Przejdź do treści

Podlaskie – projekty B+R przedsiębiorstw


Pieniądze na B+R

Przedmiot wsparcia

Celem konkursu jest wsparcie przedsiębiorstw w zakresie realizacji projektów B+R ukierunkowanych na tworzenie innowacji. Konkurs jest realizowany w ramach działania 1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Główne zasady

 • O dofinansowanie mogą ubiegać się miko, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja. Wsparcie dużych przedsiębiorstw w zakresie badań naukowych i innowacji możliwe jest pod warunkiem, gdy projekt wiąże się ze współpracą z MŚP i zapewnia efekt dyfuzji innowacji.
 • Wsparciem zostaną objęte projekty realizowane w granicach administracyjnych województwa podlaskiego.
 • Wsparciem będą objęte projekty obejmujące:
  • badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe. Elementem projektów może być uzyskanie i ochrona własności intelektualnej. Wyłącznie w przypadku MŚP elementem projektu może być wdrożenie, przy czym musi stanowić mniejszość wydatków kwalifikowalnych projektu. Wsparcie na wdrożenie będzie realizowane w formie dotacji warunkowej. Premiowane będą projekty realizowane przez konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przemysłowo-naukowe.
  • tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R przez inwestycje w aparaturę/sprzęt, która służyć będzie prowadzeniu prac na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych, które przedsiębiorstwo zamierza realizować na utworzonej infrastrukturze, a także zdolności przedsiębiorstwa do realizacji prac B+R (potencjału kadrowego, doświadczenia, potencjału infrastrukturalnego).
  • elementy uzupełniające: podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej, działania związane z zazielenieniem, internacjonalizacją czy cyfryzacją, które powinny przekładać się na zwiększenie efektów realizowanych projektów. Preferowane będą prace B+R+I mające na celu rozwój ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w przedsiębiorstwach.
 • W przypadku projektów badawczych wsparcie może zostać udzielone, gdy Wnioskodawca złoży deklarację zobowiązującą do wdrożenia wyników prac B+R będących przedmiotem projektu w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu.
 • Obowiązkiem Wnioskodawcy jest natychmiastowe przerwanie realizacji projektu w momencie, gdy stwierdzi, że dalsze prace badawcze nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników, bądź gdy po zakończeniu prac badawczych wdrożenie okaże się bezcelowe z ekonomicznego punktu widzenia.
 • Okres rzeczowej realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

Sposób finansowania

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 150 000 PLN
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 8 000 000 PLN
 • intensywność wsparcia w zależności o wielkości przedsiębiorstwa i typu projektu: od 40% do 80%

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 10.05.2024 r.
 • zakończenie naboru: 26.06.2024 r.

Budżet konkursu

15 mln PLN

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na