30 mln zł na wsparcie polskiego ekosystemu Przemysłu 4.0

  • Projekt Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wspierający powstawanie Hubów Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hub)
Napis "30 mln zł na wsparcia poslkiego ekosystmu przemysłu 4.0" na granatowym tle

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uruchomiło projekt wspierający powstawanie Hubów Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hub), które mają być ośrodkami świadczenia usług, testowania i demonstrowania technologii cyfrowych dla nowoczesnego przemysłu. Jest to jeden z projektów wzmacniających integrowanie polskiego ekosystemu Przemysłu 4.0 w Polsce, co jest również jednym z głównych celów powołanej przez Ministerstwo Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

W programie ministra Fundacja czuwa nad merytorycznym zakresem usług doradczych, szkoleniowych i demonstracyjnych, wyznaczając ramy standardu realizowanych projektów oraz uczestnicząc w komitecie sterującym.

Szczegóły Programu na stronie https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/przemysl-4-0