Przejdź do treści

Mazowieckie – badania i rozwój


Pieniądze na B+R

Przedmiot wsparcia

Celem konkursu jest wsparcie projektów obejmujących prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa samodzielnie lub zlecone, które prowadzą do wdrożenia ich wyników w działalności gospodarczej. Konkurs jest realizowany w ramach działania 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw w Programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-27.

Główne zasady

 • O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terytorium województwa mazowieckiego.
 • Wspierane będą projekty modułowe obejmujące cały proces tworzenia i wdrażania innowacji lub ich wybrane elementy, zakończone wdrożeniem wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Projekty muszą zawierać moduł obowiązkowy w postaci prac B+R i przy założeniu pozytywnego wyniku muszą być zakończone wdrożeniem wyników prac B+R w działalności gospodarczej.
 • W sytuacji rezygnacji z wdrożenia wyników prac badawczo -rozwojowych beneficjent zwraca dofinansowanie w całości wraz z odsetkami.
 • Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.
 • Projekt musi być ukierunkowany na badania stosowane i wpisujące się w priorytetowe kierunki badań zawarte w Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji.
 • Efektem prac B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego.
 • Istnieje możliwość dostosowania obiektu (laboratorium/centrum badawczo-rozwojowe) niewymagającego pozwolenia na budowę jedynie w zakresie niezbędnym do uruchomienia aparatury na cele projektu.
 • Finansowanie działań związanych z fazą wdrożenia wyników prac B+R możliwe będzie w ramach dotacji warunkowej.
 • Nabywanie kwalifikacji powinno dotyczyć w szczególności zakresu inteligentnej specjalizacji, przedsiębiorczości, cyfrowej i niskoemisyjnej transformacji przemysłu, transferu technologii, innowacyjnych modeli biznesowych, zarządzania innowacjami, ekoprojektowania, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu.

Sposób finansowania

 • minimalna wartość dofinansowania projektu: 750 000 PLN
 • maksymalna wartość dofinansowania projektu: 5 000 000 PLN
 • Intensywność wsparcia w zależności od wielkości przedsiębiorstwa  typu projektu: od 50% do 80%

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 12.04.2024
 • zakończenie naboru: 22.05.2024

Budżet konkursu

42,9 mln PLN

Organizator

Mazowiecka Jednostka Projektów Unijnych


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na