Przejdź do treści

Postępowanie: Świadczenie usług udostępniania i utrzymania systemu Contact Center oraz udostępniania i utrzymania sprzętu

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 2 października 2019 do godz. 11:00 w siedzibie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, adres: pl. Trzech Krzyży 10/14 pok. 107, 00-499 Warszawa. Numer zgłoszenia: ZP/2019/4.

Uwaga:

 • uległ zmianie terminu składania ofert. Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 2 października 2019 do godz. 11:00 w siedzibie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, adres: pl. Trzech Krzyży 10/14 pok. 107, 00-499 Warszawa;
 • w związku ze zmianą treści SIWZ, Załącznika 2 oraz Załącznika 3, ich wersje jednolite zostały podmienione i zamieszczone poniżej.

Poniżej załączone zostały:

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_zmieniony
 • Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
 • Załącznik Nr 2 – wzór Formularza Ofertowego_zmieniony
 • Załącznik Nr 3 – wzór istotnych postanowień Umowy_zmieniony
 • Załącznik Nr 4 – wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik Nr 5 – wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 • Załącznik Nr 6 – wzór Wykazu osób na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik Nr 7 – wzór Wykazu osób do oceny w kryterium „Doświadczenie personelu wykonawcy”
 • Załącznik Nr 8 – wzór Wykazu usług
 • Załącznik Nr 9 – wzór Oświadczenia o grupie kapitałowej
 • Załącznik nr 8 do Umowy – wzór Umowy Przetwarzania
 • Wyjaśnienie SIWZ Contact Center z dnia 20.09.2019
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.09.2019
 • Zmiana terminu z dnia 26.09.2019
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.09.2019
 • Wyjaśnienie SIWZ Contact Center z dnia 27.09.2019
 • Informacje o otwarciu ofert z dnia 2.10.2019

Informacja z dnia 24.10.2019 o wynikach postępowania

W powyższym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez w powyższym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Alfavox Sp. z o.o.; ul. Ziębicka 35; 60-164 Poznań.

Uzasadnienie: oferta uzyskała największą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w IWZ oraz nie podlega odrzuceniu i została złożona przez wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Informacja z dnia 04.12.2019

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j. ze zm.), zwanej dalej Ustawą, w imieniu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości przekazuję następujące informacje:

I. Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty

W powyższym postępowaniu, zamawiający unieważnił wybór oferty Nr 1 złożonej przez Alfavox Sp. z o.o.; ul. Ziębicka 35; 60-164 Poznań jako najkorzystniejszej. Zamawiający przeprowadził ponowne badanie tej oferty.

II. Informacja o nazwach (firmach), siedzibach i adresach wykonawców, którzy założyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Alfavox Sp. z o.o.; ul. Ziębicka 35; 60-164 Poznań – Oferta odrzucona
Cludo Sp. z o.o.; ul. Grochowska 306/308; 03-840 Warszawa – Oferta odrzucona
Systell Sp. z o.o. S.K.; Pułtuska 10; 61-052 Poznań – Oferta odrzucona

III. Informacja o unieważnieniu postępowania

Podstawa prawna art. 91 ust. 1 pkt 1 Ustawy. Uzasadnienie: w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Zamawiający odrzucił na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy wszystkie trzy oferty złożone w postępowaniu. Żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom zamawiającego zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.