Przejdź do treści

Postępowanie: Przygotowanie oraz realizacja warsztatów budujących świadomość związaną z przemysłem przyszłości

Tryb postępowania: usługi społeczne. Ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 11 września 2019 r. do godz. 11:00 w siedzibie oddziału Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-507 Warszawa, pok. 108.

Poniżej załączone zostały:

 • Ogłoszenie o zamówieniu – IWZ
 • Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ – dotyczy wszystkich części zamówienia)
 • Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy (dotyczy wszystkich części zamówienia)
 • Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
 • Załącznik Nr 5 – wzór informacji o grupie kapitałowej
 • Załącznik Nr 6 – wzór wykazu wykonanych usług
 • Załącznik Nr 7 – wzór wykazu osób na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu
 • Załącznik Nr 8 – wzór wykazu osób do oceny w kryterium „Doświadczenie w przemyśle kadry dydaktycznej”
 • Załącznik Nr 9 – Formularz ofertowy
 • Informacje z otwarcia ofert z 11.09.2019
 • Informacja o wynikach postępowania z 26.09.2019
 • Informacja o wynikach postępowania z 3.10.2019

Informacja o zawarciu umów

Zamawiający informuje, że w dniu 11.10.2019 r. zawarł umowę z Effective IT Trainings Sp. z o.o. ul. Piękna 24/26A 00-549 Warszawa na realizację zamówienia Części I – na terenie województwa dolnośląskiego, Części V – na terenie województwa łódzkiego, Części VII – na terenie województwa mazowieckiego, Części XI – na terenie województwa pomorskiego.

Zamawiający informuje, że w dniu 16.10.2019. r. zawarł umowę z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ul. Noskowskiego 12/14, Poznań oraz Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ul. Rubież 46, Poznań (występującymi wspólnie) na realizację zamówienia Części XV – na terenie województwa wielkopolskiego.

Zamawiający informuje, że w dniu 16.10.2019 r. zawarł umowę z Fundacją Regionalny System Innowacji ul. Ciepła 40, Białystok na realizację zamówienia Część X – na terenie województwa podlaskiego, Część XIV – na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Zamawiający informuje, że w dniu 16.10.2019 r. zawarł umowę z Pomorską Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Obrońców Wybrzeża 2 Słupsk oraz Parkiem Technologicznym S.A. u. Partyzantów 17 Koszalin (występującymi wspólnie) na realizację zamówienia Część XVI – na terenie województwa zachodniopomorskiego.