Przejdź do treści

ABC klastrów – na czym polega ich koncepcja i jaką spełniają rolę?


 • Koncepcję działania klastrów w 1890 roku przedstawił Alfred Marshall.
 • Naukowiec zwrócił uwagę, że skupienie firm na jednym obszarze zwiększa produktywność i poprawia warunki pracy.
 • W kolejnym odcinku Przewodnika przemysłowego opisujemy 4 typy organizacji klastrowych, a także znaczenie Krajowych Klastrów Kluczowych.

Jedną z pierwszych definicji klastrów w 1998 roku zaproponował amerykański ekonomista, Michael E. Porter. Według niego są to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących. Z kolei Klaus Ulrich Zumbach z Uniwersytetu w Heidelbergu zwracał uwagę, że rywalizacja i kooperacja w ramach sieci firm prowadzi do ogólnej przewagi konkurencyjnej uczestników klastra w porównaniu z podmiotami działającymi poza strukturą.

Zalety klastrów

O korzyściach ze specjalizacji w regionach pisali już Adam Smith i Max Weber, ale za twórcę koncepcji klastrów uznaje się Alfreda Marshalla, brytyjskiego ekonomistę, znanego m.in. z wprowadzanie pojęcia elastyczności popytu. Marshall w końcówce XIX wieku zauważył, że koncentracja firm produkcyjnych w poszczególnych dystryktach przemysłowych przynosi korzyści związane z większą aktywnością gospodarczą obszaru, poprawą produktywności położonych blisko przedsiębiorstw, a także lepszymi warunkami pracy – słaba konkurencja wynikająca z rozproszenia geograficznego obniża koszty, ale skutkuje gorszym dopasowaniem pomiędzy organizacjami a zatrudnionymi w nich osobami. Wśród kolejnych zalet eksperci wyliczają mniejsze koszty transportu, łatwiejszą wymianę pomysłów i produktów, a także napędzanie innowacji – sąsiedztwo firm z branży przyśpiesza postęp.

Wady

Gospodarki regionalne oparte na małych firmach działających w tym samym lub pokrewnych sektorach mogą być podatne na wstrząsy rynkowe, które osłabiają jednocześnie wszystkie firmy w klastrze – podkreślają specjaliści Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w publikacji pt. „Competitive Regional Clusters”. Ponadto w klastrach zorganizowanych wokół jednego dużego przedsiębiorstwa problematyczne mogą być sytuacje, w których główna firma odejdzie lub ograniczy swoją działalność. Kolejne ryzyko wiąże się z tzw. efektem zamknięcia, kiedy firmy w klastrze koncentrują się na istniejącej strukturze i mają trudności z dostosowaniem działań do nowych warunków gospodarczych.

Klastry w przemyśle 4.0

Kazachskie naukowczynie, Mariza Tsakalerou i Saltanat Akhmadi podkreślają rolę klastrów w kontekście czwartej rewolucji przemysłowej, która sprawia, że małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej konkurują na arenie międzynarodowej. Z analizy 100 klastrów badaczki wywnioskowały, że większą innowacyjnością cechują się zarówno organizacje mniej zhierarchizowane, jak i te o wysokim stopniu specjalizacji. Nowatorskie rozwiązania idą w parze również z zaangażowaniem instytucji badawczych. W przemyśle 4.0 aktywność w klastrach ułatwia przedsiębiorstwom produkcyjnym integrację z sieciami przemysłowymi i przekształcanie struktur biznesowych w celu podnoszenia poziomu kompetencji – konkludują uczone.

Typy organizacji

Najpopularniejszy podział klastrów przygotowała prof. Ann R. Markusen, która wyszczególniła 4 typy organizacji:

 • Klastry (dystrykty) Marshalla złożone głównie z lokalnych MŚP, które działają w branżach rzemieślniczych, zaawansowanych technologii lub usług dla przemysłowców. Firmy zawierają pomiędzy sobą ważne kontrakty, a w sieci łączą się celowo, żeby wspólnie rozwiązywać problemy.
 • Klastry koncentryczne (hub & spoke) są zdominowane przez jedną lub kilka dużych firm otoczonych swoimi dostawcami i przedsiębiorstwami wobec nich komplementarnymi. Współpraca układa się dobrze pomiędzy dużymi i małymi organizacjami, ale brakuje jej w relacjach pomiędzy firmami konkurującymi pomiędzy sobą, co utrudnia m.in. dzielenie się innowacjami i rozłożenie ryzyka.
 • Klastry satelitarne cechują się obecnością stosunkowo niezależnych i dużych oddziałów firm międzynarodowych, z których każdy działa w ramach innych łańcuchów dostaw. Powodem, dla którego powstają, jest zazwyczaj lokalizacja, związana np. z bliskością portów, lotnisk czy przejść granicznych.
 • Klastry instytucjonalne (zakotwiczone wokół instytucji) zdominowane przez podmiot publiczny lub organizacje non-profit, które przyciągają dostawców produktów i usług.

Klastry w Polsce

Z zestawienia przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że w 2015 roku w Polsce działały 134 klastry. Ponadto istniało 106 organizacji z potencjałem do przekształcenia się w zrzeszenia przedsiębiorstw. Zdaniem autorów „Raportu z inwentaryzacji klastrów w Polsce” rozkład klastrów odzwierciedla potencjał gospodarczy regionów – blisko połowa organizacji działała w województwach mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim i śląskim. Ponadprzeciętne wyniki odnotowano też w regionach Podkarpacia i Lubelszczyzny. W sumie w klastrach działało wówczas 5,8 tysiąca organizacji. 4,6 tysiąca stanowiły firmy – najwięcej było mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (4,2 tys.). Jeśli chodzi o branże, klastry specjalizowały się w teleinformatyce, energetyce i budownictwie.

Z benchmarkingu prowadzonego przez PARP w 2020 roku i obejmującego 41 klastrów wynika, że w klastrach dominują przedsiębiorstwa (83%). Członkami organizacji są też instytucje naukowe, edukacyjne i otoczenia biznesu, które zajmują w strukturze odpowiednio 6%, 6% i 5%. Firmy uczestniczące w badaniu zatrudniały ponad 514 tysięcy osób.

Krajowe Klastry Kluczowe

W Polsce działają dodatkowo organizacje o statusie Krajowych Klastrów Kluczowych, nadawanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. KKK muszą mieć istotne znaczenie dla gospodarki i konkurencyjności międzynarodowej, obecnie jest ich 19. To:

 • Bydgoski Klaster Przemysłowy
 • Klaster „Polska Grupa Motoryzacyjna”
 • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
 • Klaster LifeScience Kraków
 • Klaster Logistyczno Transportowy Północ-Południe
 • Klaster Zrównoważona Infrastruktura
 • Pomorski Klaster ICT Interizon
 • Silesia Automotive & Advanced Manufacturing
 • Śląski Klaster Lotniczy
 • Wschodni Klaster ICT
 • Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia
 • Klaster Dolina Lotnicza
 • Klaster Obróbki Metali
 • Mazowiecki Klaster ICT
 • Polski Klaster Budowlany
 • NUTRIBIOMED Klaster
 • MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych
 • Polski Klaster Technologii Kompozytowych
 • Klaster Fotoniki i Światłowodów

Wybór prowadzi się na podstawie 5 kryteriów: zatrudnienia, infrastruktury i finansów, potencjału gospodarczego klastra, tworzenia i transferu wiedzy, działania na rzecz polityk publicznych oraz orientacji na klienta. Zaletami członkostwa w Krajowych Klastrach Kluczowych są m.in. lepsze oceny przy aplikowaniu o granty, z kolei koordynator takiej organizacji może wnioskować o wsparcie publiczne w ramach instrumentów programów operacyjnych 2021-2027.

Cyfryzacja w Krajowych Klastrach Kluczowych

Eksperci Platformy Przemysłu Przyszłości przeprowadzili ankietę wśród koordynatorów KKK, żeby ocenić stan transformacji klastrowych łańcuchów wartości. Zgodnie z wynikami połowa respondentów stosuje tzw. model Portera, gdzie technologie są nakładane na istniejące procesy. 30% przygotowuje, przetwarza, gromadzi i udostępnia zdigitalizowane treści. Jeśli chodzi o poszczególne rozwiązania, największą popularnością cieszą się platformy służące do komunikacji, programy wspomagające zarządzanie organizacjami, a także techniki z dziedziny cyberbezpieczeństwa i internetu rzeczy. Najmniej rozpowszechnione są: blockchain, sztuczna inteligencja i big data.

Grupa ds. cyfryzacji łańcuchów wartości powołana przez PPP przygotowała katalog rekomendacji w 11 obszarach, które umożliwiają podniesienie poziomu digitalizacji w klastrach. Propozycje działań ułatwiają określenie barier cyfryzacji, opracowanie tzw. map drogowych transformacji, stopniowe wdrażanie rozwiązań przemysłu 4.0, rozwój kompetencji pracowników przedsiębiorstw klastrowych, jak również wdrożenie nowych metod produkcji.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na