Przejdź do treści

Postępowanie ZP/2019/6: Świadczenie usług udostępniania i utrzymania systemu CRM

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony. Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 22 listopada 2019 do godz. 11:00 w siedzibie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, adres: pl. Trzech Krzyży 10/14 pok. 107, 00-499 Warszawa.

Poniżej załączone zostały:

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 • Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
 • Załącznik Nr 2 – wzór Formularza Ofertowego
 • Załącznik Nr 3 – wzór Umowy
 • Załącznik Nr 4 – wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik Nr 5 – wzór Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 • Załącznik Nr 6 – wzór Wykazu osób na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik Nr 7 – wzór Wykazu osób do oceny w kryterium „Doświadczenie personelu Wykonawcy”
 • Załącznik Nr 8 – wzór Wykazu usług
 • Załącznik Nr 9 – wzór Oświadczenia o grupie kapitałowej

UWAGA: zmiana treści SIWZ z dnia 05.11.2019 r.

UWAGA: zmiana terminu składania ofert, zamawiający przedłużył termin składania ofert do 19 listopada 2019 do godz. 11:00

UWAGA: w załącznikach zamieszczono wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ z 15.11.2019 r.

UWAGA: zmiana terminu składania ofert, zamawiający przedłużył termin składania ofert do 22 listopada 2019 r. do godz. 11:00

UWAGA: zamawiający dokonał zmiany treści Formularza ofertowego, tekst jednolity został zamieszczony jako plik o nazwie Zal_2_FO tekst jednolity 20.11.2019

Informacje z otwarcia ofert 22.11.2019 r.