Przejdź do treści

FENG Ścieżka SMART


Pieniądze na rozwój innowacji

Przedmiot wsparcia

Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii przez przedsiębiorstwa. Działanie umożliwia wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów w zakresie: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, cyfryzacji i zazieleniania działalności. Działanie jest realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-27 i ścieżki SMART.

Główne zasady

 • O dofinansowanie mogą ubiegać się miko, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące  działalność na terytorium RP potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.  
 • W ramach działania będzie udzielane kompleksowe wsparcie projektów obejmujących 7 modułów:
  • prace badawczo-rozwojowe B+R – obowiązkowy, zorientowany na finansowanie wszystkich lub wybranych elementów procesu badawczego – od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, w tym tworzenie demonstratora/prototypu, aż po testy, których efektem powinno być opracowanie innowacyjnego na skalę kraju rozwiązania, możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej,
  • wdrożenie innowacji – obowiązkowy, dofinansowanie wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych w formie innowacyjnych rozwiązań (nowego lub ulepszonego wyrobu/usługi lub procesu biznesowego),
  • rozwój infrastruktury B+R – dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej, na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług, jego celem jest utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego,
  • internacjonalizacja – promocja zagraniczna wyrobów lub usług pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy, wsparcie procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych za granicą, udział w zagranicznych wydarzeniach targowo-wystawienniczych, uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrona w przypadku naruszenia,
  • rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem – doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji, w szczególności obejmujących zakres z obszaru: prac B+R, inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac B+R, kompetencji z zakresu internacjonalizacji, ochrony własności przemysłowej, cyfryzacji, polityki klimatycznej, ekoprojektowania, gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki niskoemisyjnej, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu,
  • cyfryzacja przedsiębiorstw – finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, których celem jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa,
  • „zazielenianie” przedsiębiorstw – transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych.
 • Wnioskodawca będzie składał jeden wniosek o dofinansowanie i wybierał z katalogu te moduły, które najbardziej wpisują się w potrzeby firmy. Natomiast MŚP muszą obowiązkowo uwzględnić we wniosku moduł dotyczący prowadzenia prac badawczo-rozwojowych lub wdrożenia innowacji będącej wynikiem zrealizowanych działań B+R. Pozostałe z nich są opcjonalne.
 • Wnioskodawca może ubiegać się m.in. o finansowanie całego procesu badawczego, obejmującego badania przemysłowe i prace rozwojowe, powstanie prototypu czy testowanie go z zaangażowaniem odbiorców końcowych. Moduły mogą być ze sobą powiązane i dotyczyć działań, które umożliwiają realizację innowacyjnego przedsięwzięcia w ramach kolejnych etapów jego rozwoju lub obejmować zakres wpisujący się w moduły, jednak dotyczący różnych, niezależnych i niepowiązanych ze sobą przedsięwzięć, wynikających z ogólnej strategii rozwoju firmy.
 • Wsparcie w projekcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej z wyjątkiem modułu wdrożenia innowacji, gdzie przedsiębiorca otrzyma dotację warunkową, której zwrot będzie uzależniony od osiąganych przychodów z wdrożenia innowacyjnego rozwiązania.
 • W projektach obowiązują uproszczone metody rozliczania.

Sposób finansowania

 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 3 mln w przypadku realizacji jednego modułu obligatoryjnego. W przypadku realizacji dwóch modułów obligatoryjnych limit 3 mln zł odnosi się do jednego wybranego modułu obligatoryjnego.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 50 mln zł.
 • Intensywność dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju projektu: od 15% do 80%.

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 27.06.2024 r.
 • zakończenie naboru: 24.10.2024 r.

Budżet konkursu

2,1 mld zł

Organizator

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na