczestnictwa (dostęp otwarty, zamknięty, bezpłatny, odpłatny).

Pełna lista kryteriów znajduje się w Regulaminie uczestnictwa PPP w inicjatywach społecznych, gospodarczych i wydarzeniach zbiorowych o charakterze konferencji, targów, wystaw, warsztatów oraz im podobnych.

Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie 10 dni roboczych od daty wpływu. Po przyznaniu decyzji pozytywnej strony podpisują list intencyjny (wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu).

Zasady udzielenia patronatu merytorycznego lub honorowego fundacji oraz uczestnictwa jej przedstawiciela w radzie programowej

 1. Organizator wydarzenia lub inicjatywy zamieszcza we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na stronach internetowych związanych z realizacją wydarzenia informację o współpracy oraz znak graficzny fundacji.
 2. Organizator wydarzenia lub inicjatywy na stronach internetowych wydarzenia lub inicjatywy umieszcza link do strony internetowej PPP: przemyslprzyszlosci.gov.pl.
 3. W czasie trwania wydarzenia lub inicjatywy, w miejscu ich zorganizowania, organizator umieszcza informacje o patronacie merytorycznym lub honorowym / udziale w radzie programowej oraz umieszcza znak graficzny fundacji w taki sposób, aby były one widoczne dla wszystkich uczestników.
 4. Informacja dotycząca wydarzenia / inicjatywy objętych wsparciem może zostać opublikowana na stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych PPP. Organizator zobowiązany jest do przesłania na adres marketing@fppp.gov.pl pełnej informacji o wydarzeniu / inicjatywie (nieprzekraczającej jednej strony A4) w terminie najpóźniej 2 tygodni przed planowanym wydarzeniem.

Sprawozdanie z realizacji wydarzenia

 1. Objęcie wydarzenia lub inicjatywy patronatem merytorycznym lub honorowym, jak również udział w radzie programowej, wiążą się z obowiązkiem przedłożenia przez organizatora zarządowi fundacji, najpóźniej po upływie 30 dni od zakończenia wydarzenia lub inicjatywy, sprawozdania z ich przebiegu. Syntetyczne sprawozdanie, którego objętość nie może przekraczać dwóch stron formatu A4, powinno zawierać informacje o liczbie osób, które wzięły udział w wydarzeniu / inicjatywie oraz o zrealizowaniu założonych celów. Do sprawozdania należy dołączyć oddzielnie minimum dwa zdjęcia dokumentujące wydarzenie / inicjatywę. Sprawozdanie w formacie .pdf, przygotowane według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu, należy przekazać drogą elektroniczną na adres marketing@fppp.gov.pl. Przesłane materiały mogą zostać wykorzystane na stronie internetowej Platformy Przemysłu Przyszłości.
 2. W przypadku gdy organizator wydarzenia / inicjatywy nie prześle sprawozdania w formie elektronicznej w wyznaczonym terminie, bez podania istotnej przyczyny opóźnienia, jego kolejny wniosek o objęcie wyróżnieniem wydarzenia / inicjatywy pozostawia się bez rozpoznania.

Załączniki