Przejdź do treści

Generator map transformacji
Gdzie jesteś na drodze transformacji? Jaka jest Twoja pozycja na tle konkurencji?

Czym jest generator map transformacji?

Generator map transformacji jest to narzędzie, które porządkuje wizję przedsiębiorstwa oraz jego rozwoju od poziomu biznesowego do poziomu wdrożeniowego. Jest to formularz do samodzielnego wypełnienia, który ułatwia sformułowanie pomysłu na firmę. Prowadzi przez metody oceny obecnego stanu przedsiębiorstwa, by na tej podstawie umożliwić znalezienie priorytetów inwestycyjnych. Ostatecznie wspomaga zmapowanie prognozowanych efektów konkretnych działań w obszarze wdrożeniowym na obszar strategiczny (osiąganie kamieni milowych), a dalej na obszar biznesowy (wypełnianie założeń modelu biznesowego). Dzięki temu przedsiębiorca jest prowadzony przez sposoby weryfikacji i argumentacji koncepcji rozwojowych w odpowiednich etapach budowania szczegółowej mapy transformacji.

Badane kategorie

Opracowanie modelu biznesowego

pozwala na szczegółową analizę sposobu działania przedsiębiorstwa na rynku

Przygotowanie strategii

definiuje kierunek rozwoju przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu dostępnych zasobów i uwarunkowań rynkowych

Stworzenie mapy transformacji

sformułowanie szczegółowych elementów wdrożenia zmiany w przedsiębiorstwie

Struktura etapów

Opracowanie modelu biznesowego

W tym obszarze formułowane są opisy poniższych elementów biznesowych.

Pozwala to ponownie przyjrzeć się celom i zakresowi prowadzenia działalności. Wszystkie wskazane elementy należy przeanalizować pod względem nowoczesnych standardów, a pomaga w tym przeprowadzenie samooceny lub audytu – co podpowiadamy już na tym etapie. Służy to nie tylko ocenie obecnego stanu, ale przede wszystkim zgłębieniu pytań i odpowiedzi zawartych w tych uporządkowanych narzędziach analizy, gdyż wskazują one co jest istotne i jakie są możliwości we współczesnych realiach rynku. Po przeprowadzonej ocenie proponujemy weryfikację postawionych pierwotnie założeń i ich ewentualną korektę. Należy również mieć na uwadze, że wizja powinna być realna i trzeba przełożyć ją dalej na strategię jej osiągnięcia w podziale etapy rozwojowe – kamienie milowe.

Opracowanie strategii

Kolejnym poziomem zagłębiania się w planowanie zmian jest obszar strategiczny, czyli skonkretyzowanie głównych elementów wdrażania innowacji. Poniżej wymieniono najważniejsze elementy do ustalenia w tym etapie.

W tym miejscu zgrubnie rozpoznana powinna zostać skala zmian, a co za tym idzie szacunkowe ich koszty – przez pryzmat mapowanych niezbędnych zasobów. Należy również zastanowić się nad strategią pozyskiwania tych zasobów – poza pozyskaniem ich na stałe znane są także modele … As a Service, czyli okresowe korzystanie z usługi udostępniania różnych zasobów przez kontrahentów na podstawie kontraktów, licencji, umów itp. Może to być pomocne w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych kamieni milowych z jednoczesnym pozostaniem elastycznym organizacyjnie w kontekście podejmowanych zobowiązań.

Opracowanie szczegółowej mapy transformacji

W tym etapie sięga się do esencji wykonanych wcześniej analiz, audytów czy innych ocen – wybiera się konkretne rzeczy do wdrożenia. Zasadniczo wymaga to dokonania decyzji w 2 głównych krokach:

… jednak po tym następuje dokładne zaplanowanie wszystkich okoliczności wdrożenia – w przypadku każdego wybranego rozwiązania. Wśród nich są m.in. finansowanie, projektowanie, koordynowanie oraz wykonywanie specjalistycznych zadań, niejednokrotnie z zastosowaniem wyszukanych, zaawansowanych narzędzi. Potrzebne jest zatem zmapowanie tych czynności z zasobami strategicznymi (kluczowymi w rozwoju organizacji). Tutaj również powinna nastąpić weryfikacja poczynionych wcześniej założeń i ich ewentualna korekta.

Metodyka i uwagi

W etapach modelowania biznesowego oraz projektowania strategicznego dobrymi narzędziami do oceny i ukierunkowania rozwoju są Samoocena dojrzałości cyfrowej (w przypadku cyfryzacji organizacji) lub audyt ADMA (w przypadku wielopłaszczyznowego rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego). Generator map transformacji nie jest jednak ściśle zorientowany na te konkretne narzędzia i jego ścieżka jest uniwersalna oraz pomocna, niezależnie od zastosowanego sposobu analizy stanu obecnego oraz potencjału rozwojowego danej organizacji.

Procedura budowania szczegółowej mapy transformacji została zaprojektowania w myśl idei Scrum i prowadzenia rozwoju produktu (tutaj rozumianego jako wdrożenie – niekoniecznie produktu, ale dowolnej zmiany) wg metodyki Agile. W szczegółowej mapie transformacji jednostką realizacji działań jest sprint, a nadrzędną strukturą porządkującą wdrożenie – backlog. Każdej realizacji wdrożenia przypisywane są konkretne zadania rozpisywane w backlogach, podlegających ciągłej ewaluacji i doskonaleniu. Każde z tych wdrożeń ma z założenia odzwierciedlenie w realizacji strategicznych kamieni milowych, a te mają przybliżać do działania zgodnego z zaprojektowanym modelem biznesowym.

Więcej na temat kompletnej ścieżki postępowania w proponowanej procedurze planowania zmian oraz metod wskazanych w poszczególnych jej etapach można dowiedzieć się z załącznika.

Metodyka badania

Dobór pytań, kalkulacja wyników i analiza skuteczności

Mogą Cię też zainteresować