Przejdź do treści

Postępowanie ZP/2019/5: Przygotowanie oraz realizacja warsztatów budujących świadomość związaną z przemysłem przyszłości – druga edycja

Tryb postępowania: usługi społeczne. Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 18 października 2019 r. do godz. 13:00 w siedzibie oddziału Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa, pok. 108.

Poniżej załączone zostały:

 • Ogłoszenie o zamówieniu – IWZ
 • Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ – dotyczy wszystkich części zamówienia)
 • Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy (dotyczy wszystkich części zamówienia)
 • Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
 • Załącznik Nr 5 – Wzór informacji o grupie kapitałowej
 • Załącznik Nr 6 – Wzór wykazu wykonanych usług
 • Załącznik Nr 7 – Wzór wykazu osób na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu
 • Załącznik Nr 8 – Wzór wykazu osób do oceny w kryterium „Doświadczenie w przemyśle kadry dydaktycznej”
 • Załącznik Nr 9 – Formularz ofertowy
 • Wyjaśnienia IWZ z dnia 16.102.2019
 • Informacje z otwarcia ofert z dnia 18.10.2019

Informacja z dnia 31.10.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty

Część I

Wykonawca: Transition Technologies PSC Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 276 90-361 Łódź

Uzasadnienie: oferta uzyskała największą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w IWZ oraz nie podlega odrzuceniu i została złożona przez wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Część II

Wykonawca: Transition Technologies PSC Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 276 90-361 Łódź

Uzasadnienie: oferta uzyskała największą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w IWZ oraz nie podlega odrzuceniu i została złożona przez wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Część III

Wykonawca: Transition Technologies PSC Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 276 90-361 Łódź

Uzasadnienie: oferta uzyskała największą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w IWZ oraz nie podlega odrzuceniu i została złożona przez wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Część IV

Wykonawca: Transition Technologies PSC Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 276 90-361 Łódź

Uzasadnienie: oferta uzyskała największą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w IWZ oraz nie podlega odrzuceniu i została złożona przez wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Część V

Wykonawca: Transition Technologies PSC Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 276 90-361 Łódź

Uzasadnienie: oferta uzyskała największą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w IWZ oraz nie podlega odrzuceniu i została złożona przez wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Poniżej zamieszczono plik z informacją o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją ofert.

Zamawiający informuje, że 05.11.2019 r. zawarł umowę z wybranym wykonawcą na realizację Części I w województwie kujawsko-pomorskim, Części III w województwie lubuskim i Części V w województwie świętokrzyskim.