Przejdź do treści

Ulga z tytułu inwestycji


Zwolnienia z podatku dochodowego nowej inwestycji zlokalizowanej na terenie Polskiej Strefy Inwestycji.

Przedmiot wsparcia

Wsparcie przyznawane jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w związku z realizacją nowej inwestycji zlokalizowanej na terenie Polskiej Strefy Inwestycji (obejmującej wszystkie województwa).

Zwolnieniem z podatku jest objęty tylko dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach nowej inwestycji. Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc publiczną i jest przyznawana na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

Główne zasady

  • Aby uzyskać ulgę należy złożyć odpowiedni wniosek o wydanie decyzji do podmiotu Zarządzającego Obszarem (spółką zarządzającą specjalną strefa ekonomiczną) właściwą dla lokalizacji inwestycji.
  • Na podstawie wniosku zostanie dokonana ocena w oparciu o kryteria ilościowe i jakościowe.
  • Uwzględniana jest też sytuacja gospodarczo-społeczna na danym terenie. Obowiązuje zasada, że im wyższe bezrobocie w powiecie, w którym będzie realizowana inwestycja, tym niższe kryteria.
  • Inwestycja musi być nowa, jeszcze nierozpoczęta i wpisywać się w zakres działalności, na którą można otrzymać pomoc publiczną.
  • O uzyskanie ulgi mogą ubiegać się MŚP i duże przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie całego kraju.
  • Kosztami kwalifikowanymi do wyliczenia ulgi podatkowej mogą być koszty o charakterze inwestycyjnym (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne), pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione w okresie ważności decyzji o wsparciu. Kosztami kwalifikowanymi mogą być również (alternatywnie) dwuletnie koszty pracy. Zwolnienie podatkowe są wydawane na okres 10, 12 lub 15 lat, w zależności od lokalizacji. Im wyższa (procentowo) pomoc publiczna, tym dłuższy czas zwolnienia podatkowego. Wysokość ulgi podatkowej zależy od lokalizacji inwestycji oraz od wielkości przedsiębiorstwa.

Maksymalna ulga podatkowa = całkowity koszt inwestycji × intensywność pomocy publicznej w wybranej lokalizacji.

Organizator

Ministerstwo Finansów


    Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

    Zgadzam się na