Przejdź do treści

Czy płeć ma znaczenie na stanowiskach kierowniczych? Fundusze Europejskie na podnoszenie kompetencji menadżerskich


W badaniu przeprowadzonym przez LiveCareer aż 78% Polaków stwierdziło, że płeć nie powinna mieć znaczenia przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych w firmach. Chociaż coraz więcej kobiet pnie się wysoko po szczeblach kariery, to dane pokazują, że większość wysokich stanowisk obsadzana jest przez mężczyzn. Czy kobiety i mężczyźni różnią się stylem zarządzania i czy płeć ma wpływ na to, jakim jest się szefem? Na jakie wparcie z Funduszy Europejskich mogą liczyć menadżerowie?

Polska zajmuje drugie miejsce w UE pod względem udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych. Według Eurostatu kobiety w Polsce zajmowały 44% stanowisk na stanowiskach kierowniczych w III kwartale 2020 roku. Polskę wyprzedziła pod tym względem tylko Łotwa (45%). Średnia dla całej UE wyniosła natomiast 34%, choć kobiety stanowią prawie połowę wszystkich zatrudnionych (46%). Najniższy udział kobiet na stanowiskach kierowniczych odnotowano w Chorwacji (24%), Holandii (26%) i na Cyprze (27%).

Sytuacja wygląda już inaczej, jeśli chodzi o kobiety na stanowiskach prezesów i członków zarządu. Z analizy danych z KRS przeprowadzonej przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet wynika, że w 2021 r. liczba kobiet na stanowiskach prezesów wynosiła 19,5%, a członków zarządów 25%. Oznacza to, że aż 80% stanowisk prezesów i 75% stanowisk członków zarządu zajmują mężczyźni. Eksperci z firmy doradczej Deloitte podkreślają jednak, że Polska jest obecnie jednym z nielicznych krajów na świecie, który może pochwalić się wzrostem reprezentacji kobiet w radach nadzorczych. Zauważalne są także zmiany na najwyższych stanowiskach – prezesów czy dyrektorów zarządzających. Z siódmej edycji raportu „Women in the boardroom: A global perspective” wydanego w 2022 r., wynika, że 11,6% kobiet stoi na czele rad nadzorczych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a 5,1% piastuje stanowisko prezesa zarządu. Cztery lata wcześniej było to odpowiednio 8,7% i 6% kobiet. Wyniki badania w ujęciu globalnym pokazują, że udział mężczyzn na kierowniczych stanowiskach jest jeszcze większy. Na świecie odsetek kobiet stojących na czele rad nadzorczych wynosi jedynie 6,7%, a funkcję prezeski obejmuje obecnie 5%. Kobiety najczęściej awansują na wysokie stanowiska zarządcze w branży finansowej. Trend ten jest widoczny zarówno w Polsce (27,2%), jak i na świecie (21,2%).

Jakie są przeszkody na ścieżce zawodowej kobiet?

W raporcie PARP „Analiza luki zatrudnienia oraz wynagrodzeń kobiet i mężczyzn” z 2020 r. podkreślono, że nadmierne obciążenie obowiązkami domowymi stanowi główną barierę aktywności zawodowej kobiet. Obok niemożności znalezienia równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym, innym czynnikiem ograniczającym aktywność zawodową kobiet jest nieadekwatność ich wykształcenia do wyzwań współczesnego rynku pracy. Chociaż większość osób z wykształceniem wyższym stanowią kobiety, to najczęściej planując swoją karierę zawodową, wybierają one mniej atrakcyjne kierunki, niezwiązane z zawodami przyszłości. Aktywność kobiet na rynku pracy utrudniają także funkcjonujące w społeczeństwach stereotypy płci, które sprawiają, że same kobiety obawiają się aplikować na atrakcyjne stanowiska, zaniżając wartość posiadanych przez siebie kompetencji. Z kolei kobiety aktywne zawodowo borykają się ze zrodzonymi ze stereotypów uprzedzeniami, a także przejawami dyskryminacji bezpośredniej – czy to na etapie rekrutacji, czy też później w zatrudnieniu. Napotykają na trudności w dostępie do szkoleń, rzadziej awansują, sporadycznie piastują najwyższe i najlepiej płatne stanowiska w hierarchii firmowej. Nawet będąc na najwyższych szczeblach kariery, zarabiają znacznie mniej niż mężczyźni o porównywalnych kompetencjach.

Jak wynika z raportu Hays Poland „Kobiety na rynku pracy 2022”, 53% kobiet i 28% mężczyzn napotkało w toku kariery przeszkody wynikające z ich płci. Specjalistki i menadżerki częściej niż mężczyźni doświadczają sytuacji, w których o ich szansach zawodowych decydują nieuświadomione uprzedzenia, stereotypy lub dyskryminujące praktyki. Uczestniczki badania najczęściej mierzyły się z przypadkami faworyzowania mężczyzn (55%), kierowaniem się stereotypami w decyzjach o zatrudnieniu i awansie (53%), zakładaniem ich mniejszej dyspozycyjności (48%) oraz brakiem zaufania do kwalifikacji (42%). Kobiety pełniące funkcje kierownicze, niejednokrotnie spotykają się z negatywnymi i krzywdzącymi opiniami na temat „kobiecego stylu zarządzania”, stereotypowo postrzeganego jako zbyt emocjonalny, z nadmierną skłonnością do kompromisów i brakiem posłuchu wśród podwładnych. Polki chętnie aspirują do objęcia ról menadżerskich, jednak częściej natrafiają na przeszkody na drodze do objęcia pierwszego w karierze stanowiska menedżerskiego. Oprócz krzywdzących stereotypów wymieniają m.in. postrzeganie ich kandydatur przez pryzmat – nawet teoretycznego – macierzyństwa oraz konieczność przecierania szlaków w branżach lub firmach, w których kobiety na stanowiskach kierowniczych stanowiły wyjątki.

Polacy uważają, że płeć nie powinna mieć znaczenia przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych

W badaniu przeprowadzonym przez LiveCareer w 2021 r. aż 78% Polaków stwierdziło, że płeć nie powinna mieć znaczenia przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych w firmach. Spośród pozostałych 22% badanych, którzy mają inne zdanie, najwięcej (ok. 38%) odpowiada, że w pewnych branżach lepszymi szefami są mężczyźni, a w innych – kobiety. Kolejne 37% osób w tej grupie twierdzi, że lepszymi szefami są mężczyźni, a co czwarta – że kobiety. Ponad 67% badanych ma pozytywne nastawienie do zatrudniania kobiet na stanowiskach kierowniczych w firmach, w których pracują. Dotyczy to głównie pracowników małych i średnich firm (kolejno 75% i 80%) oraz osób, które pracowały już w zespole zarządzanym przez kobietę (około 72% pozytywnych reakcji w tej grupie). Ponad 82% respondentów, których przełożoną jest kobieta, dobrze ocenia jej umiejętności zarządzania zespołem (z czego 36% ocenia je bardzo wysoko). 46% badanych uważa, że w Polsce potrzebujemy więcej kobiet na stanowiskach kierowniczych w firmach. Co ciekawe, 23% badanych zadeklarowało, że gdyby prowadziło własną firmę i szukało wspólnika, bardziej zaufałoby kobiecie, zaś 17% mężczyźnie.

Raport firmy Assessment Systems Poland „Obraz polskiego managera” z 2018 r. pokazuje, że skojarzenia dotyczące kobiet i mężczyzn jako szefów nie do końca mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Raport potwierdza bowiem, że płeć nie wpływa na sposób zarządzania. Aby osiągnąć sukces zawodowy, ważniejsze jest dopasowanie do kultury organizacyjnej, a także osobisty potencjał i reputacja. Badania, w których wzięło udział 3542 polskich managerów pracujących w średnich i dużych firmach o polskim i międzynarodowym kapitale, nie wykazały istotnych różnic w osobowości i stylu zarządzania managera kobiety i managera mężczyzny. Niezależnie od płci, managerowie są bardzo dobrze wykształceni, mają wysokie kompetencje zawodowe, podobne ambicje oraz zdolności. Badania wykazały jedynie nieznaczne różnice w cechach osobowości i motywatorach kobiet i mężczyzn szefów.

Opis uniwersalnych kompetencji menadżerskich

W „Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich”, opublikowanym przez PARP, wyróżnia się 6 grup kluczowych kompetencji menadżerskich. Opis ten sporządzono w oparciu o krytyczną analizę literatury, raportów z badań i praktycznych modeli kompetencyjnych oraz analizę ekspercką zgromadzonego materiału. W zaproponowanym modelu wyszczególniono grupy kompetencji oraz poszczególne kompetencje w ramach grupy. Opisane w dokumencie kompetencje mają bardzo duże znaczenie dla efektywnego pełnienia roli menadżera, bez względu na jego płeć.

Model kompetencji menadżera MŚP obejmuje takie zakresy jak:

1. Orientacja strategiczna – określanie celów i priorytetów, analiza strategiczna, kształtowanie wizerunku, przedsiębiorczość, innowacyjność.

2. Zarządzanie przedsiębiorstwem – prowadzenie działalności gospodarczej (obszar prawny i administracyjny), zarządzanie jakością, zarządzanie finansami, zarządzanie procesami, zarządzanie zmianą, zarządzanie wiedzą, zarządzanie relacjami z klientami.

3. Skuteczność menadżerska – rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji, orientacja na cel, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów.

4. Przywództwo – inspirowanie i budowanie zaangażowania, budowanie relacji ze współpracownikami, kształtowanie kultury organizacyjnej, tworzenie i upowszechnianie wizji, wywieranie wpływu, etyczność i moralność.

5. Zarządzanie zespołem – pozyskiwanie pracowników, ocena pracowników, rozwój pracowników, motywowanie pracowników, delegowanie zadań i uprawnień.

6. Komunikacja i wykorzystanie informacji – efektywna komunikacja, negocjowanie, prezentacja, wyszukiwanie, analiza i wykorzystanie informacji, wykorzystanie technologii IT w procesie komunikacji.

Polscy menadżerowie mogą rozwijać swoje kompetencje dzięki Funduszom Europejskim

Podniesienie wymienionych wyżej kompetencji umożliwia konkurs Akademia Menadżera MŚP, organizowany przez PARP w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) finansowanego z Funduszy Europejskich.

Celem Akademii jest dofinansowanie szkoleń i doradztwa dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi. Dofinansowanie można przeznaczyć na usługi doradcze i szkoleniowe wybrane z Bazy Usług Rozwojowych, które są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby przedsiębiorstw i luki kompetencyjne kadry zarządzającej. Wsparcie w ramach Akademii Menadżera MŚP mogą otrzymać właściciele firm z sektora mikro, małych i średnich firm, kadra menadżerska tych firm, a także osoby, które są przewidziane do objęcia stanowiska kierowniczego w niedalekiej przyszłości – podkreśla Aleksandra Berg-Koza, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w PARP.

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich. Wsparcie wynosi do 80% wartości projektu. Nabór zgłoszeń trwa do 31 marca 2023 r.

Do 30 czerwca 2023 r. prowadzony jest natomiast nabór do konkursu Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji. Celem działania jest dofinansowanie (również za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transformacji cyfrowej. W konkursie mogą wziąć udział właściciele i współwłaściciele zarządzający MMŚP (aktywnie biorący udział w zarządzaniu), pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych oraz pracownicy, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze. Nabór wniosków jest prowadzony przez Operatorów. Wsparcie wynosi do 80% wartości projektu i może sięgać maksymalnie 150 000 zł. Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów to 54 mln złotych. Usługi rozwojowe muszą wynikać z analizy potrzeb rozwojowych firmy w zakresie cyfryzacji oraz mieścić się w Opisie kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji, który obejmuje:

– Zarządzanie transformacją cyfrową

– Opracowanie modelu biznesowego

– Zarządzanie zmianą

– Zarządzanie produktem

– Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku

– Marketing w gospodarce cyfrowej

– Sprzedaż w gospodarce cyfrowej

– Przedsiębiorczość technologiczna

– Bezpieczeństwo cyfrowe

– Zarządzanie cyfryzacją w inteligentnej fabryce

– Zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej

– Zarządzanie zintegrowanymi danymi

Na uwagę przedsiębiorców zasługuje także autorski program szkoleniowo–doradczy PARP – Akademia Menadżera Innowacji (AMI). To jedyny na polskim rynku program szkoleniowo-doradczy, którego celem jest stworzenie zespołu odpowiedzialnego za innowacje w firmie oraz wyposażenie menadżerów i pracowników w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian. Firma biorąca udział w AMI może wykorzystać nawet 120 godzin doradztwa z wybranym przez siebie ekspertem, praktykiem, liderem lub mentorem z wdrażania i zarządzania innowacjami. Mikro, małe i średnie firmy biorące udział w AMI mogą otrzymać nawet 80 proc. dofinansowania – dodaje Aleksandra Berg-Koza z PARP.

Dofinansowanie przeznaczone jest na usługi szkoleniowe w formie 2-dniowych zjazdów oraz na usługi doradcze w formie indywidualnych spotkań z przedstawicielami przedsiębiorstw/uczestnikami AMI. W zajęciach Akademii Menadżera Innowacji może wziąć udział od 2 do 4 uczestników będących pracownikami mikroprzedsiębiorstwa lub od 3 do 4 uczestników będących pracownikami małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Program AMI jest współfinansowany ze środków europejskich Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Nabór do aktualnej edycji programu trwa do 18 listopada 2022 r.

Informacja prasowa PARP


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na