Przejdź do treści

Ulga na innowacyjnych pracowników


Odliczenie od dochodów wydatków na zatrudnienie ekspertów

Przedmiot wsparcia

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników jest skierowana do firm, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową (B+R) i zatrudniają pracowników do jej wykonywania. W sytuacji, w której podatnik korzystający z ulgi B+R poniósł w roku podatkowym stratę albo dochód niższy od kwoty przysługującego odliczenia ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników pozwoli mu taką nieodliczoną kwotę w ramach ulgi B+R odliczyć od zaliczek na PIT odprowadzanych od wynagrodzeń od zatrudnionych osób bezpośrednio zaangażowanych w działalność B+R. Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników jest elementem pakietu podatkowego wspierającego innowacyjność polskiej gospodarki w ramach Polskiego Ładu.

Główne zasady

  • Ulga dotyczy tych podatników, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i korzystają z ulgi B+R, jednak z uwagi na stratę lub zbyt niski dochód nie skonsumowali w pełni przysługującego im odliczenia z tytułu ulgi B+R.
  • Ulga przysługuje zatem tylko w sytuacji, gdy podatnik (pracodawca – płatnik PIT) poniósł w danym roku stratę albo podstawa opodatkowania była niższa niż kwota odliczenia z tytułu ulgi B+R. Wówczas korzystając z ulgi na innowacyjnego pracownika podatnik – będący jednocześnie płatnikiem PIT – jest uprawniony do pomniejszenia kwoty zaliczek na PIT podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego o niepodlegającą odliczeniu kwotę ulgi B+R.
  • Przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników, będą mogli zmniejszyć zaliczki na podatek dochodowy, które są potrącane od dochodów (przychodów) ze stosunku pracy lub umów cywilno-prawnych bądź praw autorskich, uzyskiwanych przez innowacyjnych pracowników. Pracownik będzie mógł zostać zakwalifikowany do ulgi, jeśli jest bezpośrednio zaangażowany w działalność badawczo-rozwojową, a czas jego pracy przeznaczonej na realizację działalności badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy w danym miesiącu.
  • Możliwość skorzystania z ulgi pomniejsza kwotę podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek. W rezultacie płatnik potrąca kwotę niewykorzystanej ulgi B+R z zaliczek na podatek PIT, dzięki czemu zachowuje część środków pieniężnych dzięki zmniejszeniu miesięcznego obciążenia finansowego z tytułu zaliczek PIT oraz przyspieszona zostaje możliwość odliczenia niewykorzystanej ulgi B+R oraz rozliczenia ulgi B+R.
  • Z ulgi nie mogą korzystać np. podatnicy posiadający status zakładu pracy chronionej czy otrzymujący zwrot gotówkowy wydatków na działalność B+R.

Sposób finansowania

Obniżenie przekazywanych na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na PIT o iloczyn nieodliczonej kwoty ulgi B+R i właściwej stawki podatku obowiązującej podatnika.

Terminy

  1. Przepis wprowadzający ulgę dla innowacyjnych pracowników wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.
  2. Samo skorzystanie z ulgi (tj. pomniejszenie zaliczek na PIT) będzie możliwe po raz pierwszy w 2023 roku (tj. po złożeniu zeznania rocznego za 2022 roku), chyba że podatnik ma rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy.

Organizator

Ministerstwo Finansów

Podstawa prawna

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002105/U/D20212105Lj.pdf


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na