Przejdź do treści

Postępowanie: Przygotowanie, organizacja i realizacja wydarzenia społecznego „Poznań 4.0” budującego świadomość związaną z przemysłem przyszłości

Tryb postępowania: usługi społeczne. Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 9 września 2019 r. do godz. 14:00 w siedzibie oddziału Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-507 Warszawa, pok. 108.

Poniżej załączone zostały:

 • Ogłoszenie o zamówieniu – IWZ
 • Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
 • Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy
 • Załącznik Nr 5 do umowy – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
 • Załącznik Nr 5 – wzór informacji o grupie kapitałowej
 • Załącznik Nr 6 – wzór wykazu wykonanych usług
 • Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu
 • Załącznik Nr 8 – Formularz ofertowy
 • Informacja z otwarcia oferta w dniu 9.09.2019

Informacja z dnia 13.09.2019 o udzieleniu zamówienia

Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy Fundacja „Instytut Mikromakro” Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112 B 02-797 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru

W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. Oferta uzyskała największą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w IWZ oraz nie podlega odrzuceniu i została złożona przez wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.