Przejdź do treści

Monitoring stanu ekosystemu przemysłu przyszłości w Polsce 


Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości rozpoczęła pierwszy w Polsce monitoring stanu ekosystemu Przemysłu 4.0. Pierwsza oś badawcza dotyczy Specjalnych Stref Ekonomicznych i ma na celu rozpoznanie stanu systemu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w regionach.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) pełni rolę katalizatora dla rozwoju przemysłu przyszłości w Polsce, integrując różnorodne podmioty, inicjatywy i projekty. Działania FPPP mają na celu wzmocnienie konkurencyjności polskiego przemysłu poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii i innowacji.

Budowa ekosystemu przyszłości

Celów tych nie można osiągnąć inaczej, jak poprzez budowę silnego ekosystemu dla rozwoju polskiego Przemysłu Przyszłości, który opiera się na współpracy i partnerstwie między różnymi podmiotami, takimi jak przedsiębiorstwa, uczelnie, instytuty badawcze, samorządy terytorialne i organizacje społeczne. Wymiana wiedzy, doświadczeń i zasobów pomiędzy tymi podmiotami sprzyja innowacjom, tworzeniu nowych produktów i usług oraz przyspiesza procesy rozwojowe.

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) mogą również odgrywać istotną rolę w koordynowaniu, wspieraniu i promowaniu działań związanych z rozwojem Przemysłu 4.0 w poszczególnych regionach, przyciągając inwestycje, talenty i wiedzę.

Doświadczenia dotychczasowej współpracy pomiędzy FPPP a niektórymi zarządami SSE pozwalają nakreślić kilka potencjalnych ról, jakie mogą one pełnić w kontekście budowy silnego ekosystemu dla Przemysłu 4.0. Opisano je poniżej.

Inkubatory technologiczne

SSE mogą pełnić rolę inkubatorów dla firm i przedsiębiorstw związanych z Przemysłem 4.0. Mogą zapewnić specjalne udogodnienia infrastrukturalne, takie jak zaawansowane laboratoria, testowe środowiska produkcyjne i dostęp do zaawansowanych technologii. Inkubatory technologiczne w SSE mogą wspierać rozwój startupów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz umożliwiać im testowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań Przemysłu 4.0.

Centra badawczo-rozwojowe

SSE mogą być miejscem powstawania centrów badawczo-rozwojowych zorientowanych na Przemysł 4.0. Mogą przyciągać inwestycje w dziedzinie badań naukowych, nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Centra te mogą prowadzić badania nad nowymi technologiami, testować prototypy i rozwijać nowe rozwiązania, które mogą być następnie wdrażane przez przedsiębiorstwa zlokalizowane w SSE.

Współpraca i klastry przemysłowe

SSE mogą sprzyjać współpracy pomiędzy firmami związanych z Przemysłem 4.0, tworząc tzw. klastry przemysłowe. Klastry te mogą umożliwiać wymianę wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy różnymi podmiotami, takimi jak przedsiębiorstwa, uniwersytety, centra badawcze i instytuty. Współpraca w klastrach może przyczynić się do tworzenia synergii, innowacji i rozwoju Przemysłu 4.0 w regionie.

Kształcenie i szkolenia

SSE mogą pełnić rolę centrów szkoleniowych i edukacyjnych, które oferują programy kształcenia z zakresu Przemysłu 4.0. Mogą współpracować z instytucjami edukacyjnymi, technicznymi i uniwersytetami, aby zapewnić odpowiednie szkolenia dla pracowników i przyszłych specjalistów Przemysłu 4.0. SSE mogą również prowadzić kursy, warsztaty i programy rozwoju zawodowego, aby zwiększać świadomość i kompetencje związane z Przemysłem 4.0.

Ułatwienia regulacyjne i administracyjne

SSE mogą wprowadzać ułatwienia regulacyjne i administracyjne dla firm związanych z Przemysłem 4.0. Mogą oferować preferencyjne warunki podatkowe, zwolnienia celne, uproszczone procedury rejestracji i dostępu do infrastruktury. Takie ułatwienia mogą przyciągać inwestycje i zachęcać przedsiębiorstwa do rozwijania działań związanych z Przemysłem 4.0 w SSE.

Badanie

Monitoring stanu ekosystemu przemysłu przyszłości będzie opierał się na pozyskaniu kompleksowej wiedzy z zakresu działalności SSE w Polsce. W ramach ankiety w celu zebrania istotnych jakościowo danych opracowano dwanaście pytań otwartych m.in.: Czy SSE podejmuje jakiekolwiek inicjatywy i udogodnienia wobec przedsiębiorców związanych z Przemysłem 4.0 w celu wspierania ich rozwoju i innowacji? Czy SSE udziela wsparcia przedsiębiorcom w zakresie badań, rozwoju technologicznego i wdrażania innowacyjnych rozwiązań związanych z Przemysłem 4.0?

Ankiety, które wypełnią poszczególne SSE w ramach badania, zostały przygotowane przez Dział Ekosystemu Przemysłu Przyszłości FPPP we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii nadzorującym większość Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. Wyniki zostaną opublikowane we wrześniu 2023 roku i będą jednym z elementów składowych Raportów Regionalnych, zainaugurowanych podczas II Kongresu Radom Przyszłości. Raporty dedykowane wszystkim województwom będą upublicznione pod koniec 2023 roku.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na