Przejdź do treści

II Konferencja Naukowa Innowacje w odnawialnych źródłach energii​

Data: 30 - 31 marca 2023 (zakończone)
Organizator: Polska Izba Ekologii, Akademia Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W dniach 30 i 31 marca 2023 r. odbędzie się druga edycja konferencji nt. innowacji w odnawialnych źródłach energii.

Wydarzenie ma charakter hybrydowy i jest organizowane przez Polską Izbę Ekologii w partnerstwie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN jest jednym z patronów tej konferencji. Konferencja jest przestrzenią do dialogu w związku z innowacyjnymi przeobrażeniami związanymi z przejściem od energetyki konwencjonalnej w stronę nowych technologii i energii odnawialnej.

Tematyka odnawialnych źródeł energii jest szczególnie istotna dla rozwoju gospodarczego Polski. Polityka energetyczna Polski zawiera cele dotyczące intensywnego rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, do czego potrzebne jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych z polskich jednostek naukowych. Przepisy unijne obligują każde państwo członkowskie do realizacji wyznaczonych celów w zakresie OZE, promując wydajność i oszczędność energetyczna. Zasady kształtowania polityki energetycznej Polski oraz organy właściwe w sprawach gospodarki energia powinny współgrać z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań z nauki do praktyki. Struktura wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem zasobów odnawialnych powoduje szereg wyzwań technicznych, które mogą być rozwiązane przez polskie jednostki naukowe. Identyfikacji barier prawnych uniemożliwiających lub utrudniających budowę instalacji OZE należy dyskutować i przepracować. Panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, elektrownie wiatrowe i in. – w każdym obszarze technologii OZE powstają innowacje do wdrożenia. Eksploatacyjne wyzwania związana z inną strukturą popytu na energię i amplitudę szczytów zapotrzebowania, tzw. pików energetycznych dają przestrzeń do wdrożeń technologii. Daje to szansę na bardziej stabilne dostarczanie energii odnawialnej. Wymagania infrastrukturalne umożliwiające zastąpienie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii są ogromne. Upowszechnienie nauki nastąpi poprzez prezentacje osiągnięć naukowych na konferencji, w tym wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Wydarzenie adresowane jest do przedsiębiorców – instalatorów OZE, eksploatatorów, pośredników, jednostek naukowych, jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie, Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej, Akademia Śląska w Katowicach, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Instytut Technologii Paliw i Energii w Zabrzu, Park Naukowo-Technologiczny EURO CENTRUM Sp. z o.o., Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Stowarzyszenie NATUREEF oraz Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Katowicach.

Więcej informacji