Samoocena dojrzałości cyfrowej

Samoocena dojrzałości cyfrowej

Zachęcamy do samodzielnego przeprowadzenia badania, które pokazuje, na jakim etapie jest firma planująca transformację w kierunku przemysłu 4.0.

Narzędzie zostało zbudowane z uwzględnieniem kluczowych dla p4.0 aspektów rozwoju przedsiębiorstwa. Umożliwia identyfikację etapu rozwoju firmy w kilkunastu wymiarach opartych na 3 filarach: Organizacja, Procesy i Technologie.

Model Dojrzałości Cyfrowej -- infografika

Rolą badania jest określenie aktualnego stanu dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, pokazanie wyzwań i zakresu potrzebnych zmian, których przeprowadzenie pozwoli firmie stać się organizacją zgodną ze standardami przemysłu 4.0. Zapraszamy do korzystania z narzędzia, a w razie wątpliwości prosimy o kontakt. Powodzenia!

Zarządzanie projektami i współpraca

W jaki sposób zorganizowana jest współpraca pomiędzy zespołami wewnątrz i na zewnątrz Twojej firmy w ramach realizowanych projektów? Wybierz najlepiej pasującą odpowiedź.

Rozproszone zespoły projektowe rzadko komunikują się między sobą.

Rozproszone zespoły projektowe komunikują się pomiędzy sobą tylko w sposób nieformalny i nieskoordynowany.

Zespołom udostępniono kanały komunikacji i narzędzia umożliwiające współpracę przy oddzielnych/jednorazowych zadaniach i projektach.

Zespoły mają do dyspozycji kanały komunikacji, dzięki którym mogą zmieniać zakres zadań i obowiązków w ramach realizowanych wspólnie zadań i projektów.

Zespoły mają do dyspozycji kanały komunikacji, dzięki którym nie tylko komunikują się między sobą, ale również wspólnie zarządzają swoimi zasobami (np. materiałami, budżetem, środkami trwałymi) zarówno w jednorazowych, jak i długoterminowych zadaniach i projektach.

Kanały komunikacji wykorzystywane w ramach realizacji projektów umożliwiają dynamiczne i elastyczne tworzenie interdyscyplinarnych zespołów, elastyczną wymianę zasobów, dokumentowanie i korzystanie z doświadczeń (baza wiedzy lessons learned).

Strategia

Jak budowana jest strategia wdrażania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0. w Twojej firmie?

Budowa takiej strategii nie jest uznawana za ważny cel w bieżących lub przyszłych planach firmy.

Budowa takiej strategii jest określona jako jeden z najważniejszych celów w bieżących lub przyszłych planach firmy.

Strategia i odpowiednio dostosowany model zarządzania są obecnie opracowywane i zostaną wkrótce wdrożone.

Długoterminowa strategia i odpowiednio dostosowany model zarządzania zostały wdrożone w co najmniej jednym obszarze działalności.

Długoterminowa strategia i odpowiednio dostosowany model zarządzania są wdrożone w więcej niż jednym obszarze działalności.

Długoterminowa strategia i odpowiednio dostosowany model zarządzania są wdrożone we wszystkich obszarach działalności firmy i rozwijane, uwzględniając zmiany w najnowszych trendach w zakresie technologii, filozofii biznesu i praktyk.

Szkolenie i rozwój kompetencji pracowników

W jaki sposób realizowane są w Twojej firmie szkolenia przygotowujące pracowników do wdrażania rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0? Proszę wybrać najbardziej pasującą odpowiedź.

Nie szkolimy naszych pracowników.

Szkolimy naszych wybranych pracowników, gdy sytuacja na rynku i w firmie tego wymaga.

Mamy program szkoleń koncentrujący się na ciągłym rozwoju umiejętności pracowników.

Mamy wdrożony i realizowany na bieżąco program szkoleniowy dostosowywany do aktualnych potrzeb biznesowych firmy, sugerujący potencjalne ścieżki rozwoju kariery oraz nastawiony na znajdowanie i rozwój talentów.

Mamy zintegrowane/kompleksowe programy szkoleniowe, które są aktywnie rozwijane, odświeżane i dostosowywane w oparciu o spostrzeżenia dostarczane przez pracowników i partnerów biznesowych.

W zakresie rozwoju i szkolenia kadry prowadzimy proaktywne działania biorące pod uwagę wymagania dotyczące przyszłościowych umiejętności pracowników. Wprowadzamy innowacyjne metodologie szkoleń, dostosowane do już istniejących, zintegrowanych programów szkoleniowych.

Przywództwo

Czy Twoim zdaniem kadra zarządcza ma wiedzę na temat najnowszych rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 i jest skuteczna w ich wdrażaniu?

Zarząd nie ma żadnej wiedzy na temat najnowszych rozwiązań i ich nie wdraża.

Zarząd nie ma ugruntowanej i pełnej wiedzy na temat najnowszych rozwiązań i nie potrafi ich skutecznie wdrożyć.

Zarząd ma wiedzę na temat najnowszych rozwiązań, ale nie potrafi ich skutecznie wdrożyć.

Zarząd ma dobrze ugruntowaną i pełną wiedzę na temat najnowszych rozwiązań, ale w ich wdrażaniu polega na zewnętrznych ekspertach.

Zarząd ma dobrze ugruntowaną i pełną wiedzę na temat najnowszych rozwiązań i potrafi ją samodzielnie wdrożyć w ramach kluczowych obszarów działalności, natomiast w obszarach uzupełniających korzysta ze współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Zarząd ma dobrze ugruntowaną i pełną wiedzę na temat najnowszych rozwiązań, potrafi je samodzielnie wdrożyć w ramach kluczowych obszarów działalności, natomiast w obszarach uzupełniających korzysta ze zintegrowanej sieci współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Integracja

W jakim stopniu zintegrowane są dane i procesy w ramach różnych obszarów działalności Twojej firmy?

Planowanie zasobów i procesów produkcyjnychRealizowanie łańcucha dostawZarządzanie cyklem życia produktu
Procesy zarządzane są centralnie i realizowane metodami ad-hoc przez pracowników, bez wykorzystania zaawansowanych systemów informatycznych.
Procesy zarządzane są centralnie i realizowane przez pracowników według zdefiniowanych procedur, właściwie bez wykorzystania zaawansowanych systemów informatycznych.
Procesy zarządzane są centralnie i realizowane przez pracowników z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych.
Systemy do zarządzania procesami są połączone, ale wymiana danych pomiędzy różnymi procesami i działami dokonywana jest przez pracowników.
Zarządzanie procesami jest całkowicie zautomatyzowane i nie wymaga ingerencji pracowników, a przepływ danych jest zintegrowany pomiędzy różnymi procesami i działami.
Dane są kompleksowo zintegrowane z powiązanymi cyfrowymi narzędziami i systemami, a ich analiza w czasie rzeczywistym pozwala na podejmowanie przez systemy autonomicznych decyzji.

Współpraca z klientem

Jak w Twojej firmie jest prowadzona komunikacja z klientami (biznesowymi i indywidualnymi)?

Komunikacja sprzedażowa z klientami odbywa się za pomocą kanałów tradycyjnych (offline), a poziom technologiczny nie pozwala na personalizację treści, kanałów komunikacji, ofert i produktów.

Komunikacja z klientami odbywa się za pomocą kanałów online i offline, jednak poziom technologiczny nie pozwala na personalizację treści, kanałów komunikacji, ofert i produktów.

Komunikacja z klientami odbywa się za pomocą kanałów online oraz offline – i jest spersonalizowana.

Komunikacja z klientami odbywa się za pomocą kanałów online oraz offline – i jest spersonalizowana oraz zautomatyzowana.

Komunikacja z klientami odbywa się za pomocą kanałów online i offline, jest spersonalizowana i zautomatyzowana. Personalizacja produktów jest prowadzona za pomocą konfiguratorów online.

Komunikacja z klientami odbywa się za pomocą kanałów online i offline, jest spersonalizowana i zautomatyzowana. Personalizacja produktów jest prowadzona za pomocą konfiguratorów online. Klient jest zaangażowany we współtworzenie produktu poprzez udzielanie informacji i wskazówek do rozwoju, a także projektowania nowych produktów.

Standaryzacja zakupów technologii

W jaki sposób w Twojej firmie zorganizowane są procesy zakupu maszyn i technologii?

Cena zakupu jest głównym (jedynym) kryterium przetargowym w wyborze dostawcy technologii.

W firmie o wyborze technologii decyduje kilka kryteriów przetargowych. Specyfikacja zakupowa jest tworzona przez zespół produkcji.

W firmie o wyborze technologii decyduje kilka kryteriów przetargowych. Specyfikacja zakupowa jest tworzona przy współpracy działu produkcji i utrzymania ruchu.

Kluczowym kryterium przetargowym jest całkowity koszt posiadania (TCO) w cyklu życia inwestycji.

Kluczowym kryterium przetargowym jest całkowity koszt posiadania (TCO) w cyklu życia inwestycji. Specyfikacja jest tworzona w interdyscyplinarnym zespole. Specyfikacja techniczna zawiera wymaganie otwartego interfejsu wymiany danych (IIoT).

Kluczowym kryterium przetargowym jest całkowity koszt posiadania (TCO) w cyklu życia inwestycji. Specyfikacja jest tworzona w interdyscyplinarnym zespole. Specyfikacja techniczna zawiera wymaganie otwartego interfejsu wymiany danych (IIoT) wraz z oczekiwaną strukturą nazewnictwa zmiennych („plug-and-play”).

Optymalizacja efektywności energetycznej

W jaki sposób w Twojej firmie realizowane jest wdrażanie strategii efektywności energetycznej?

Firma nie mierzy zużycia energii.

Firma mierzy zużycie energii i innych mediów w wybranych obszarach w sposób ręczny (raz w miesiącu). Firma nie ma strategii efektywności energetycznej.

Firma posiada strategię efektywności energetycznej stworzoną według wytycznych standardu ISO 5000:1 (Systemy zarządzania energią). Procedury pomiaru energii realizowane są w sposób ręczny w wybranych obszarach.

Firma wdraża system zarządzania energią ISO 5000:1. Wszystkie kluczowe obszary firmy są objęte pomiarem energii przez liczniki lub analizatory i zapisywane w bazie danych.

Firma wdrożyła system zarządzania energią ISO 5000:1. Dane z pomiarów energii znajdują się w bazie danych. Firma posiada raporty wspierające analizy energochłonności. Powołane są osoby odpowiedzialne za efektywność energetyczną.

Firma wdrożyła system zarządzania energią ISO 5000:1. Firma stosuje algorytmy uczenia maszynowego, wspierające optymalizację kosztów energii i rekomendujące zmiany. Firma posiada interdyscyplinarny zespół odpowiedzialny za efektywność energetyczną.

Automatyzacja

W jakim stopniu zautomatyzowane są procesy w Twojej firmie (w zakresie produkcji, administracji i infrastruktury budynku)?

Procesy produkcyjne (OT i IT)Administrowanie i zarządzanie firmąInfrastruktura budynku
Procesy są niezautomatyzowane i wykonywane wyłącznie przez pracowników.
Procesy są częściowo zautomatyzowane, ale nadal wymagają znacznej ingerencji pracowników.
Procesy są zautomatyzowane, ale wymagają ingerencji pracowników przy rozpoczęciu i zakończeniu każdego procesu.
Procesy są w pełni zautomatyzowane. Ingerencja pracowników konieczna jest tylko w przypadku niezaplanowanych wydarzeń.
Procesy są w pełni zautomatyzowane, możliwa jest elastyczna rekonfiguracja parametrów i zadań, a niezaplanowane wydarzenia wymagają nieznacznej ingerencji pracowników.
Procesy są w pełni zautomatyzowane, elastyczne, nie wymagają ingerencji pracowników. Systemy do zarządzania procesami są zintegrowane ze wszystkimi systemami przedsiębiorstwa, co umożliwia współpracę pomiędzy różnymi działami lub partnerami zewnętrznymi.

Łączność

Jaki jest stopień zintegrowania komunikacji pomiędzy urządzeniami i systemami w Twojej firmie?

Procesy produkcyjne (OT i IT)Administrowanie i zarządzanie firmąInfrastruktura budynku
Systemy i urządzenia nie są zdolne do interakcji bądź wymiany informacji.
Systemy i urządzenia są połączone w pewnym zakresie, co umożliwia im interakcję i wymianę niektórych informacji.
Systemy i urządzenia są zdolne do interakcji i wymiany informacji bez znaczących ograniczeń.
Systemy i urządzenia są zdolne do interakcji i wymiany informacji oraz są odpowiednio chronione przed niepożądanym dostępem i/lub zakłóceniami.
Zabezpieczone systemy i urządzenia są zdolne do interakcji i wymiany informacji w czasie rzeczywistym przy zachowaniu bezpieczeństwa danych.
Systemy i urządzenia są zabezpieczone, zdolne do interakcji w czasie rzeczywistym i do szybkiej i łatwej rekonfiguracji.

Autonomizacja

W jakim stopniu w Twojej firmie stosowane są autonomiczne rozwiązania i systemy?

Procesy produkcyjne (OT i IT)Administrowanie i zarządzanie firmąInfrastruktura budynku
W firmie nie są używane żadne zaawansowane systemy informatyczne.
Stosowane systemy informatyczne są zdolne do wykonywania zadań na podstawie zaprogramowanej logiki.
Stosowane systemy informatyczne są zdolne do powiadamiania pracowników o odchyleniach od wcześniej określonych parametrów.
Stosowane systemy informatyczne są zdolne do powiadamiania pracowników o odchyleniach i dostarczania informacji o ich możliwych przyczynach.
Stosowane systemy informatyczne są zdolne do przewidywania i powiadamiania pracowników o potencjalnych odchyleniach oraz diagnozowania przyczyn tych anomalii.
Stosowane systemy informatyczne są zdolne do przewidywania i diagnozowania potencjalnych odchyleń oraz do podejmowania autonomicznych i inteligentnych decyzji w celu optymalizacji wydajności i efektywności wykorzystania zasobów.

Inteligentny produkt

Jak wygląda projektowanie produktu w Twojej firmie?

W projektowaniu produktów nie wykorzystuje się wspomagania komputerowego (CAD, Computer Added Design). Nie ma możliwości zmiany żadnych parametrów produktu, np. wymiarów.

Przy projektowaniu produktów wykorzystuje się CAD. Projekt produktu zapisany w pliku cyfrowym daje możliwość pracownikom firmy na dokonywanie zmian jego podstawowych parametrów i przesyłania danych do innych uczestników procesu produkcyjnego.

Produkty są projektowane z wykorzystaniem CAD oraz prototypowanie odbywa się w ramach symulacji lub wykorzystania druku 3D.

Produkty są projektowane z wykorzystaniem CAD oraz prototypowanie odbywa się w ramach symulacji lub wykorzystana druku 3D. Produkty wyposażone są w czujniki oraz wbudowane systemy umożliwiające zbieranie i analizę danych z etapu użytkowania produktu w czasie rzeczywistym.

Produkty posiadają swój cyfrowy odpowiednik zintegrowany z danymi płynącymi z czujników wbudowanych w fizyczny produkt, co umożliwia zbieranie i analizę danych z etapu użytkowania produktu w czasie rzeczywistym oraz symulację procesów użytkowania. Zbieranie danych i ich przepływ jest całkowicie zintegrowany i zautomatyzowany pomiędzy różnymi procesami i działami.

Produkty posiadają swój cyfrowy odpowiednik zintegrowany z danymi płynącymi z czujników wbudowanych w fizyczny produkt, co umożliwia symulację procesów użytkowania. Dane są kompleksowo zintegrowane z powiązanymi cyfrowymi narzędziami i systemami i ich analiza w czasie rzeczywistym pozwala na podejmowanie autonomicznych decyzji przez systemy wbudowane w produkt.

Firma

Nazwa firmy:

NIP:

Rok rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce:

Struktura kapitału:

kapitał wyłącznie krajowy

kapitał wyłącznie zagraniczny

struktura mieszana – kapitał krajowy i zagraniczny

Branża

Branża (w przypadku działalności innej niż produkcja przemysłowa nie zaznaczaj niczego):

C10 – Produkcja artykułów spożywczych

C11 – Produkcja napojów

C12 – Produkcja wyrobów tytoniowych

C13 – Produkcja wyrobów tekstylnych

C14 – Produkcja odzieży

C15 – Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych

C16 – Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

C17 – Produkcja papieru i wyrobów z papieru

C18 – Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

C19 – Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej

C20 – Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych

C21 – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

C22 – Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

C23 – Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

C24 – Produkcja metali

C25 – Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

C26 – Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych

C27 – Produkcja urządzeń elektrycznych

C28 – Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana

C29 – Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli

C30 – Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

C31 – Produkcja mebli

C32 – Pozostała produkcja wyrobów

C33 – Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

Wielkość

Zatrudnieni pracownicy:

1-9

10-49

50-99

100-250

powyżej 250

Przybliżona wartość obrotu w ostatnim roku:

poniżej 5 mln PLN

między 5-50 mln PLN

między 50-100 mln PLN

powyżej 100 mln PLN

Przybliżona wartość eksportu w ostatnim roku:

firma nie eksportuje

poniżej 5 mln PLN

między 5-50 mln PLN

między 50-100 mln PLN

powyżej 100 mln PLN

Osoba

Jaką funkcję pełnisz w firmie?

Jestem właścicielem firmy

Jestem członkiem zarządu

Jestem członkiem kadry menadżerskiej średniego szczebla

Pełnię inną funkcję (jaką?)

Imię:

Nazwisko:

E-mail:

Telefon (opcjonalnie):

Dane osób wypełniających ankietę są przetwarzane w celu przeprowadzenia badania i przesłania wyników oraz w celach marketingowych. Mogą obejmować adres e-mail oraz ewentualne inne informacje zawarte w formularzu. Ich podanie jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uzyskania wyników badania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w celu przeprowadzenia badania stanu cyfryzacji oraz na przesłanie wyników badania. *

Wyrażam zgodę na przekazywanie partnerom Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości podanych przeze mnie danych osobowych w celu przeprowadzania przez partnerów działań marketingowych oraz przesyłania do mnie materiałów o charakterze marketingowo-informacyjnym.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail materiałów w tym cyklicznych newsletterów, o charakterze marketingowo-informacyjnym zawierających artykuły, opisy wdrożeń, zaproszenia na wydarzenia, informacje o ofercie.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowo-informacyjnym za pośrednictwem rozmowy telefonicznej lub wiadomości SMS.