O rozwijaniu dojrzałości cyfrowej w łańcuchach wartości

  • Menadżerowie klastrów i organizacji członkowskich powinni rozpocząć od oceny stanu digitalizacji.
  • Poprawa w dziedzinie cyfrowych przekształceń wymaga uwzględnienia otoczenia biznesowego, kompetencji, e-biznesu i zasobów cyfrowych.
  • Wnioski pochodzą z raportu grupy ds. cyfryzacji łańcuchów wartości.
  • Publikację przygotowaną przez ekspertów Platformy Przemysłu Przyszłości można pobrać z naszej Biblioteki 4.0.

Pierwszym krokiem powinna być diagnoza obecnego stanu cyfryzacji klastrowego łańcucha wartości, a także określenie, czym dysponuje organizacja – zarówno jeśli chodzi o zasoby, jak i umiejętności. Kolejno, eksperci grupy powołanej przez PPP radzą, żeby zmapować technologie, które warto wprowadzić w ramach łańcucha. Następnie zalecają sformułować długookresową strategię digitalizacji i przygotować plany operacyjne, które uwzględnią źródła finansowania i metody wdrożeń poszczególnych rozwiązań. Zdaniem autorów publikacji, przejście poziom wyżej w obszarze cyfryzacji wymaga uwzględnienia 4 kluczowych komponentów: infrastruktury teleinformatycznej, praktycznych zdolności wykorzystywania zaawansowanych technologii, korzystania z nowych rozwiązać w relacjach z klientami i kontrahentami, a także przyjrzenia się otoczeniu biznesowemu i jego wpływowi na proces transformacji.

(4 wymiary transformacji – graf. PPP)

Model dojrzałości łańcuchów wartości

Eksperci w opracowaniu proponują autorski model dojrzałości cyfrowe klastrowych łańcuchów wartości, gdzie wyszczególnili 5 poziomów zaawansowania dotyczących takich obszarów, jak zaopatrzenie i jego logistyka, produkcja, dystrybucja, marketing i sprzedaż, infrastruktura firmy, zarządzanie kadrami, a także rozwój technologii. Organizacje na pierwszym, wstępnym poziomie, cechują się brakiem przyjętej strategii, planów oraz mierników digitalizacji, jak również brakiem wykorzystania technologii cyfrowych w danej sferze. Na kolejnym szczeblu pojawiają się koncepcje, plany cy pierwsze zastosowania rozwiązań przemysłu 4.0. Na 5 poziomie, świadczącym o największej dojrzałości, digitalizacji znajduje się w centrum funkcjonowania danej części łańcucha wartości, procesy bazują na technologiach ICT, a cyfrowa kultura jest zwinna i zorientowana na użytkownika.

Businessman using mobile smartphone and icon network connection data with growth graph customer, digital marketing, banking and payment online, analysis and planning of business.

Raporty grup eksperckich Platformy Przemysłu Przyszłości

Do tej pory opublikowaliśmy 5 opracowań specjalistów działających w zespołach powołanych przez PPP. Trzy pierwsze obejmowały monitoring krajowych i zagranicznych źródeł w zakresie umiejętności potrzebnych w nowoczesnej gospodarce. Autorzy z Obserwatorium Kompetencji Przyszłości przybliżają podejścia różnych krajów do kształtowania kompetencji przyszłości – w publikacjach uwzględnili m.in. Chiny, Stany Zjednoczone, czy liderów europejskiego rankingu innowacyjności. Podobnie jak „Poradnik dotyczący cyfryzacji łańcuchów wartości w klastrach”, raporty można pobrać z naszej Biblioteki 4.0. Z kolei opracowanie dotyczące metod benchmarkingu klastrów w zakresie cyfryzacji, o którym pisaliśmy w portalu, jest dostępne dla użytkowników Platformy Cyfrowej.