Przejdź do treści

Ulga na robotyzację


Odliczenie od dochodów wydatków na zakup robota przemysłowego

Przedmiot wsparcia

Ulga na robotyzację jest skierowana do firm, które chcą usprawnić produkcję przez zastosowanie robotów przemysłowych. Wsparcie podatkowe pomoże polskim przedsiębiorstwom w zwiększaniu produktywności i konkurencyjności na rynku wewnętrznym i międzynarodowym. Ulga jest elementem pakietu podatkowego wspierającego innowacyjność polskiej gospodarki w ramach Polskiego Ładu.

Główne zasady

 1. Zgodnie z definicją zawartą w nowelizacji ustawy z dnia 23 listopada 2021 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021, poz. 2105) przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:
  • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
  • jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
  • jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
  • jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika
 2. Z nowo wprowadzanej ulgi podatkowej może skorzystać firma, która zakupi i zainstaluje robota przemysłowego. Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się koszty nabycia:
  • nowych robotów przemysłowych; maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych; maszyn, urządzeń i innych rzeczy funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, które służą zapewnieniu ergonomii i bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do tych stanowisk, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym. Chodzi szczególnie o czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, bariery fizyczne (ogrodzenia, osłony) czy optoelektroniczne urządzenia ochronne (kurtyny świetlne, skanery obszarowe), maszyny, urządzenia lub systemy służące do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, zwłaszcza czujniki i kamery, urządzenia do interakcji człowiek-maszyna do robotów przemysłowych;
  • wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych;
  • usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych i innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz opłaty ustalone w umowie leasingu finansowego robotów przemysłowych i innych środków trwałych.
 3. Dodatkowym efektem wprowadzenia ulgi na robotyzację jest przewidywane uwolnienie pracowników zajmujących się dotychczas prostymi i powtarzalnymi czynnościami, które mogą wykonywać roboty, i przesunięcie ich do bardziej złożonych procesów produkcyjnych redukując tym samym problem związany z brakiem pracowników.

Sposób finansowania

W efekcie ulgi na robotyzację podatnik odliczy od dochodu dodatkowe 50% tych kosztów.

Planowane terminy

Ulga wchodzi w życie z początkiem 2022 roku.

Organizator

Ministerstwo Finansów

Podstawa Prawna

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002105/O/D20212105.pdf


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na