Przejdź do treści

Polityka prywatności — kontrahenci

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą w Radomiu przy ul. Malczewskiego 24, 26-609 Radom, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000784300, legitymująca się numerem REGON: 383266132 i NIP: 7962990469 zwana dalej „FPPP” lub „Administrator”.

Aby skontaktować się z Administratorem, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: RODO@fppp.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby FPPP, to jest: ul. Malczewskiego 24, 26-609 Radom.

Zakres przetwarzanych danych

Podczas współpracy z FPPP przetwarzane są następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 1. dane identyfikacyjne i kontaktowe,
 2. dane płatnicze konieczne do realizacji rozliczeń finansowych,
 3. dane związane z realizacją umów.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych oraz okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy – przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres wykonywania umowy [podstawa prawna art. 6 pkt 1 b) RODO – zawarcie i wykonanie umowy],
 2. monitorowania jakości wykonania umowy – przez czas trwania umowy [podstawa prawna art. 6 pkt 1 b) RODO – zawarcie i wykonanie umowy oraz art. 6 pkt 1 f) RODO – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci analizy wyników prowadzonej działalności],
 3. wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – przez okres określony przepisami prawa [art. 6 pkt 1 c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze],
 4. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna art. 6 pkt 1 f) RODO – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umową],
 5. weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, wykonywaniu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej umowy. Możemy dodatkowo pozyskać dane z rejestrów informacji gospodarczej i wywiadowni gospodarczych. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej [podstawa prawna art. 6 pkt 1 f) – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci zapewnienia prawidłowości dysponowania środkami publicznymi],
 6. tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności na potrzeby wewnętrzne – przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach c) i d) [podstawa prawna art. 6 pkt 1 f) RODO realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności],
 7. kierowania ofert z produktami i/lub usługami, którymi moglibyście Państwo być zainteresowani, związanych z warunkami dotyczącymi nawiązania i/lub kontynuowania współpracy z FPPP oraz przekazywania Państwu informacji marketingowej [podstawa prawna art. 6 pkt 1 f) RODO – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci marketingu bezpośredniego].

Odbiorcy danych

Administrator może przekazać zebrane dane do podmiotów świadczących usługi na jego rzecz, w szczególności: firmy świadczące usługi IT, księgowości, firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności, firmy transportowe, dostawcy zamawianych towarów. Ponadto, podane informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa. Każdorazowo przekazanie takie odbywać będzie się wyłącznie w oparciu o zawartą w tym zakresie umowę lub inną wiążącą podstawę prawną. W takich sytuacjach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Twoje dane osobowe mogą w wyjątkowych sytuacjach zostać przekazane do podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora prowadzących działalność poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do państw, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, Administrator zadba o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, a brak ich podania uniemożliwi nam zawarcie umowy.

Prawa podmiotów danych

Żądanie skorzystania z przysługujących Ci praw możesz kierować za pomocą poczty e-mail na adres: RODO@fppp.gov.pl lub poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora. Kontaktując się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą Administratorowi potwierdzić Twoją tożsamość tak, by osoba nieuprawniona nie uzyskiwała dostępu do Twoich danych.

Masz następujące prawa dotyczące Twoich danych osobowych:

 1. Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych
  Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które Administrator przechowuje, lub do których ma dostęp. Na Twoje żądanie Administrator wyśle Ci również kopię Twoich danych osobowych, które przetwarza.
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych
  Administrator podejmuje racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Powinieneś pamiętać jednak, że jest to wspólna odpowiedzialność Twoja i Administratora. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, powinieneś o tym zawiadomić Administratora.
 3. Prawo do przenoszenia danych
  Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do maszynowego odczytu, jak również prawo do żądania przekazania tych danych innemu Administratorowi, którego wskażesz.
 4. Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania
  We wskazanych w przepisach przypadkach masz uprawnienie, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych (co dotyczy w szczególności, choć nie wyłącznie sytuacji, gdy wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a Administrator nie będzie miał nadrzędnej prawnie uzasadnionej podstawy przetwarzania lub przetwarzanie odbywa się na cele marketingowe). Uprawnienie to zostanie wykonane przez Administratora bez nieuzasadnionej zwłoki i pod warunkiem, że inne przepisy nie będą nakładać na Administratora obowiązku przetwarzania danych. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania danych.
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  We wskazanych w przepisach przypadkach i w zależności od indywidualnej sytuacji możesz mieć prawo, by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych (wliczając w to sytuacje, gdy Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes – w szczególności na cele marketingu bezpośredniego). W takich sytuacjach Administrator nie będzie kontynuować przetwarzania, chyba że wykaże istnienie nadrzędnych, ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub dane są niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Prawo do wniesienia skargi i do ochrony prawnej przed sądem
  Masz w każdym czasie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem – w konkretnej sprawie, w której uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone.