Przejdź do treści

Patronat

Platforma Przemysłu Przyszłości włącza się w inicjatywy społeczne, gospodarcze i wydarzenia zbiorowe o charakterze konferencji, targów, wystaw, warsztatów oraz im podobnych, które obejmują tematyką rozwój przemysłu 4.0. Jeśli organizują Państwo wydarzenie i chcieliby, abyśmy objęli je patronatem, proszę zgłosić swój projekt.

Jak zgłosić wniosek o patronat?

Podmiot zainteresowany udziałem Platformy Przemysłu Przyszłości w organizowanym wydarzeniu lub inicjatywie, najpóźniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem wydarzenia powinien złożyć wniosek o patronat. Wnioski złożone po terminie mogą być rozpatrywane jedynie w przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami.

Decyzja o przyznaniu patronatu

Decyzję o udziale fundacji w wydarzeniach lub inicjatywach podejmuje zarząd FPPP. Rozpatrując wniosek zainteresowanego podmiotu, zarząd bierze pod uwagę m.in. następujące kryteria:

 1. Charakter wydarzenia lub inicjatywy oraz czas trwania.
 2. Lokalizacja wydarzenia, preferowane są wydarzenia krajowe.
 3. Infrastruktura (powierzchnia wystawiennicza, wyposażenie techniczne).
 4. Zasady uczestnictwa (dostęp otwarty, zamknięty, bezpłatny, odpłatny).

Pełna lista kryteriów znajduje się w regulaminie. Po rozpatrzeniu wniosku przez zarząd FPPP, wnioskodawca otrzyma odpowiedź na adres mailowy podany we wniosku.

Wymagania informacyjne

 1. Organizator wydarzenia lub inicjatywy zamieszcza we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na stronach internetowych związanych z realizacją wydarzenia informację o współpracy oraz znak graficzny fundacji.
 2. Organizator wydarzenia lub inicjatywy na stronach internetowych wydarzenia lub inicjatywy umieszcza link do strony internetowej FPPP: przemyslprzyszlosci.gov.pl.
 3. W czasie trwania wydarzenia lub inicjatywy, w miejscu ich zorganizowania, organizator wydarzenia umieszcza informacje o patronacie merytorycznym, medialnym lub honorowym /udziale w radzie programowej oraz znak graficzny Fundacji w taki sposób, aby były one widoczne dla wszystkich uczestników wydarzenia / inicjatywy.
 4. Informacja dotycząca wydarzenia / inicjatywy objętych wsparciem może zostać opublikowana na stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych FPPP. Organizator zobowiązany jest do przesłania na adres patronaty@fppp.gov.pl pełnej informacji o wydarzeniu / inicjatywie (nieprzekraczającej jednej strony A4) w terminie najpóźniej 2 tygodni przed planowanym wydarzeniem.

Sprawozdanie z realizacji wydarzenia

 1. Objęcie wydarzenia lub inicjatywy patronatem merytorycznym lub honorowym, jak również udział w radzie programowej, wiążą się z obowiązkiem przedłożenia przez organizatora zarządowi fundacji, najpóźniej po upływie 30 dni od zakończenia wydarzenia lub inicjatywy, sprawozdania z ich przebiegu. Przesłane materiały mogą zostać wykorzystane na stronie internetowej Platformy Przemysłu Przyszłości.
 2. Organizator zobowiązany jest do przesłania na adres patronaty@fppp.gov.pl oddzielnie minimum dwa zdjęcia dokumentujące wydarzenie / inicjatywę. Przesłane materiały mogą zostać wykorzystane na stronie internetowej fundacji oraz w mediach społecznościowych Fundacji.
 3. W przypadku gdy organizator wydarzenia / inicjatywy nie prześle sprawozdania w formie elektronicznej w wyznaczonym terminie, bez podania istotnej przyczyny opóźnienia, jego kolejny wniosek o objęcie wyróżnieniem wydarzenia / inicjatywy pozostawia się bez rozpoznania.

Załączniki