Przejdź do treści

ZP/2020/1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług prawnych

Tryb postępowania: usługi społeczne.
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 7 lutego 2020 r. do godz. 13:00 w siedzibie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, adres: pl. Trzech Krzyży 10/14 pok. 117, 00-499 Warszawa.

Poniżej załączone zostały:

Informacja z dnia 27 lutego 2020 r.

Zamawiający informuje, że unieważnił przedmiotowe postępowania na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

Uzasadnienie: W postępowaniu dwaj wykonawcy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w nim. Obydwaj wykonawcy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu i zostali z niego wykluczeni, tym samym wypełnione zostały przesłanki unieważnienia postępowania określone w art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy.