Przejdź do treści

„Impuls rozwojowy” dla przedsiębiorców, którzy chcą unowocześnić swoją firmę


  • Przedsiębiorcy realizujący inwestycje mogą korzystać ze zwolnień podatkowych i dotacji.
  • Nowe zasady Prawa zamówień publicznych upraszczają procedury, wprowadzając równocześnie płatności za etapy zrealizowanego zamówienia.
  • Opisujemy mechanizmy ujęte w „Impulsie rozwojowym” – jednym z filarów rządowego „Planu dla Pracy i Rozwoju”.

Przedsiębiorcy z branży produkcyjnej, sektora IT lub prowadzący prace B+R mogą korzystać z Polskiej Strefy Inwestycji, czyli instrumentu związanego z ulgą podatkową na:

  • utworzenie nowego zakładu lub zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego
  • wprowadzenie nowych produktów
  • zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego w istniejącym zakładzie.

Ulgi w ramach PSI są przyznawane w formie zwolnienia z podatków dochodowych – CIT lub PIT. Wartość zwolnienia oblicza się od kosztów nowej inwestycji lub kosztów zatrudnienia nowych pracowników, a jej wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa. Ze zmniejszonego podatku wolno korzystać przez 10 do 15 lat – najdłużej w przypadku firm z województw Polski Wschodniej. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji warto skontaktować się ze Specjalną Strefą Ekonomiczną odpowiednią dla obszaru prowadzenia działalności. Komplet informacji na temat Polskiej Strefy Inwestycji jest w serwisie Biznes.gov.pl.

Rządowe granty na inwestycje

Ministerstwo Pracy, Rozwoju i Technologii przygotowało projekt zwiększający dostępność pomocy dla przedsiębiorców w ramach „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej 2011-2030”. Chodzi o udzielanie dotacji na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych, a także na zatrudnianie nowych osób lub szkolenie pracowników. Program wspiera aktywności, które przekładają się na innowacyjność lub konkurencyjność krajowej gospodarki. Budżet przedsięwzięcia w części obejmującej pomoc firmom to ponad 25 miliardów złotych, z kolei inwestorzy mogą wnioskować o przeszło 900 milionów.

Zmiany w Prawie zamówień publicznych

Częścią „Impulsu rozwojowego” są zmiany w Prawie zamówień publicznych, które obowiązują od początku roku. Nowe regulacje zostały zaprojektowane tak, żeby ułatwić procedurę w przetargach o wartości poniżej progu unijnego (tj. 130 tysięcy złotych) – od stycznia mogą być udzielane w trybie podstawowym, który umożliwia bardziej elastyczne podejście do zamówień. Ponadto w nowym PZP nie trzeba czekać do końca umowy na zapłatę za wykonaną pracę, bo wykonawcy dostają zaliczki lub płatności częściowe za realizację etapów zamówienia.

Nowa Polityka Przemysłowa

Do 28 lutego zakończą się prace nad Białą Księgą Polskiego Przemysłu, która powstaje w oparciu o wyniki konsultacji z przedsiębiorcami, specjalistami, naukowcami i organizacjami pozarządowymi. Dokument posłuży do przygotowania Polityki Przemysłowej Polski do 2030, która zakłada rozwój wytwórczości, poprawę konkurencyjności i uodpornienie gospodarki na kryzysy. Główne kierunki działań to m.in. cyfryzacja produkcji, skrócenie łańcuchów dostaw, zróżnicowanie źródeł surowców, jak również zielony ład. Minister Pracy, Rozwoju i Technologii, Jarosław Gowin, zwraca uwagę, że Polityka Przemysłowa przyczyni się do transformacji sektora produkcyjnego:

Polski przemysł będzie oparty na zaawansowanych, niskoemisyjnych technologiach, kompetencjach pracowników, danych cyfrowych i zamkniętym obiegu surowców.

„Plan dla pracy i rozwoju”

Wymienione działania są częścią „Impulsu Rozwojowego”, czyli pakietu mechanizmów, które mają służyć unowocześnianiu przedsiębiorstw. Aktualnie MRPiT przygotowuje kolejne działania w tym zakresie, m.in. likwidację barier prawnych i administracyjnych oraz program upowszechniania wiedzy o sztucznej inteligencji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich przedsięwzięć można znaleźć w serwisie LiczaSieKonkrety.gov.pl. Tam też są informacje o pozostałych elementach „Planu dla pracy i rozwoju”, czyli „Bezpośredniej pomocy” i „Nowym kierunku”, które w ostatnich tygodniach opisywaliśmy również w Platformie Przemysłu Przyszłości.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na