Przejdź do treści

Przemysł bez barier. Projekt badawczy

O projekcie

Projekt badawczy „Perspektywy wdrożenia innowacji społecznych i technologicznych Przemysłu Przyszłości dedykowanych wsparciu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w polskich przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego” ukierunkowany jest na identyfikację oraz promocję innowacji społecznych i technologicznych wspierających integrację osób z niepełnosprawnościami w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce w kontekście wdrażania technologii Przemysłu Przyszłości.

Cel badań

Celem projektu jest wypełnienie istniejącej luki badawczej w obszarze analiz potencjału wykorzystania technologii Przemysłu 4.0 dla wsparcia integracji i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w sektorze produkcyjnym w Polsce. Projekt polega na przeprowadzeniu ogólnokrajowego badania, wykorzystując metodykę delficką, na reprezentatywnej próbie przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego, osób z niepełnosprawnościami oraz ekspertów i badaczy z dziedziny innowacji społecznych i technologicznych, związanych z Przemysłem 4.0. Wyniki badania posłużą do stworzenia modelowych rozwiązań, które pomogą przedsiębiorcom usprawnić procesy związane z integracją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami w nowoczesnym środowisku pracy.

Cele szczegółowe

Identyfikacja dobrych praktyk

Identyfikacja potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Analiza stanu wiedzy z zakresu Przemysłu 4.0

Analiza perspektyw wykorzystania technologii

Analiza barier wdrażania innowacji

Uwzględnienie szerokiego horyzontu czasowego

Etapy prac projektowych

Na potrzeby wsparcia realizacji zadania badawczego pt. „Perspektywy wdrożenia innowacji społecznych i technologicznych Przemysłu 4.0 dedykowanych wsparciu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w polskich przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego” zaprojektowano metodykę badania delfickiego. Przewidziana do realizacji metodyka badawcza składa się z siedmiu etapów, które zaprezentowano na rys. 1.

Zakładane wyniki

Główne produkty realizacji projektu obejmą:

Główne rezultaty realizacji projektu obejmą:

Zastosowanie wyników badań

Formułowanie strategii polityki społecznej w obszarze niepełnosprawności na poziomie kraju, regionu lub poziomie lokalnym

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego i upowszechnianie nauki dotyczącej problematyki niepełnosprawności

Upowszechnianie dobrych praktyk zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Budowanie warunków integracji osób niepełnosprawnych

Rola Fundacji

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości jest partnerem Politechniki Białostockiej w realizacji projektu „Perspektywy wdrożenia innowacji społecznych i technologicznych Przemysłu Przyszłości dedykowanych wsparciu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w polskich przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego”. Nasze działania obejmują między innymi aktywne uczestnictwo w pracach projektowych oraz konsultacje poszczególnych etapów wykonywanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia (np.: identyfikacja obszarów badawczych, przeprowadzenie wywiadów pogłębionych, konstrukcja tez delfickich, opracowanie kwestionariusza delfickiego czy upowszechnianie wyników badań).

Organizator

Partnerzy

Artykuły