Przejdź do treści

Zaproszenie do szacowania ceny na wykonanie usług wspierających Zamawiajacego w zakresie prowadzenia Projektu przez Zespół Inżyniera Projektu

Szanowni Państwo,

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (dalej „Zamawiający” lub „Fundacja”) została powołana na mocy Ustawy z dnia 17 stycznia 2019 roku o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Fundatorem jest Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Fundacja ma status organizacji Non Profit.

W związku z zamiarem ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie oraz wytworzenie Platformy cyfrowej (dalej Projekt) której szczegółowy opis zawarty jest w załączniku 2 do niniejszego zaproszenia, Zamawiający zamierza wybrać wykonawcę i powierzyć wykonanie usług wspierających Zamawiającego w zakresie prowadzenia Projektu przez Zespół Inżyniera Projektu. Zakres zadań jakie będą konieczne do wykonania przez Zespół Inżynier Projektu został opisany w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia – „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”.

Celem niniejszego zapytania jest ustalenie szacunkowej ceny za realizację zadań opisanych w załączniku nr 1. Uzyskane odpowiedzi nie będą stanowiły podstaw do wyboru wykonawcy. Będą one jedynie podstawą do ustalenia budżetu jakim musi dysponować Zamawiający w celu realizacji tego zadania.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi wezwania do składania ofert w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny, jak również nie jest zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

W kolejnym kroku Zamawiający opublikuje zaproszenie do składania właściwych ofert na wykonanie usług wspierających Zamawiającego w zakresie prowadzenia Projektu przez Zespół Inżyniera Projektu.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonego do niniejszego zaproszenia załącznika nr 3 stanowiącego formularz szacowania cen i odesłanie mailem na adres: zamowienia@fppp.gov.pl w terminie do 07.08.2020 r. godz. 18:00. W tytule emaila należy umieścić „Odpowiedź na zapytanie – Zespół Inżyniera Kontraktu”.

UWAGA zmiana terminu składania szacunków. Wypełniony załącznik nr 3 stanowiący formularz szacowania cen prosimy odesłać mailem na adres: zamowienia@fppp.gov.pl w terminie do 12.08.2020 r. godz. 18:00.