Przejdź do treści

Przyszłość kompetencji przyszłości – bezpłatny raport dla przedsiębiorców


Dynamiczny rozwój przemysłu wymusza nabywanie nowych kompetencji z zakresów, takich jak cyberbezpieczeństwo, zarządzanie produkcją, zaawansowana robotyzacja czy analiza danych w krótkim czasie – wskazują eksperci Platformy Przemysłu Przyszłości w najnowszym raporcie „Standardy kształcenia kompetencji przyszłości”. W ich opinii kluczową kwestią nie tylko dla pracowników, ale również przedsiębiorców staje się kwestia wykształcenia interdyscyplinarnego. Czym są kompetencje przyszłości? Jakich zmian w kształceniu pracowników oczekuje rynek w Polsce, a jak wygląda to za granicą? O problematyce edukacji w zakresie pożądanych zdolności można przeczytać w opracowaniu dostępnym bezpłatnie pod linkiem na końcu artykułu.

Kompetencje przyszłości potrzebne od zaraz!

Jak wskazują autorzy raportu, za kompetencje przyszłości należy uznawać szeroko rozumiane zdolności do podejmowania określonych działań i wyko­­nywania zadań z zastosowaniem efektów uczenia się oraz własnych doświadczeń, które zostały przez danego pracownika nabyte intencjonalnie oraz nieintencjonalnie. Eksperci FPPP w ramach opracowania wskazują na trzy kluczowe obszary funkcjonalne kompetencji:

  • kognitywne – wiedza teoretyczna związana z daną specjalizacją zawodową,
  • funkcjonalne – umiejętności praktyczne związane z daną specjalizacją zawodową, niezbędne do realizacji zadań,
  • społeczne – postawy i zachowania w interakcjach oraz zdolność do przyswajania wiedzy, zdobywania nowych kompetencji oraz samorozwoju.

Czy jednak konieczność nabycia kompetencji określanych mianem „przyszłości” stanowi odległą rzeczywistość? Samo ich określenie takich mianem może wprowadzać w błąd. Jak wskazują autorzy raportu, pracodawcy z sektora produkcyjnego już teraz zwracają uwagę na wyposażenie swoich biznesów w pracowników o odpowiednich kompetencjach. Nie bez przyczyny – kompetencje przyszłości stanowią te zdolności, na których popyt nastąpi w kolejnych 3 do 5 lat. Mając to na uwadze, konieczne jest przeprowadzenie zmian w strukturze nauczania pracowników. Dlatego też eksperci PPP podkreślają, że jednym z najważniejszych celów istnienia uczelni i szkół technicznych, a także innych organizacji edukacyjnych kształcących kadry dla przemysłu jest jak najlepsze przygotowanie absolwentów do radzenia sobie z zadaniami, które czekają ich w pracy zawodowej.

Do kogo skierowane są standardy kształcenia kompetencji przyszłości?

Standardy Kształcenia Kompetencji Przyszłości opracowane przez ekspertów FPPP to dwa powiązane ze sobą zestawy kryteriów jakościowych istotnych w kontekście kształcenia kompetencji przyszłości. Standard Instytucjonalny (Instytucjonalny Znak Jakości) dotyczy instytucji edukacyjnych (np. wydziałów lub instytutów uczelni technicznych) i obejmuje wymagania związane z programami edukacyjnymi, metodami kształcenia, infrastrukturą oraz współpracą z otoczeniem społecznym i biznesowym. Natomiast Standard Edukatora Przyszłości (Indywidualny Znak Jakości) powstał z myślą o nauczycielach i instruktorach posiadających i kształtujących kompetencje przemysłu przyszłości.

Standardy te zostały opracowane jako drogowskaz dla instytucji edukacyjnych i edukatorów zaangażowanych w kształcenie kadr dla sektora przemysłu. Jednocześnie, co podkreślają autorzy raportu, założona relacja pomiędzy normami jest synergiczna. Zgodnie z ich założeniem, organizacja wspiera nauczyciela akademickiego w pogłębianiu zainteresowań oraz zapewnia wsparcie ze strony współpracowników. Z kolei nauczyciel akademicki, rozwijając się indywidualnie, optymalizuje wykorzystanie potencjału organizacji w celu kształcenia kompetencji przyszłości.

Standardy kluczem do kształcenia kompetencji przyszłości

Opracowanie ma na celu docenienie i promocję instytucji oraz osób o znaczących osiągnięciach w tej sferze, a także mobilizowanie i ukierunkowanie wysiłku organizacji, które nie spełniają jeszcze najwyższych kryteriów jakościowych, ale są tym zainteresowane.

„Niniejsze opracowanie stanowi głos Fundacji i współpracujących z nią ekspertów w dyskusji o kształcie polskiej edukacji i pożądanym kierunku rozwoju relacji między edukacją i gospodarką. Gorąca zachęcam Państwa do zapoznania się z naszym opracowaniem i współtworzenia z Platformą najwyższej jakości usług edukacyjnych” – podkreśla Robert Kłosowski, Prezes Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Obecna postać Standardów to wersja pilotażowa, przygotowana do testowania w trakcie audytów instytucji partnerskich współpracujących przy opracowaniu ich końcowej wersji. Wnioski z wdrożeń pilotażowych zostaną uwzględnione w ostatecznym kształcie i metodzie oceny Standardów.

Raport dostępny jest bezpłatnie pod linkiem:


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na