Przejdź do treści

Ulgi i zwolnienia dla Centrów Badawczo-Rozwojowych


Odliczenie kosztów prac B+R oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego CBR-ów.

Przedmiot wsparcia

Przedsiębiorca, który prowadzi badania lub prace rozwojowe, może uzyskać status centrum badawczo-rozwojowego, uprawniającego do korzystania z różnych ulg, m.in. możliwości odliczania od podstawy opodatkowania do 150% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Centra badawczo-rozwojowe mogą być także zwolnione, m.in. na zasadach pomocy de minimis, z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego.

Główne zasady

Status centrum badawczo-rozwojowego z mocy ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej nadaje minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek przedsiębiorcy, spełniający kryteria formalne.

Przedsiębiorcy, którzy posiadają status centrum badawczo-rozwojowego nadany ustawą, korzystają z:

  1. Ulgi odliczeniowej.
    Ulga polega na możliwości odliczania od podstawy opodatkowania do 150% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (tzw. kosztów kwalifikowanych). Podstawa opodatkowania jest pomniejszana o koszty, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a dotyczyły w szczególności (koszty kwalifikowane): wynagrodzeń pracowników, nabycia materiałów i surowców; ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych; odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej; określonych kosztów uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oraz odpisy amortyzacyjne. Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z ulgi, są obowiązani w prowadzonej ewidencji wyodrębnić koszty działalności B+R.
  2. Zwolnienia z podatku.
    Z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zwalnia się przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Organizator

Ministerstwo Rozwoju


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na