Taksonomia UE pomoże ocenić, czy działalność gospodarcza jest zrównoważona ekologicznie

 • Zgodnie z nowym systemem klasyfikacji, organizacja lub inwestycja jest przyjazna Ziemi, jeśli pomaga realizować przynajmniej jeden cel środowiskowy.
 • Wśród założeń Taksonomii są m.in. łagodzenie zmian klimatycznych i gospodarka obiegu zamkniętego.
 • Kontynuujemy cykl poświęcony Europejskiemu Zielonemu Ładowi.

18 czerwca Parlament Europejski i Rada Europejska przyjęły rozporządzenie w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Dokument zawiera ogólny zarys systemu klasyfikacji zrównoważonej działalności, którego rozwój ma przyczynić się do przesunięcia kapitału w kierunku inwestycji przyjaznych Ziemi, a także pomóc chronić konsumentów przed „pseudoekologicznym marketingiem”. Autorzy publikacji wymieniają 6 celów środowiskowych:

 • łagodzenie zmian klimatu
 • adaptacja do zmian klimatu
 • zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich
 • przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym
 • zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola
 • ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i ekosystemów.

Działalność lub inwestycje można zakwalifikować jako zrównoważone, jeśli:

 • wnoszą istotny wkład w realizację co najmniej jednego z celów środowiskowych
 • nie powodują znaczących szkód dla żadnego z celów
 • spełniają techniczne kryteria oceny z aktów delegowanych (od początku przyszłego roku będzie obowiązywał dokument dotyczący dwóch pierwszych celów, pozostałe wymogi KE określi do końca 2021, a ich wejście w życie jest zaplanowane na 1 stycznia 2023)
 • zapewniają minimum gwarancji dotyczących zabezpieczenia społecznego i zarządzania, czyli są prowadzone zgodnie z wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz zgodnie z wytycznymi ONZ w zakresie biznesu i praw czło­wieka.
A Day in the Life of a Tree Planter. A Tree Planter on the deforested slopes planting Pine Seedlings.
(fot. Getty Images)

Dla kogo jest Taksonomia?

System klasyfikacji od początku przyszłego roku będzie obowiązywał państwa członkowskie UE, uczestników rynku finansowego, którzy muszą poinformować, w jaki sposób ich inwestycje wspierają zrównoważoną działalność gospodarczą, oraz spółki objęte raportowaniem niefinansowym (czyli zatrudniające powyżej 500 osób). Taksonomii na zasadzie dobrowolności mogą używać również inne organizacje. Jest ona w całości wiążąca i musi być bezpośrednio stosowana we wszystkich krajach Wspólnoty.

People taking a break in park landscape on top of modern office complex (composite image).
(fot. Getty Images)

Europejski Zielony Ład

Punktem wyjścia dla nowego systemu klasyfikacji działalności gospodarczej jest Europejski Zielony Ład, czyli unijna strategia w sprawie osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku, której fundamenty przybliżamy w portalu w każdy czwartek w cyklu Green Deal. Realizację tego celu powinny wesprzeć plany dotyczące ochrony bioróżnorodności, zmiany modelu systemu żywnościowego, jak również mechanizmy sprawiedliwej transformacji branż i regionów uzależnionych od paliw kopalnych. Elementem Green Dealu jest gospodarka o obiegu zamkniętym, czyli koncepcja zakładająca, że produkty, materiały i surowce są wykorzystywane w gospodarce tak długo, jak to możliwe, np. dzięki recyklingowi. Wdrożenie GOZ w przedsiębiorstwie produkcyjnym stanowi jeden z obszarów transformacji do fabryki przyszłości według metodologii ADMA, którą przybliżał w naszym serwisie ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, prof. Mariusz Hetmańczyk.