Przejdź do treści

Doradztwo

We współczesnym świecie efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa staje się jednym z głównych elementów budowania przewagi konkurencyjnej. Nowe modele biznesowe i realia gospodarki 4.0 stawiają przed menadżerami kolejne wyzwania. Platforma Przemysłu Przyszłości doskonale zna te problemy, dlatego kreujemy standardy i promujemy dobre praktyki, które stanowią odpowiedź na potrzeby cyfryzującej się gospodarki. Rozumiemy trudności, z jakimi mierzą się przedsiębiorcy. Znamy też wyzwania, jakie czekają rynek, firmy oraz ich menadżerów. Na podstawie tej wiedzy przygotowaliśmy ofertę doradztwa, w której wartość usług budujemy poprzez sieć ekspertów: liderów wiedzy i wdrożeń z zakresu transformacji cyfrowej i nowych technologii. Usługi doradcze kierujemy do przedsiębiorców, którzy potrzebują profesjonalnego wsparcia w swojej działalności.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Platformy Przemysłu Przyszłości i do zgłoszeń w aktualnych naborach dotyczących usług doradczych.

Wsparcie ze strony fundacji jest realizowane w ramach pomocy de minimis. Liczba miejsc na poszczególne usługi zależy od aktualnego budżetu FPPP. Wnioski o wsparcie będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Ponadto zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi przemysłu 4.0. Można je znaleźć w serwisie E-learning Przemysłu Przyszłości.

Doradztwo 4.0

Rzetelna i niezależna kontrola obszarów firmy jest niezwykle ważna z punktu widzenia jej funkcjonowania. Doradztwo 4.0 to forma bezpośredniego wsparcia przedsiębiorców, służąca przygotowaniu firm do transformacji cyfrowej. Oferta doradcza obejmuje audyty mające na celu ocenę, analizę, weryfikację i ulepszenie istniejących procesów oraz zapoczątkowanie zmian w kierunku standardów przemysłu 4.0. Usługi doradcze prowadzą audytorzy oraz eksperci współpracujący z Platformą Przemysłu Przyszłości.

Szczegółowe opisy produktów znajdują się poniżej w rozwijalnym menu:


Mentoring

Wsparcie mentorskie to usługa polegająca na doradztwie w kontekście zmian w firmie, zarówno w zakresie organizacyjnym, jak i technologicznym, które prowadzą do wdrożenia rozwiązań przemysłu przyszłości. Za pośrednictwem mentorów i ekspertów z różnych dziedzin przemysłu 4.0 będzie można dowiedzieć się, w jaki sposób sprawdzać obszary w przedsiębiorstwie oraz jak efektywnie wprowadzać zmiany zdiagnozowane podczas wsparcia mentorskiego. Ponadto podczas audytu wewnętrznego lub zewnętrznego będzie można skorzystać z asysty lub supervisoringu niezależnego eksperta.

Zakres:

 • mentoring audytowy
 • doradztwo w zakresie prowadzenia audytów
 • asysta przy audycie wewnętrznym
 • asysta przy audycie zewnętrznym – supervisoring

Audytorzy: 1 ekspert FPPP
Czas trwania: 1 dzień roboczy (wizyta w przedsiębiorstwie) i 20 godzin konsultacji
Rezultat: usługa mentorska, niezależne doradztwo


Audyt zgodności

Standaryzacja to słowo klucz w efektywnym biznesie. W nowoczesnej gospodarce normy, regulacje czy procedury obowiązują każdego przedsiębiorcę. Audyt zgodności to produkt odpowiadający na potrzeby rynku w zakresie sprawdzenia i wdrożenia norm i reguł przemysłu 4.0. Eksperci biznesowi i technologiczni FPPP będą audytować firmy pod kątem wytycznych niezbędnych do wdrożenia p4.0, ale również przeprowadzą wstępny audyt technologii i produktów, oceniając możliwość wdrożenia rozwiązań cyfrowych.

Zakres:

 • sprawdzenie zasad i procedur firmy pod względem zgodności ze standardami przemysłu 4.0 i wytycznymi normatywnymi
 • wstępny audyt technologii pod kątem możliwości zastosowania rozwiązań przemysłu 4.0

Audytorzy: 2 ekspertów FPPP
Czas trwania: 1 dzień roboczy, audyt w przedsiębiorstwie
Rezultat: doradztwo, raport z audytu z rekomendacjami do wdrożenia


Audyt operacyjny

Audyt operacyjny to produkt obejmujący profesjonalne doradztwo w zakresie sprawdzania funkcjonowania firmy w gospodarce. Usługa doradcza obejmuje analizę takich obszarów, jak strategia przedsiębiorstwa, model biznesowy, procesy i procedury wykonawcze. Nasi eksperci i audytorzy wskażą mocne i słabe strony organizacji, zarekomendują niezbędne działania naprawcze, ale też pokażą, w jaki sposób przeprowadzić efektywnie komunikację wewnątrz przedsiębiorstwa.

Zakres:

 • analiza strategii przedsiębiorstwa
 • analiza modelu biznesowego firmy
 • audyt procesów organizacyjnych w przedsiębiorstwie
 • audyt procedur i wyników operacyjnych
 • komunikacja w organizacji

Audytorzy: 2 ekspertów FPPP
Czas trwania: 2 dni robocze, audyt w przedsiębiorstwie
Rezultat: doradztwo, raport z audytu z rekomendacjami do wdrożenia


Dojrzałość ADMA

Badanie w formie analizy dojrzałości cyfrowej firmy, które stanowi kompleksową ocenę gotowości przedsiębiorstwa do rozpoczęcia procesu transformacji cyfrowej. Finałem jest raport wraz z przygotowaniem wstępnego planu transformacji – niezbędnego do opracowania tzw. roadmapy transformacji.

Zakres:

 • analiza dojrzałości firmy w siedmiu obszarach: zaawansowane technologie produkcyjne, fabryka cyfrowa, fabryka ekologiczna, inżynieria zorientowana na klienta, organizacja skupiona na człowieku, inteligentna produkcja, łańcuch wartości
 • doradztwo w zakresie ustalenia priorytetowych obszarów rozwoju
 • tworzenie planu transformacji

Osoby: 1 ekspert FPPP
Czas trwania: 2 dni robocze, audyt w przedsiębiorstwie
Rezultat: doradztwo, raport z audytu z rekomendacjami do wdrożenia


Formuła usług doradczych

Usługi doradcze oferowane przez FPPP są realizowane w formie bezpośredniego wsparcia, zgodnie z art. 20-25 ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Platforma w ramach obecnego naboru udziela przedsiębiorcom wsparcia o intensywności od około 50 do 60% wartości usługi – co oznacza, że odbiorca usługi finansuje od około 40 do 50% kosztu. Wysokość udzielanej pomocy będzie szacowana indywidualnie dla każdego wnioskującego podmiotu, stanowiąc różnicę pomiędzy jej wartością rynkową, a sumą kosztów poniesionych przez FPPP.

Szczegółowe zasady świadczenia przez nas doradztwa są opisane w regulaminie.

Aby zgłosić chęć skorzystania ze wsparcia, należy wypełnić wniosek i wysłać go na adres mailowy: doradztwo@fppp.gov.pl.

Nasi konsultanci skontaktują się z zainteresowanymi i pomogą przygotować dokumenty niezbędne do podpisania umowy. Zapraszamy!