Przejdź do treści

RAPORT: Inwentaryzacja klastrów w kontekście ich wpływu na cyfryzację łańcuchów wartości


Globalny wyścig technologiczny oraz rosnąca konkurencja na międzynarodowych rynkach niosą za sobą potrzebę tworzenia i rozwoju inicjatyw klastrowych w Polsce. Działalność koordynatorów klastrów jest często nakierowana na wspieranie procesów ekspansji podmiotów zrzeszonych na rynki międzynarodowe. Obecnie coraz częściej podmioty dostrzegają korzyści z przynależności do klastrów, co rodzi potrzebę dostępu do aktualnej i pogłębionej wiedzy na temat klastrów w Polsce, ich liczby, lokalizacji, specjalizacji, świadczonych przez nie usług oraz oferowanych przez nie możliwości rozwoju w kontekście postępującej cyfryzacji. Zawarta w niniejszym raporcie analiza stanowi odpowiedź na zidentyfikowaną potrzebę oraz prezentuje rzeczywisty obraz poziomu dojrzałości cyfrowej klastrów działających w Polsce. 

Cel raportu

Celem projektu było przeprowadzenie pogłębionej analizy, dotyczącej bieżącego stanu inicjatyw klastrowych w Polsce oraz poszerzenie wiedzy na temat ich znaczenia i wpływu na procesy cyfryzacji łańcuchów wartości podmiotów zrzeszonych. W projekcie przeprowadzono weryfikację liczebności klastrów, ich specjalizacji branżowej oraz charakteru realizowanych zadań. Zbadano również aktywności, realizowane przez koordynatorów klastrów, w celu umożliwienia efektywnego korzystania z nowoczesnych technologii cyfrowych. Analiza miała na celu nie tylko zidentyfikowanie klastrów, ale także zrozumienie ich potrzeb w obliczu postępującej cyfryzacji gospodarki.  

Wyniki

W badaniu zidentyfikowano 84 klastrów działających w Polsce w różnych sektorach gospodarki. Największą grupę stanowiły klastry z sektora ICT, koncentrujące się na obszarze Internetu rzeczy, sztucznej inteligencji oraz nowoczesnych technologiach informatycznych. Kolejne branże, w których najczęściej tworzono klastry to energetyka, ciepłownictwo, odnawialne źródła energii oraz budownictwo. Wyniki pokazały także duże zróżnicowanie specjalizacji klastrów w Polsce.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że raport szczegółowo analizuje stopień dojrzałości cyfrowej koordynatorów klastrów. Wyniki pokazują, że mimo coraz większego znaczenia technologii cyfrowych, wiele klastrów nadal boryka się z wyzwaniami związanymi z ich wdrażaniem. Jedynie 12% koordynatorów otrzymało ocenę „dojrzały”, co świadczy o konieczności intensyfikacji działań wspierających cyfryzację klastrów w Polsce.

Analiza porównawcza klastrów kluczowych oraz pozostałych klastrów również dostarcza interesujących wniosków. Koordynatorzy klastrów kluczowych wykazują się większą skłonnością do wykorzystywania zaawansowanych technologii cyfrowych, takich jak automatyka/robotyka, druk 3D czy Internet rzeczy. Jednakże istnieją istotne luki w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz strategii rozwoju związanych z cyfryzacją, co wymaga pilnego działania ze strony klastrów i instytucji wspierających ich działalność. 

Podsumowanie

Podsumowując, raport dostarcza szczegółowej analizy aktywności klastrów w Polsce oraz oferuje rzeczywisty obraz aktywności koordynatorów w zakresie wspierania cyfryzacji przedsiębiorstw. Wskazuje również na kluczowe obszary wymagające dalszego wsparcia i usprawnień, takie jak szkolenia z zakresu cyfryzacji oraz zabezpieczeń cybernetycznych. Dostarczone wnioski z raportu mogą być inspiracją do podejmowania skutecznych działań mających na celu wsparcie cyfryzacji polskiej gospodarki oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw na rynkach światowych.

Niniejszy raport powstał w ramach prac Think tanku powołanego przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości. Raport został opracowany przez dr Piotra Kryjoma oraz Paulinę Mizerską z Działu Zarządzania Wiedzą FPPP. 

Pełny raport dostępny poniżej.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na