Przejdź do treści

Ekosystem Przemysłu 4.0 oparty na standardach


Platforma Przemysłu Przyszłości chce ułatwić uzyskanie interoperacyjności, jako klucza do konkurencyjności i odporności polskiego przemysłu.

Długoterminowa produktywność i konkurencyjność polskiej produkcji będzie zależeć od tego, jak dobrze przejdziemy do czwartej rewolucji przemysłowej. Przemysł wytwórczy i sektor logistyczny stworzą globalne sieci, które obejmą ich maszyny, systemy magazynowe i zakłady produkcyjne. Będzie to w pełni możliwe tylko wtedy, gdy opracowany zostanie jeden zestaw wspólnych standardów. Szybko rozwijające się technologie cyfrowe dają nam możliwość dostarczania produktów i usług o wysokiej wartości na coraz bardziej połączony globalny rynek. Wraz z tym nastąpi wzrost liczby miejsc pracy o wysokiej wartości i bezprecedensowe możliwości rozwoju przedsiębiorstw, szczególnie w segmencie MŚP. Rozwój globalnych standardów jest istotną częścią równania. Normy zmniejszają bariery w handlu, ustanawiając uzgodnione międzynarodowe standardy dla produktów i usług. Zatem poprzez zachęcanie do interoperacyjności normy międzynarodowe są ważnym elementem wspierania wzrostu, konkurencyjności i innowacji.

Wysiłki normalizacyjne również w Polsce będą musiały koncentrować się na określeniu mechanizmów współpracy oraz przetwarzania i wymiany informacji.

Aby transformacja cyfrowa odniosła sukces, konieczne jest:

  1. konsolidacja norm krajowych na poziomie międzynarodowym,
  2. efektywna współpraca między krajowymi a międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi,
  3. stworzenie globalnie akceptowalnego modelu referencyjnego wzbogaconego o implementację referencyjną krajową typu open source,
  4. posiadanie sieci ośrodków testowych dostępnych dla MŚP,
  5. standaryzacja, którą należy brać pod uwagę od samego początku.

Standaryzacja ma kluczowe znaczenie dla sukcesu Przemysłu 4.0, ponieważ umożliwia budowanie „społeczności” firm należących do różnych sektorów oraz pozwala na integrację kilku różnych „społeczności” poprzez sieci wartości. To partnerskie podejście będzie możliwe tylko wtedy, gdy zostanie opracowany jeden zestaw wspólnych standardów. Wymagana jest architektura referencyjna, aby zapewnić opis techniczny tych standardów i ułatwić ich implementację. Aby przyczynić się do rozwoju norm, Polscy eksperci muszą być zaangażowani w odpowiednie międzynarodowe komitety opracowujące standardy.

Tak zarządzana transformacja cyfrowa może być jednym z wyznaczników redukcji ryzyka tzw. pułapki wartości (value trap), działając na rzecz zmniejszenia ryzyka środowiskowego firmy (na przykład w schyłkowym sektorze) poprzez otwarcie globalnych sieci współpracy oraz zmniejszając zagrożenie wpadnięcia w „pułapkę średniego dochodu” poprzez powstrzymywanie imitowanego systemu wzrostu, który dominuje w szybko bogacących się krajach, często określanego również jako jeden z problemów współczesnego polskiego systemu gospodarczego.

Jeśli Polska zdoła przestawić się na wzrost oparty na innowacjach i dalszej akumulacji technicznie zaawansowanego kapitału, będzie mogła dołączyć do takich gospodarek jak Korea Południowa czy Japonia, którym udało się przejść od średniego do wysokiego dochodu. Polscy producenci będą mogli zoptymalizować koszty produkcji i poprawić wartość produktów, które sprzedają na rynkach światowych, a także będą mogli poprawić swoją konkurencyjność, przenosząc uwagę na rynki o największym potencjale i grając na naszych krajowych mocnych stronach. Niektóre podbranże produkcyjne obsługują kilka kluczowych rynków eksportowych, w tym rynki dóbr pośrednich. Przemysł 4.0 stworzy środowisko pozwalające na takie kreatywne rozwiązania, w którym firma współpracuje z europejskimi i światowymi grupami i zaczyna od wykorzystania polskiego ekosystemu stanowisk testowych do opracowywania, pilotowania i walidacji swojego projektu, a następnie umiędzynarodawia ten proces projektowania i produkcji do Europy (lub USA, Japonia, Korea). Infrastruktura stanowiska testowego to środowisko, w którym MŚP mogą badać wartość i korzyści, które mogą czerpać z Przemysłu 4.0.

Przemysł 4.0 wzbudził duże zainteresowanie na arenie międzynarodowej, powodując inicjatywy normalizacyjne w ISO, IEC, ISO / IEC JTC 1 (ISO / IEC Joint Technical Committee for Information Technology), W3C (World Wide Web Consortium), ITU-T i IEEE (Institute of Electrical i Electronics Engineers), a także inicjatywy takie jak Platforma Industrie 4.0 w Niemczech i Industrial Internet Consortium (IIC) w USA.

Główną siłą Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) i Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) jest ich zdecentralizowany, profesjonalny, oparty na członkach system opracowywania norm międzynarodowych. To za pośrednictwem członków krajowych, takich jak Polski Komitet Normalizacyjny, organizacje mogą identyfikować i zaspokajać potrzeby rynków i społeczeństwa, angażować szerokie grono interesariuszy, rozpowszechniać normy i wspierać ich wdrażanie. Z tego powodu Fundacja Platforma Przemysł Przyszłości podjęła procedurę stowarzyszeniową w Komitecie Technicznym nr 50 funkcjonującym w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. PKN jest członkiem ISO, IEC, CEN i CENELEC. Jest również sygnatariuszem (jako NSO) protokołu ustaleń z ETSI. Obecność oficjalnej delegacji naszej Fundacji w Komitecie Technicznym ds. Automatyki i Robotyki pozwoli na umocnienie pozycji polskiego Przemysłu 4.0 w pracach ISO, IEC i JTC 1. Wsłuchując się w głos przedsiębiorców z sektora produkcyjnego, ale także dostawców rozwiązań cyfrowych dla Przemysłu 4.0 w Polsce, naszym priorytetem w pracach Komitetu Technicznego ds. Automatyki i Robotyzacji będzie wdrożenie w Polsce neutralnej architektury RAMI 4.0, która uwolni potencjał przemysłu 4.0 w Polsce.

Neutralny model architektury referencyjnej ma zasadnicze znaczenie dla dalszych prac nad normami. Nasza siostrzana instytucja niemiecka Platforma Industrie 4.0 zaproponowała ten model: Referencyjny Model Architektury Industrie 4.0 (RAMI4.0), którego celem jest ustanowienie kompleksowych ram dla projektowania koncepcyjnego i konstrukcyjnego systemów Przemysłu 4.0. RAMI 4.0 opisuje referencyjny model architektury w formie sześciennego modelu warstwowego, który zapewnia architekturę obiektów technicznych (aktywów) w postaci warstw i pozwala na ich opisywanie, śledzenie przez cały okres ich życia oraz przyporządkowanie do hierarchii technicznych i/lub organizacyjnych. Opisuje również strukturę i funkcję komponentów Przemysłu 4.0 jako istotnych części wirtualnej reprezentacji aktywów.

Referencyjny model architektury Industrie 4.0 (RAMI4.0) został opracowany zgodnie z procedurą Publically Available Specification i posłuży jako dokument roboczy dla międzynarodowej normalizacji, który powinien być również wykorzystany przez polski system referencyjny w celu wypracowania lokalnego modelu Przemysłu 4.0, w pełni zgodnego z modelami reprezentowanymi przez największych kontrahentów polskiego przemysłu. Nasza Fundacja, poprzez swoich ekspertów zarówno z sektora automatyki przemysłowej, jak i sektora stosunków międzynarodowych, będzie starała się pełnić rolę pośrednika pomiędzy zarządcami standardów wypracowanych za granicą a polskim systemem normalizacyjnym, aby umożliwić ich sprawny odbiór i rozpowszechnianie, także poprzez własne Rady Regionalne, na polskim rynku Przemysłu 4.0.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na