Przejdź do treści

Postępowanie ZP/2019/7: Przygotowanie oraz realizacja warsztatów budujących świadomość związaną z przemysłem przyszłości – trzecia edycja (zamówienie społeczne)

Tryb postępowania: usługi społeczne. Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 28 listopada 2019 do godz. 13:00 w siedzibie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, adres: pl. Trzech Krzyży 10/14 pok. 107, 00-499 Warszawa.

Poniżej załączone zostały:

 • Ogłoszenie o zamówieniu – IWZ
 • Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ – dotyczy wszystkich części zamówienia)
 • Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy (dotyczy wszystkich części zamówienia)
 • Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
 • Załącznik Nr 5 – wzór informacji o grupie kapitałowej
 • Załącznik Nr 6 – wzór wykazu osób na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu
 • Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób do oceny w kryterium „Doświadczenie w przemyśle kadry dydaktycznej”
 • Załącznik Nr 8 – Formularz ofertowy
 • Informacje z otwarcia ofert w dniu 28.11.2019 r.
 • Informacja z dnia 29.11.2019 r. o wynikach postępowania

W powyższym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Effective IT Trainings Sp. z o.o. ul. Piękna 24/26A 00-549 Warszawa na Część II zamówienia – na terenie województwa małopolskiego oraz Część III zamówienia – na terenie województwa opolskiego.

Uzasadnienie: jest to jedyna oferta złożona w postępowaniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów w obydwu częściach zamówienia, obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w IWZ oraz nie podlega odrzuceniu i została złożona przez wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Informacja o unieważnieniu postępowania na Część I zamówienia – na terenie województwa lubelskiego oraz Część IV zamówienia – na terenie województwa podkarpackiego.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp.

Uzasadnienie: w postępowaniu nie złożono żadnej oferty na Część I zamówienia – na terenie województwa lubelskiego oraz Część IV zamówienia – na terenie województwa podkarpackiego.

Zamawiający informuje, że w dniu 03.12.2019 r. zawarł umowę z Effective IT Trainings Sp. z o.o. ul. Piękna 24/26A 00-549 Warszawa na realizację zamówienia Części II – na terenie województwa małopolskiego, Części III – na terenie województwa opolskiego.