Przejdź do treści

Zapraszamy do dialogu technicznego dotyczącego platformy cyfrowej

Ogłoszenie o dialogu technicznym.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości informuje, że przeprowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia na „Stworzenie platformy cyfrowej do zarządzania społecznością skupioną wokół Przemysłu 4.0”. Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym proszone są o złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, wraz z załącznikami określonymi w pkt 6.3 w/w ogłoszenia, do dnia 10 marca 2020 r.

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a-31d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 z poźn. zm.) oraz Regulaminu Przeprowadzania Dialogu Technicznego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami w sprawach proceduralnych jest Grzegorz Kubski, e-mail: zamowienia@fppp.gov.pl.

Uwaga: termin składania wniosków został przedłużony do 10 marca 2020 r.

Dokumenty do pobrania:

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości informuje o zakończeniu dialogu technicznego poprzedzającego udzielenie zamówienia na „Stworzenie platformy cyfrowej do zarządzania społecznością skupioną wokół Przemysłu 4.0”.

Załącznik