Przejdź do treści

Fabryka Przyszłości 2022

O Konkursie

Konkurs „Fabryka Przyszłości” ukierunkowany jest na identyfikację innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie transformacji technologicznej, ekologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. Do udziału zapraszamy przedsiębiorstwa, które prowadzą na terenie Polski działalność produkcyjną. Inicjatywa Fundacji promuje wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0 przez wyróżnianie fabryk, które mają doświadczenie i osiągają sukcesy we wprowadzaniu nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań przynoszących firmom wymierne korzyści. Organizacje będą miały okazję dzielić się swoim doświadczeniem z transformacji cyfrowej oraz realizacji innowacyjnych projektów w ramach budowanego ekosystemu Fabryk Przyszłości.

Cele Konkursu:

 1. Wskazanie i promocja dobrych praktyk w zakresie transformacji cyfrowej oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce; 
 2. Inspirowanie polskich fabryk na drodze do Przemysłu 4.0; 
 3. Wsparcie transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw.

Kategorie Konkursowe

Termin fabryka przyszłości należy do kluczowych pojęć dla Przemysłu 4.0 – łączy świat fizyczny i wirtualne inteligentne wytwarzanie. Wykorzystywane są w niej nowoczesne rozwiązania cyfrowe umożliwiające wysoce elastyczną automatyzację produkcji, która pozwala indywidualizować produkty w ramach kosztów zbliżonych do produkcji seryjnej z zachowaniem dbałości o pracowników i zasoby środowiska naturalnego. Tym samym fabryki przyszłości to fabryki bardziej konkurencyjne, innowacyjne, otwarte, o bardziej zrównoważonych procesach, zarówno poprzez wdrażanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych, jak i innowacji społecznych i środowiskowych.

Zgłoszenia można przesyłać w siedmiu Kategoriach Konkursowych odpowiadających siedmiu obszarom – filarom transformacji w kierunku Fabryk Przyszłości zgodnych z metodą Advanced Manufacturing (ADMA):

 1. Zaawansowane Technologie Produkcyjne
 2. Fabryka Cyfrowa
 3. Fabryka Ekologiczna
 4. Kompleksowa inżynieria zorientowana na klienta
 5. Organizacja skupiona na człowieku
 6. Inteligentna produkcja
 7. Otwarta fabryka skoncentrowana na łańcuch wartości

Szczegółowy opis Kategorii Konkursowych można pobrać w Sekcji Dokumentacja: Załącznik nr 2 Opis Kategorii Konkursowych.

Etapy Konkursu Edycji 2022

Etap I – przesyłanie Wniosków Aplikacyjnych;

Etap II – ocena formalna przesłanych Wniosków Aplikacyjnych przez Organizatora pod kątem zgodności z wytycznymi formalnymi;

Etap III – ocena merytoryczna przez Panel Oceny Merytorycznej oraz wyłonienie listy skróconej kandydatów do kolejnego etapu;

Etap IV – wizyty ewaluacyjne (Zespół Fundacji oraz Eksperci zewnętrzni);

Etap V – ocena merytoryczna przez Panel Oceny Merytorycznej oraz przekazanie rekomendacji dla Rady Programowej Konkursu;

Etap VI – ocena Rady Programowej i wyłonienie Laureatów.

Nagrody

Nagrodą w konkursie jest przyznanie:

Nagrodzony Uczestnik będzie uprawniony do:

Rada Programowa

Edycja 2022
 • Bronisz Robert, Wiceprezes Zarządu, ABM Greiffenberger Polska
 • Gracel Jarosław, Prezes Zarządu, ASTOR
 • Hetmańczyk Mariusz, Z-ca Dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
 • Józefowski Bartosz, Wicedyrektor Działu Parku, Krakowski Park Technologiczny
 • Klekowski Tomasz, Członek Rady Fundacji, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
 • Kłosowski Robert, Prezes Zarządu, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
 • Lipiec Krzysztof, Dyrektor Departamentu Komercjalizacji, Instytut Łukasiewicz-PIAP
 • Mikos-Romanowicz Ewa, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu oraz Governmental Affairs, Siemens
 • Ozubko Agnieszka, Government Affairs, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Pacek Paweł, Dyrektor Biura Rozwoju Technologii, Agencja Rozwoju Przemysłu
 • Pająk Anna, Z-ca Dyrektora Działu Ekosystemu Przemysłu Przyszłości, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
 • Stachowiak Robert, Dyrektor ds. Rozwoju Bankowości Regionalnej, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Wojciechowski Piotr, Dyrektor Zarządzający, Bydgoski Klaster Przemysłowa Dolina Narzędziowa
 • Życzkowski Stefan, Przewodniczący Rady Strategicznej, ASTOR

Poznaj Laureatów dotychczasowych edycji Konkursu

Edycja 2021
 • ABM Greiffenberger Polskawyróżnienie w Kategoriach:
  Zaawansowane technologie produkcyjne
  Organizacja skupiona na człowieku
 • Schneider Electric Industries Polskawyróżnienie w Kategorii:
  Fabryka cyfrowa
 • ELPLCwyróżnienie w Kategorii:
  Inżynieria end-to-end
 • Pronar – wyróżnienie w Kategorii:
  Inżynieria end-to-end
 • Fideltronik wyróżnienie w Kategorii:
  Organizacja skupiona na człowieku
 • Beta-Point wyróżnienie w Kategorii:
  Organizacja skupiona na człowieku
 • SaMASZwyróżnienie w Kategorii:
  Otwarta fabryka skoncentrowana na łańcuchu wartości

Dokumentacja

Zgłoś udział w Konkursie

 1. Wnioski Aplikacyjne składane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przez osobę upoważnioną ze strony Uczestnika.
 2. Termin składania Wniosków Aplikacyjnych został przedłużony i upływa 14 października 2022 roku o godzinie 23:59.

Pytania

Pytania dotyczące konkursu prosimy przysyłać na adres: fabrykaprzyszlosci@fppp.gov.pl.