Przejdź do treści

Weryfikator kompetencji cyfrowych
Gdzie jesteś na drodze transformacji? Jaka jest Twoja pozycja na tle konkurencji?

Czym jest weryfikator kompetencji cyfrowych?

Weryfikator kompetencji cyfrowych jest to aplikacja pozwalająca na ocenę stanu wiedzy użytkownika w wybranych obszarach kompetencji cyfrowych (Big Data&Data Science, Wizualizacji oraz Programowaniu) oraz wyznaczenie indywidualnej ścieżki rozwoju w oparciu o zgromadzone i uporządkowane materiały do samodoskonalenia. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z opracowanymi materiałami na 2 poziomach: podstawowym i średnio zaawansowanym, a po ich ukończeniu może sprawdzić stan wiedzy w ramach testu końcowego, którego pozytywny wynik uprawnia do otrzymania certyfikatu.

Jak działa Weryfikator kompetencji cyfrowych?

Badane kategorie

WIZUALIZACJA

Ogólnie przyjęte metody przekształcania, analizy i prezentowania danych w formie graficznej. Metoda ta pozwala na przedstawienie w atrakcyjny sposób danych, które są istotne z punktu widzenia prowadzonej analizy i konieczne do podejmowania decyzji.

BIG DATA&DATA SCIENCE

Duże zbiory danych, których przetwarzanie i analizowanie wymaga zastosowania innowacyjnych narzędzi. W efekcie prowadzi to do tworzenia nowej wiedzy, która może być wykorzystywana w procesach decyzyjnych.

PROGRAMOWANIE

Proces tworzenia ciągów poleceń, które po wprowadzeniu do komputera pozwalają na wykonanie złożonych zadań zamkniętych w formule programu lub aplikacji przeznaczonej do rozwiązywania określonych problemów, z którymi styka się użytkownik w życiu codziennym.

Metodyka i uwagi

Dlaczego weryfikator kompetencji cyfrowych?​

Jednym z najważniejszych aspektów, na które obecnie zwraca się uwagę w debacie publicznej na temat przyszłości i rozwoju, jest konieczność przygotowania pracowników na potrzeby gospodarki cyfrowej, zwłaszcza poprzez praktyczne kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez całe życie (ang. lifelong learning).

Niniejsza aplikacja pozwala na zweryfikowanie aktualnego stanu wiedzy użytkownika w wybranym obszarze (programowanie, Big Data/Data Science, wizualizacja) oraz wyznaczenie indywidualnej ścieżki rozwoju, w celu zdobycia wyższego poziomu wiedzy/umiejętności. Weryfikator nie zawiera kompleksowych instrukcji, jak tworzyć zaawansowane rozwiązania i wdrażać skomplikowane procesy. W celu uzyskania takiej wiedzy należy zapoznać się z dodatkowymi materiałami, pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych, które zostały zebrane w sekcji „Dodatkowe materiały”.


Dla kogo przeznaczony jest weryfikator?

Głównym odbiorcą weryfikatora są pracownicy biur koordynatorów klastrów, którzy nie posiadają przygotowania w zakresie technologii cyfrowych.

Na potrzeby realizacji polityk publicznych termin kompetencje cyfrowe definiowany jest jako kompozycja wiedzy, umiejętności i postaw umożliwiających życie, uczenie się i pracę w społeczeństwie cyfrowym, czyli społeczeństwie wykorzystującym technologie cyfrowe zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym.

Na etapie podstawowym pracownik zdobędzie wiedzę o najważniejszych pojęciach z danego obszaru. Ich znajomość pozwoli mu na lepszą współpracę z ekspertami dzięki zrozumieniu elementarnych terminów języka fachowego oraz dokładniejsze komunikowanie swoich potrzeb i pomysłów.

Na etapie średnio zaawansowanym pracownik pogłębi swoją wiedzę na tyle, aby móc brać udział w działaniach związanych z przygotowaniem projektów do realizacji oraz późniejszego wdrożenia.


Ponieważ działalność klastrów jest istotnym elementem rozwoju polskiej gospodarki, podnoszenie kompetencji cyfrowych ich pracowników jest szczególnie ważne. Użycie weryfikatora przez pracowników biur koordynatorów klastrów ma przynieść wymierne korzyści w postaci zdobycia wiedzy i umiejętności, których wykorzystanie w pracy klastra wpłynie na poprawę jakości obsługi klientów, zwiększenie produktywności oraz konkurencyjności klastrowych łańcuchów wartości.


Kto jeszcze może korzystać z weryfikatora?

Choć aplikacja została stworzona z myślą o pracownikach biur koordynatorów klastrów, może z niej skorzystać każda osoba zainteresowana zdobywaniem nowych kompetencji cyfrowych i wiedzy na temat technologii – lista najważniejszych pojęć i przykładowych materiałów do samodzielnej nauki może przydać się każdemu. Aby korzystać z weryfikatora nie jest konieczne posiadanie kompetencji technicznych czy wykształcenia kierunkowego – wystarczy ciekawość i chęć nauki.

Przejście ścieżki rozwoju umożliwia zdobycie certyfikatu potwierdzającego poziom wiedzy. W tym celu należy zdać test sprawdzający.


Proces zdobywania wiedzy

W ścieżce rozwojowej przedstawionej w weryfikatorze przyjęto czterostopniowy podział procesu zdobywania wiedzy:

1

Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami

Stworzenie zasobu pojęć i terminów, których poznanie umożliwi zrozumienie bardziej złożonych treści.

2

Tworzenie siatki pojęciowej

Uporządkowanie dotychczas zdobytych informacji, wiedzy i umiejętności.

3

Pogłębianie wiedzy

Zdobywanie informacji na temat bardziej skomplikowanych koncepcji i teorii w danym obszarze oraz zaznajomienie się z bardziej rozbudowanymi definicjami wcześniej poznanych terminów i pojęć.

4

Wykorzystanie praktyczne

Możliwość praktycznego, samodzielnego użycia wiedzy i umiejętności.


Na poziomie podstawowym najlepszym sposobem zdobywania wiedzy jest samodzielna nauka w oparciu o rekomendowane źródła lub kurs e‑learningowy, dostępne w lekcji „Dodatkowe materiały”.


Na poziomie średnio zaawansowanym wiedzę również można pogłębiać samodzielnie. Zasoby internetowe są bardzo bogate i różnorodne, więc można znaleźć materiały odpowiednie do wyznaczonych celów i potrzeb.


Mogą Cię też zainteresować