Przejdź do treści

Deloitte sprawdziło podejście firm technologicznych do zrównoważonego rozwoju


  • Prawie wszyscy respondenci przyznają, że zrównoważone zarządzanie jest ważne.
  • Jednak ponad połowa menadżerów dostrzega rozdźwięk pomiędzy deklaracjami a rzeczywistymi działaniami w tym obszarze.
  • Jak wynika z raportu Deloitte pt. „Technology Sustainability Survey”, najczęstszym motorem zmian są wymagania klientów i redukcja kosztów operacyjnych.

98% przedsiębiorstw technologicznych z Polski i Niemiec deklaruje istotność zrównoważonego zarządzania, uwzględniającego problemy środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego. Według 93% przedsiębiorstw coraz ważniejsze są: rezygnacja z używania materiałów szkodliwych dla natury, wykorzystywanie surowców wtórnych, działania na rzecz lokalnych wspólnot, czy przestrzeganie zasad etyki i odpowiedzialnego podejścia do klienta. Prawie co dziewiąty (89%) ankietowany uważa, że inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju są opłacalne dla biznesu, pozostałe 11% nie ma zdania na ten temat. Jak podkreślają respondenci, w branży technologicznej widać różnicę pomiędzy deklaracjami a rzeczywistymi działaniami – takie problemy we własnych firmach dostrzega 54% ankietowanych.

Czynniki wywołujące zmiany

Blisko co piąty ankietowany przyznaje, że głównym motorem działań jest zapotrzebowanie klientów, na drugim miejscu znalazła się redukcja kosztów operacyjnych, wskazana przez 16% menadżerów. Szanse związane z większym udziałem w obecnym rynku lub wchodzeniem na nowe, częściej zauważają przedsiębiorcy niemieccy (17%) niż polscy (10%). Według respondentów, zmiany wdrażane w firmach są spowodowane również chęcią ochrony klimatu (12%) oraz już istniejącymi i projektowanymi przepisami (11%). Co 10 menadżer deklaruje, że jego firma kieruje się wpływem zrównoważonego zarządzania na reputację firmy. 55% przedsiębiorstw w Polsce angażuje się we wszystkie 3 obszary działań – społeczny, ekologiczny i ekonomiczny, a 33% wyróżniło jeden z nich. Inaczej jest w Niemczech, gdzie 67% przedsiębiorstw ma obszar priorytetowy (32% wybrało ekologię).

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw zmienia biznes

Z raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Obowiązki biznesu wobec otoczenia. Głos zarządzających firmami działającymi w Polsce” wynika, że zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa w największym stopniu zależy od jego zarządu – taką odpowiedź wybrało 97% menadżerów. Z kolei pracowników wskazało 77% respondentów. Blisko 70% uznaje, że kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu już znacząco zmieniła sposób działania ich biznesu, a dla jednej piątej wprowadzone zmiany nie są odczuwalne. Najważniejsze korzyści to większe zaangażowanie pracowników i wzmocnienie marki – obie odpowiedzi zadeklarowało 61% respondentów. Niewiele mniej osób (58%) zwróciło uwagę na wzrost zaufania klientów.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na