Przejdź do treści

Postępowanie: Świadczenie usług IT

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 13 września 2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, adres: pl. Trzech Krzyży 10/14 pok. 107, 00-507 Warszawa.

Uwaga – zmiana terminu składania ofert.

Poniżej załączone zostały:

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 • Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
 • Załącznik Nr 2 – wzór Formularza Ofertowego
 • Załącznik Nr 3 – wzór Umowy
 • Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik Nr 5 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 • Załącznik Nr 6 – wzór wykazu osób na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób do oceny w kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy”
 • Załącznik Nr 8 – wzór wykazu usług
 • Załącznik Nr 9 – wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
 • Załącznik Nr 10 do Umowy – Umowa przetwarzania
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 4.09.2019
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 5.09.2019
 • Wyjaśnienia i zmiany SIWZ z 05.09.2019
 • Wyjaśnienia i zmiany SIWZ z 09.09.2019