Przejdź do treści

Jakie są metody analizy porównawczej klastrów w zakresie cyfryzacji?


  • Badania porównawcze polegają na wyszukiwaniu i adaptowaniu najlepszych rozwiązań w danym obszarze.
  • Nowoczesne podejście obejmuje także „benchlearning”, czyli uczenie się nowych praktyk.
  • Eksperci Platformy Przemysłu Przyszłości przygotowali zestawienie metodyk benchmarkingowych z Unii Europejskiej i innych obszarów.

Benchmarking, czy też badanie porównawcze, polega na poszukiwaniu najlepszych praktyk w danym obszarze, uczenia się na ich podstawie, a na końcu – wdrożeniu w celu poprawy wyników i uzyskania przewagi konkurencyjnej. Prawidłowo zastosowana metoda benchmarkingu wymaga odpowiedniej identyfikacji przedmiotu/zakresu tego, co ma być poddane procesowi poszukiwania najlepszej praktyki – wyjaśniają autorzy opracowania. Jak zauważają, rozwój analizy porównawczej umożliwia wyszczególnienie kilku generacji benchmarkingu. Obecna, szósta, to podejście globalne, w którym dominują kompetencje i tzw. benchlearning, czyli uczenie się nowych rozwiązań, a nie tylko ich adaptowanie.

Unijne metodyki benchmarkingowe

Takie miary, jak wielkość klastra, jego specjalizacja i produktywność, a także wyników MŚP czy liderów innowacji uwzględnia metodyka wypracowana w ramach European Cluster Observatory z głównym wskaźnikiem The Composite Indicator of Industrial Change (CIIC). Na CIIC składa się 7 wymiarów o różnych wagach. Są to: innowacyjna gospodarka regionalna, nowe i wschodzące technologie, digitalizacja, inwestycje przedsiębiorstw, przedsiębiorczość, internacjonalizacja i kreatywność. Kolejno autorzy raportu omawiają inne unijne metodyki benchmarkingowe, jak projekt SMART4NZEB – Strengthening clusters Management Activities and Running Transnational for implementation of nearly Zero Energy Buildings (ang. Wzmocnienie działań związanych z zarządzaniem klastrami i prowadzenie działalności międzynarodowej w celu wdrożenia budynków o niemal zerowym zużyciu energii).

Metodyki spoza UE

Możliwość porównywania gospodarek o podobnej wielkości lub strukturze daje metodyka przygotowana przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – The OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017. The digital transformation. Propozycja OECD obejmuje 6 głównych obszarów, wśród których można wymienić: gospodarkę opartą na wiedzy i transformację cyfrową, doskonałość naukową i współpracę, a także społeczeństwo i transformację cyfrową. Innym przykładem benchmarkingu spoza UE jest metodyka Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego – G5. G5 koncentruje się na całej gospodarce cyfrowej. Analiza porównawcza z 25 wskaźnikami objęła 84 państwa.

Jak pobrać raport?

„Przegląd międzynarodowy metodyk benchmarkingu klastrów w zakresie cyfryzacji” opracowali dr hab. Joanna Kuczewska i dr hab. Arkadiusz Kowalski. Publikacja powstała w ramach działań Grupy ds. benchmarkingu klastrów Platformy Przemysłu Przyszłości. Opracowanie można pobrać z serwisu Platforma Cyfrowa, a wersję skróconą – z naszej Biblioteki 4.0. Wcześniej eksperci PPP przygotowali katalog działań ułatwiających kompleksową cyfryzację łańcuchów wartości klastrów, a także przegląd krajowych i zagranicznych źródeł w zakresie kompetencji potrzebnych w gospodarce 4.0.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na