Przejdź do treści

Powołano Komitet Techniczny ds. Sztucznej Inteligencji


23 listopada w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie odbyło się posiedzenie założycielskie Komitetu Technicznego ds. Sztucznej Inteligencji. Zadaniem KT ds. Sztucznej Inteligencji jest kształtowanie w Polsce normalizacji, zapewniającej rozwój godnych zaufania systemów sztucznej inteligencji, które szanują podstawowe wartości i prawa człowieka uznawane na szczeblu międzynarodowym.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości jest obecna w nowym KT ze swoim ekspertem Carlo Paolicelli, zastępcą dyrektora Działu Ekosystemu Przemysłu Przyszłości, który był jednym z głównych autorów strategii działania przyjętej przez nowy Komitet Techniczny ds. Sztucznej Inteligencji.

Standardy i strategie

Centralnym elementem tej strategii jest harmonizacja z Normami Europejskimi, co stanowi punkt wyjścia do skutecznej integracji z rynkiem europejskim i ułatwienie szerszej interoperacyjności. Poprzez uczestnictwo w opracowywaniu norm zgodnych z Planem Działania CEN/CLC/JTC 21 „Artificial Intelligence”, Polska zapewnia spójność swoich standardów z europejskimi wytycznymi i otwiera się na stosowanie międzynarodowych standardów opracowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO. Równolegle, Polska skupia się na rozwoju krajowych podmiotów wykorzystujących SI. Tworzenie standardów wspierających te podmioty staje się kluczowym elementem wzrostu gospodarczego Polski. Działania te obejmują zagadnienia związane z zasadami odpowiedzialnej SI, analizą ryzyka systemów SI, zapewnieniem zgodności z normami oraz certyfikacją systemów SI. Konkretna praca nad kryteriami działania i metodami oceny stopnia wdrożenia systemów SI przyczynia się również do wzrostu zaufania społeczeństwa do tych technologii. Wspieranie rozwoju kompetencji związanych ze stosowaniem SI oraz zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat technicznych aspektów sztucznej inteligencji jest nieodłącznym elementem skutecznego kształtowania przyszłości tej dziedziny.

Komitet Techniczny ds. Sztucznej Inteligencji rozpoczyna swoją działalność w środowisku o dużej zmienności, gdzie dynamiczny rynek technologiczny, zmieniające się regulacje prawne i rosnące oczekiwania co do bezpieczeństwa i etyki stawiają przed nim wyzwania, które wymagają ciągłego dostosowywania standardów SI do nowych realiów i potrzeb rynku.

Komitet Techniczny

Praca polskiego Komitetu Technicznego ds. Sztucznej Inteligencji w nadchodzących miesiącach, szczególnie po określeniu europejskich warunków wymaganych od dużych systemów SI po ostatecznym przyjęciu AI ACT, jest kluczowa dla zapewnienia odpowiedzialnego, bezpiecznego i zgodnego z przepisami rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. Może stanowić jedną z kluczowych faktorów zwiększania odporności i konkurencyjności polskich MŚP, które tworzą aplikacje oparte na sztucznej inteligencji.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości stawia sobie także za jeden z szczególnych celów swojej obecności w KT, jak najszersze włączenie w procesy definiowania tych standardów zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i środowisk badawczo-rozwojowych, ale także indywidualnych twórców technologii brzegowych, w tym polskich start-upów. Zasadniczą rolę w dyskusji nad ostatecznym kształtem polskich standardów z zakresu Sztucznej Inteligencji będą odgrywać poszczególne Rady Regionalne Platformy Przemysłu Przyszłości, zaangażowane każdorazowo w procesy konsultacji. Tylko poprzez proces szerokiego udziału w wypracowywaniu krajowych i europejskich standardów możliwe będzie w najbliższej przyszłości stworzenie polskiego rynku SI opartego na wysokim zaufaniu i interoperacyjności, który będzie w stanie budować konkurencyjność polskiego rynku innowacji technologicznych na następną dekadę.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na