Przejdź do treści

Skorzystaj z Funduszy Europejskich dla firm!


Dostępne w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Fundusze Europejskie stwarzają możliwości realizacji pomysłów biznesowych, dostosowanych do potrzeb prowadzonego przedsiębiorstwa. W 2022 roku firmy z sektora MŚP są wciąż wspierane w rozwoju kompetencji oraz pracy nad innowacyjnymi pomysłami startupów. Zadania realizowane są w ramach trzech programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich – Program Inteligentny Rozwój (POIR), Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz Program Polska Wschodnia (POPW).

Na start

W ramach Programu Polska Wschodnia prowadzony jest konkurs „Platformy startowe”, którego zadaniem jest wsparcie startupów w rozwoju ich pomysłów. Platformy dzielą się ekspercką wiedzą, doświadczeniem i z powodzeniem angażują w powstawanie nowych spółek na terenie województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Wsparcie obejmuje indywidualny program inkubacji dostosowany do zaawansowania pomysłu, opiekę menagera, ekspertów oraz mentorów. Program inkubacji prowadzony jest we współpracy z partnerami platformy, wśród których są parki technologiczne, uczelnie wyższe, instytucje finansujące (np. aniołowie biznesu), a także średnie i duże przedsiębiorstwa. Ponadto startupy mają zapewnioną obsługę księgową, podatkową i prawną, pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej oraz zapewnienie powierzchni biurowej niezbędnej do rozwoju startupu.

Bezpłatną pomoc w przygotowaniu i weryfikacji modelu biznesowego można uzyskać zgłaszając swój innowacyjny pomysł do jednej z dwóch Platform Startowych, prowadzących działania we wschodniej części Polski – Startup Heroes lub Hub of Talents 2 (cztery pozostałe zakończyły już nabory). Zgłoszenie pomysłu do inkubacji odbywa się online. Wnioski inkubacyjne rozpatrują Platformy w ramach swoich rund naborów. Ich terminy dostępne są na stronie PARP www.parp.gov.pl/platformy-startowe. Termin składania zgłoszeń trwa do 31 października 2022 r.

Oferta Platform jest przeznaczona dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, mających innowacyjne pomysły biznesowe w określonych branżach (np. ekologia, produkcja żywności, IT/ICT). Pomysł musi być dobrze przemyślany, nowatorski co najmniej na krajowym rynku, ze wstępnie skalkulowanymi kosztami i zidentyfikowanym segmentem klientów.

Kolejnym działaniem skierowanych do startupów jest finansowany ze środków Programu Inteligentny Rozwój – „Poland Prize”. Jego celem jest integracja zagranicznych talentów startupowych z polskim biznesem, rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań na polskim rynku, a także zwiększenie rozpoznawalności krajowego ekosystemu startupowego na arenie międzynarodowej. Oferowane zagranicznym startupom wsparcie podzielone jest na dwa etapy. W ramach pierwszego startup może otrzymać grant pieniężny w kwocie do 50 tys. zł. Środki może przeznaczyć na pokrycie kosztów niezbędnych dla realizacji działań obejmujących tzw. soft-landing oraz na zindywidualizowane działania, niezbędne dla rozwinięcia działalności startupu w Polsce, związane np. z budową zespołu startupu lub podnoszeniem jego kompetencji, nawiązywaniem relacji, rozwojem produktu startupu, promocją oraz pozyskaniem przez startup partnera biznesowego (odbiorcy technologii lub inwestora). Drugi etap jest dostępny dla startupów, którym w efekcie poprzedniego etapu udało się pozyskać partnera biznesowego, tj. zainteresowanego komercyjnym wykorzystaniem technologii startupu lub inwestycją w startup. Na tym etapie startup może otrzymać grant pieniężny w kwocie do 250 tys. zł, przeznaczony na pokrycie kosztów działań akceleracyjnych, niezbędnych dla przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia u odbiorcy technologii lub pozyskania przez startup kapitału inwestorskiego.

Realizacja Poland Prize działa w oparciu o pracę akceleratorów – profesjonalnych podmiotów posiadających doświadczenie we współpracy z zagranicznymi startupami oraz w prowadzeniu programów akceleracyjnych. Na liście wybranych operatorów znalazły się: Kielecki Park Technologiczny, Huge Tech, Concordia Design, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, MIT EF CEE, Accelpoint, Space3ac, Huge Thing, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Krakowski Park Technologiczny. Program trwa do 31 grudnia 2022 r.

Rozwój kompetencji

Program Wiedza Edukacja Rozwój stwarza możliwość realizacji projektów dotyczących szerokiej sfery zarządzania firmami. Pomoc dotyczy m.in. transferu pokoleniowego biznesu, różnorodnych szkoleń podnoszących umiejętności czy kreowania ścieżki rozwoju przede wszystkim w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji pracodawców i ich pracowników to jeden z elementów budowania firmy. Dzięki szkoleniom i doradztwu oferowanym w „Akademia Menadżera MŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji” zdiagnozowane zostaną potrzeby przedsiębiorstwa, wskazane luki kompetencyjne oraz podniesione kwalifikacje właścicieli czy kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie transformacji cyfrowej. O refundację usług rozwojowych – w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie kompetencji cyfrowych, niezbędnych w dobie transformacji cyfrowej – ubiegać się mogą: właściciele i współwłaściciele zarządzający MŚP, pracownicy MŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych oraz pracownicy MŚP, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze. Chętni mogą przesyłać dane do jednego z sześciu operatorów do 30 czerwca 2023r.

„Kompetencje dla sektorów” i „Kompetencje dla sektorów 2” to oferta doradczo-szkoleniowa dla firm z 17 branż, np. budowlanej, finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznej, komunikacji marketingowej czy też przemysłu lotniczo-kosmicznego. Celem działania jest dofinansowanie – za pośrednictwem Operatorów wybranych w konkursie – wsparcia dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych dopasowanych do danego sektora. Wsparcie ma przyczynić się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

Tematyka usług objętych wsparciem wynika ściśle z rekomendacji wydanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji, które tworzone są w oparciu o szeroką współpracę kluczowych dla sektora organizacji, instytucji regulacyjnych, rynku pracy i struktur edukacyjnych oraz badawczych. Informacje o tym, w ramach jakich sektorów prowadzone są nabory na szkolenia i jakie są ich terminy, określono na stronie działania „Kompetencje dla sektorów” – do 31 sierpnia 2023 r. oraz „Kompetencje dla sektorów 2” – do 31 sierpnia 2023 r.

Program „Nowy Start” oferowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wspiera przedsiębiorców, którzy powrócili do biznesu. W „Nowym Starcie” mogą wziąć udział osoby, które zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 24 miesięcy i ponownie podjęły się prowadzenia firmy w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Program pozwala na skorzystanie z indywidualnie dobranych szkoleń i warsztatów oraz z doradztwa poszkoleniowego prowadzonego przez ekspertów. Celem działania jest zwiększenie posiadanych i nabycie nowych kompetencji w zakresie zarządzania i umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Właściciele firm mogą przeanalizować swoją sytuację z ekspertem oraz skorzystać z wiedzy i doświadczeń innych. Aktualnie nabór jest prowadzony łącznie przez pięciu beneficjentów wyłonionych przez PARP we wcześniejszym naborze. Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru jednego z nich. Ostatnie nabory trwają do 31 maja 2023 r.

Jednym z wyzwań, przed którym stoi biznes rodzinny, jest perspektywa przekazania firmy kolejnym pokoleniom, czyli przeprowadzony z powodzeniem proces sukcesji. W ramach konkursu „Sukcesja w firmach rodzinnych” cztery firmy doradcze realizują projekty, wspierające firmy rodzinne w opracowywaniu strategii sukcesji. Dzięki wiedzy i doświadczeniu tych podmiotów, przedsiębiorcy mają szansę wypracować rozwiązania prawne, finansowe i organizacyjne niezbędne do tego procesu. Konkurs trwa do czerwca 2023 r., a zgłaszać można się do jednego spośród wskazanych na stronie operatorów.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą nadal korzystać ze szkoleń i doradztwa z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne: „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich” (zgłoszenia do czerwca 2023 r.), „Krajowe zamówienia publiczne” (zgłoszenia do grudnia 2022 r.) oraz „Międzynarodowe zamówienia publiczne” (zgłoszenia do 14 maja 2023 r.). W trakcie kursów uczestnicy otrzymują wiedzę merytoryczną w zakresie: przygotowania i składania ofert przetargowych, weryfikacji spełnienia warunków zamówień publicznych, opracowania pisma i materiałów zgłoszeniowych, sporządzania wniosku o protokół z otwarcia ofert oraz weryfikacji dokumentów związanych z postępowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą. Ponadto przedsiębiorcy mają możliwość przećwiczenia wypełniania wniosków oraz korzystania z narzędzi online. Większość projektów zakłada również możliwość indywidualnego doradztwa, dostosowanego do potrzeb konkretnej firmy.

Działanie „Dostępność szansą na rozwój” jest jedną z propozycji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wpisującą się w rządowy program „Dostępność Plus”. Operatorzy wybrani w konkursie organizowanym przez PARP realizują projekty szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorców: właścicieli i ich pracowników. Ich tematyka dotyczy możliwości komercjalizacji technologii poprawiających jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami. Projekty są skierowane do mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorców. Eksperci zajmujący się uniwersalnym projektowaniem bezpłatnie doradzą im, w jaki sposób dokonać odpowiednich zmian, nie ponosząc przy tym zbyt wielkich kosztów. Zainteresowani mogą zgłaszać się do jednego z ośmiu wybranych operatorów – najdłuższe nabory trwają do 30 września 2023 r.

Odpowiedzią na świadomość braków kompetencyjnych jest „Akademia Menadżera Innowacji” – autorski program PARP, dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Program składa się z równolegle prowadzonych części – szkoleniowej i doradczej. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami. Celem programu jest wyposażenie menadżerów i pracowników – kluczowych dla procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie – w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian. Dzięki nim możliwe jest wdrażanie innowacji oraz wzmocnienie umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym przez menadżerów polskich firm. Uczestnictwo w programie dofinansowane jest ze środków unijnych i wynosi do 80 proc. dla mikro-, małych i średnich firm oraz do 50 proc. dla dużych. Akademia zakłada udział od 2 do 4 pracowników z jednej firmy. W przypadku mikroprzedsiębiorstw co najmniej dwóch uczestników, a w przypadku małych, średnich i dużych firm – co najmniej trzech pracowników. V edycja startuje 12 września 2022 r.

Przedsiębiorcy, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą skorzystać z projektu „System Wczesnego Ostrzegania”. Celem SWO jest wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Udział w projekcie obejmuje możliwość zdiagnozowania przyczyn pojawiających się trudności, wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Usługi realizowane w projekcie wynikać będą z przeprowadzonej dogłębnej analizy kondycji przedsiębiorstwa. Nabory uruchamiane są sukcesywnie.

Rozwój kompetencji jest również możliwy dzięki takim program jak „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” oraz „Erasmus Global”. To programy dla osób, które w ciągu ostatnich 3 lat rozpoczęły działalność gospodarczą lub poważnie myślą o takim kroku. Ideą obu programów jest zdobywanie przez początkujących przedsiębiorców doświadczenia na zagranicznych rynkach, nawiązywanie przez nich wartościowych znajomości oraz nauka języków obcych. W praktyce uczestnik wymiany przebywa w zagranicznej firmie przez okres od 1 do 6 miesięcy. Długość pobytu jest uzależniona od wybranego programu. Komisja Europejska przyznaje początkującym przedsiębiorcom dofinansowanie, które mogą przeznaczyć na opłacenie kosztów związanych z pobytem w nowym miejscu.

Platformy szkoleniowe PARP

Baza Usług Rozwojowych (BUR) od ponad 6 lat wspiera polski rynek usług rozwojowych, łącząc firmy szkoleniowe z osobami, które chcą się uczyć i poszerzać swoje kompetencje. Z Bazy mogą korzystać pracownicy i właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Usługi rozwojowe BUR odpowiadają wizji rozwoju gospodarczego wpisanej w politykę regionalną oraz potrzebom przedsiębiorców. Baza oferuje szeroki wachlarz usług rozwojowych, a przystępna platforma umożliwia szybkie i łatwe wyszukanie interesujących usług. Istnieje również możliwość zamówienia usługi „szytej na miarę”, czyli dopasowanej bezpośrednio do potrzeb konkretnego użytkownika czy przedsiębiorstwa. Szkolenia, studia, coaching, mentoring, warsztaty czy kursy – można w nich uczestniczyć, zapisując się za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych przez stronę https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Akademia PARP to portal e-learningowy z bezpłatnymi kursami, który powstał w oparciu o obowiązujące standardy projektowania platform edukacyjnych i cały czas jest wzbogacany o nowe funkcjonalności, stanowiące odpowiedź na bieżące potrzeby użytkowników. To kolejna możliwość, z której mogą skorzystać wszystkie osoby, pragnące rozwijać swoje kompetencje i pogłębiać wiedzę, z takich obszarów jak marketing, zarządzanie, finanse, kompetencje oraz prawo. W obecnej ofercie znajdują się 52 kursy. Wszystkie z nich są na bieżąco sprawdzane i aktualizowane przez ekspertów merytorycznych. Więcej informacji na stronie https://akademia.parp.gov.pl

Współpraca międzynarodowa firm

Polscy przedsiębiorcy, odważnie próbują swoich sił poza granicami Polski. W tych działaniach wspiera ich ośrodek Enterprise Europe Network (EEN), działający przy PARP. Jest on odpowiedzialny m.in. za organizację spotkań brokerskich (b2b) i misji gospodarczych podczas międzynarodowych wydarzeń targowych, współpracę i wymianę doświadczeń z zagranicznymi organizacjami.

Ponadto, firmy, które w wyniku wojny w Ukrainie utraciły kontrahentów mogą skorzystać ze specjalnej platformy kooperacyjnej sieci EEN na rzecz łańcuchów dostaw „The Supply Chain Resilience Platform”, która łączy firmy szukające danych towarów, z tymi które mogą je zaoferować. Jest przeznaczona zarówno dla przedsiębiorstw, jak i organizacji humanitarnych.

Więcej informacji o poszczególnych programach realizowanych przez PARP można znaleźć na stronie: www.parp.gov.pl.

Informacja prasowa PARP


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na