Przejdź do treści

Ocena wysiłków krajów członkowskich w zakresie transformacji cyfrowej


Komisja Europejska pod koniec września b.r. opublikowała pierwsze „Sprawozdanie na temat stanu cyfrowej dekady”, które ocenia postępy państw członkowskich, w zakresie rozwoju cyfrowego, w 2023 r. Dokument jest istotnym elementem przyjętego programu „Droga ku cyfrowej dekadzie 2030”, w którym określono cyfrowe cele, jakie państwa UE powinny osiągnąć do 2030 r.

Ambitne i mierzalne cele, jakie postawiła Unia Europejska krajom członkowskim dotyczą m.in. odsetka osób posiadających umiejętności cyfrowe, stopnia wykorzystania przez przedsiębiorstwa określonych technologii cyfrowych, zakresu zapewnienia bezpiecznej i zrównoważonej infrastruktury cyfrowej oraz stopnia cyfryzacji usług publicznych. Dzięki precyzyjnemu wskazaniu mierzalnych celów, Komisja Europejska może cyklicznie oceniać wysiłki poszczególnych krajów na drodze do udanej transformacji cyfrowej oraz wspomagać procesy decyzyjne odnośnie programów i instrumentów wspierających wdrażanie nowych technologii w krajach członkowskich.

Konieczna intensyfikacja wysiłków w całej UE

Tegoroczne sprawozdanie pokazuje, że transformacja cyfrowa Europy wymaga znacznego przyspieszenia działań oraz intensyfikacji wysiłków wszystkich państw UE. Konieczne jest pilne przeprowadzenie odpowiednich reform, budowanie sprzyjającego otoczenia dla biznesu, dostarczanie instrumentów zachęcających do transformacji oraz innych form pobudzania inwestycji w technologie cyfrowe, rozwój umiejętności i infrastruktury. Poza oceną łączną, odnoszącą się do wszystkich krajów UE, sprawozdanie zawiera także indywidualną ocenę sytuacji poszczególnych krajów na drodze do transformacji cyfrowej. Zawarte w sprawozdaniu wnioski, proponowane środki oraz działania powinny zostać odzwierciedlone w kompleksowych planach działania poszczególnych krajów. Programem, który ma wzmocnić polską gospodarkę i przyspieszyć transformację cyfrową polskich przedsiębiorstw jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Ocena indywidualna dla Polski

Zgodnie ze sprawozdaniem Komisji Europejskiej, dotychczasowe wyniki dla Polski kształtują się poniżej średniej UE w niemal wszystkich badanych obszarach. Wciąż zbyt mały odsetek firm w Polsce korzysta z zaawansowanych technologii cyfrowych (rozwiązań chmurowych, sztucznej inteligencji, analizy dużych zbiorów danych). Z cyfrowych osiągnięć technologicznych zbyt mało korzysta szczególnie sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Pozytywnym zjawiskiem w Polsce jest natomiast zapewnianie coraz większej liczby instrumentów, pomagających w sfinansowaniu cyfryzacji przedsiębiorstw. W sprawozdaniu doceniono również aktywność przedstawicieli z Polski w takich inicjatywach jak np. Europejskie Partnerstwo Blockchain (ang. European Blockchain Partnership, EBP), konsorcjum LUMI-Q (umożliwienie polskim badaczom dostępu do komputera kwantowego) oraz IPCEI (ang. Important Projects of Common European Interest) – europejski instrument wsparcia dla branży mikroelektronicznej, fotonicznej i półprzewodnikowej.

„Sprawozdanie na temat stanu cyfrowej dekady” można pobrać w całości ze strony: link


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na