Przejdź do treści

Badanie benchmarkingowe przedsiębiorstw w zakresie Zielonego Ładu
Gdzie jesteś na drodze transformacji? Jaka jest Twoja pozycja na tle konkurencji?

Czym jest benchmarking zielonego ładu?

Benchmarking zielonego ładu to narzędzie do porównywania poziomu rozwoju przedsiębiorstw działających w klastrach na tle konkurencji.

Po wprowadzeniu odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie otrzymasz wynik w postaci raportu prezentującego poziom rozwoju przedsiębiorstwa w 11 obszarach związanych z wewnętrzną i zewnętrzna jego działalnością, w tym ogólny rozkład wyników, mocne i słabe strony oraz pozycję względem konkurencji.

Badane kategorie

Zasoby ludzkie

Będziesz mógł ocenić kompetencje i zaangażowanie kadry w realizację strategii transformacji proekologicznej i priorytetów Zielonego Ładu. Dowiesz się jakie są Twoje zdolności adaptacyjne do realizacji tej strategii oraz porównasz kwalifikacje pracowników i działania szkoleniowe.

Organizacja

Dowiesz się jaki jest na tle innych przedsiębiorstw Twój zakres działań proekologicznych, na ile kierujesz się efektywnością energetyczną w zakresie planowania zasobów oraz jaką wdrażasz gospodarkę surowcami. Będziesz mógł ocenić realizację obsługi klienta w sposób przyjazny dla środowiska.

Zasoby finansowe

Dowiesz się na ile wykorzystujesz dodatkowe zewnętrzne, prywatne i publiczne źródła finansowania inwestycji i działań związanych z transformacją proekologiczną.

Marketing i promocja

Dowiesz się w jakim zakresie na tle innych przedsiębiorstw wykorzystujesz promocję internetową i jaka jest Twoja aktywność w mediach społecznościowych w zakresie realizacji priorytetów Zielonego Ładu.

Komunikacja

Ocenisz komunikację pomiędzy wszystkimi interesariuszami klastra w zakresie realizacji priorytetów Zielonego Ładu w czasie rutynowych działań biznesowych i prowadzonych projektów.

Wdrażanie innowacji

Ocenisz na tle innych Twoją aktywność w zakresie wdrażania eko-innowacji, patentów związanych z eko-innowacjami oraz komercjalizacji różnych innych form własności intelektualnej.

Technologia

Dowiesz się w jakim zakresie na tle innych przedsiębiorstw wdrażasz działania zgodne z założeniami Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, na ile wykorzystujesz energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto oraz na ile stosujesz strategię neutralizacji negatywnego wpływu lub eliminacji substancji i rozwiązań szkodliwych dla środowiska i zdrowia.

Łańcuch wartości

Ocenisz Twoje zaangażowanie we współpracę w klastrze w zakresie realizacji priorytetów Zielonego Ładu poprzez korzystanie z usług wewnętrznych klastra oferowanych komercyjnie przez podmioty klastra. Dowiesz się na ile reformacja proekologiczna wpływa na zmianę Twojego modelu biznesowego i czy ma to wpływ na powstawanie nowych nisz rynkowych i nowych szans dywersyfikacji biznesu.

Współpraca z otoczeniem

Zobaczysz jak na tle innych oceniasz współpracę i wykorzystanie badań jednostek naukowych lub naukowo-badawczych do wdrażania różnych rozwiązań związanych z realizacją priorytetów Zielonego Ładu.

Internacjonalizacja

Będziesz mógł ocenić zakres Twojej współpracy międzynarodowej związanej z transformacją proekologiczną i jej znaczenie dla kształtowania eksportu i sprzedaży bezpośredniej na rynkach zagranicznych.

Rola Koordynatora klastra

Porównasz ocenę działań Koordynatora klastra w zakresie: realizacji strategii transformacji proekologicznej, świadczenia usług doradczych i wsparcia w zakresie zarządzania projektami związanymi z realizacją priorytetów Zielonego Ładu oraz poszukiwania różnych form finansowania tych działań. Dowiesz się jak oceniasz na tle innych działania promocyjne Koordynatora klastra inicjatyw, produktów i usług proekologiczne przez kanały internetowe oraz wsparcie fizycznych wyjazdów.

Metodyka i uwagi

Na każde z pytań należy odpowiedzieć zaznaczając jedną z opcji od 1 do 5, traktując nieopisane wartości jako pośrednie.

Do korzystania z narzędzia niezbędna jest przeglądarka wspierająca współczesne technologie (testowane są aktualne wersje Chrome, Edge i Firefox).

Przyciski do przejścia do następnej strony i przesyłania odblokowują się po wypełnieniu wymaganych pól (oznaczonych *); jeśli przycisk jest wygaszony, to można najechać go lub tapnąć, a pod polami, które trzeba jeszcze wypełnić pojawią się czerwone komunikaty. Stan formularza jest na bieżąco zapisywany, więc można w dowolnym momencie przerwać badanie i wrócić do niego później (na tym samym urządzeniu).

Po przesłaniu zostaną Państwo przekierowani do raportu, który można pobrać w formacie .pdf używając linku na dole strony. Raport można też udostępnić konsultantowi lub innym zainteresowanym kopiując link z paska adresowego przeglądarki.

Metodyka badania

Dobór pytań, kalkulacja wyników i analiza skuteczności

Mogą Cię też zainteresować