Przejdź do treści

Przetargi unijne

W postępowaniach podlegających procedurze unijnej, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z Zamawiającym, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumentów oraz oświadczeń odbywa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamówienia w procedurze unijnej prowadzone przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości.

Przy pierwszym złożeniu oferty z wykorzystaniem Platformy Przetargowej FPPP wymagana jest rejestracja w bazie dostawców. Rejestracji można dokonać:

Instrukcje obsługi Platformy Przetargowej FPPP:

Dostawca Platformy Przetargowej świadczy wsparcie dla Wykonawców: