Przejdź do treści

Wszedł w życie europejski program „Droga ku cyfrowej dekadzie”.


Wszedł w życie program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. – mechanizm monitorowania i współpracy służący osiągnięciu wspólnych celów transformacji cyfrowej Europy do 2030 r.

Po raz pierwszy Parlament Europejski, państwa członkowskie i Komisja wspólnie określiły konkretne cele i założenia w czterech kluczowych obszarach: umiejętności cyfrowych, infrastruktury – w tym łączności, cyfryzacji przedsiębiorstw i internetowych usług publicznych, w odniesieniu do Europejskiej deklaracji praw i zasad cyfrowych w cyfrowej dekadzie. Celom tym towarzyszy cykliczny proces współpracy, którego celem jest podsumowanie postępów i określenie kamieni milowych, tak aby można je było osiągnąć do 2030 r. Program tworzy również nowe ramy dla projektów wielokrajowych, które umożliwią państwom członkowskim połączenie sił w zakresie inicjatyw cyfrowych.

Państwa członkowskie UE, we współpracy z Parlamentem Europejskim, Radą UE i Komisją, ukształtują swoją politykę cyfrową, aby osiągnąć cele w czterech obszarach:

  1. poprawa podstawowych i zaawansowanych umiejętności cyfrowych obywateli;
  2. poprawa wykorzystania nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, big data i chmura w przedsiębiorstwach UE, w tym w małych przedsiębiorstwach;
  3. dalsze postępy w zakresie łączności, informatyki i infrastruktury danych w UE;
  4. udostępnienie usług publicznych i administracji w Internecie.

Cele i założenia cyfrowej dekady wyznaczą kierunek działań państw członkowskich, które z kolei będą oceniane przez Komisję w corocznym sprawozdaniu z postępu prac na temat stanu cyfrowej dekady.

W nadchodzących miesiącach Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi opracuje kluczowe wskaźniki skuteczności działania, które będą wykorzystywane do monitorowania postępów w osiąganiu poszczególnych celów, w ramach corocznego indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Z kolei w ciągu nadchodzących 9 miesięcy państwa członkowskie przygotują swoje krajowe strategiczne plany działania, opisujące polityki, środki i działania, które planują podjąć na szczeblu krajowym, aby osiągnąć cele i założenia programu.

Łączenie inwestycji między państwami członkowskimi jest niezbędne do osiągnięcia niektórych celów i założeń cyfrowej dekady. Aby połączyć wysiłki i uzyskać oddziaływanie na dużą skalę, program polityki tworzy proces identyfikacji i uruchamiania projektów wielokrajowych, m.in. w obszarach takich jak 5G, komputery kwantowe i podłączone do sieci administracje publiczne.

Więcej o programie w naszym artykule:

„Droga ku cyfrowej dekadzie”: Rada przyjmuje kluczowy program cyfrowej transformacji UE – Platforma Przemysłu Przyszłości (przemyslprzyszlosci.gov.pl)


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na