Przejdź do treści

O projekcie

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro.

Wizja i zakres MASTT2040

Finansowany przez Unię Europejską projekt MASTT2040 ukierunkowany jest na wsparcie polityk europejskich w obszarze rozwoju sektora produkcyjnego poprzez wykorzystanie partycypacyjnych metod foresightu strategicznego w celu stworzenia kompleksowego planu działania w perspektywie krótko, średnio długoterminowej.

Działania w projekcie obejmują zdefiniowanie i analizę najważniejszych trendów wpływających na przyszłość sektora produkcyjnego w UE w celu sprostania złożonym wyzwaniom, jakie stawia przed krajami członkowskimi transformacja w kierunku zielonej i cyfrowej gospodarki (ang. Twin Transition). Integrując założenia modeli „produkcji jako usługi” (ang. MaaS – Manufacturing as a Service) i gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. CE – Circular Economy) projekt zapewnia szeroką perspektywę analizy trendów i praktyk branżowych. MASTT2040 przyczynia się tym samym do zwiększanie znaczenia zrównoważonego rozwoju i wykorzystania technologii cyfrowych w produkcji, w celu dostosowania europejskiego sektora wytwórczego do zmieniających się potrzeb i wyzwań rynku globalnego.

Podejście oparte na współpracy

Istotą projektu MASTT2040 jest podejście oparte na współpracy, integrujące wiedzę i doświadczenie zróżnicowanych grup interesariuszy, w tym ekspertów branżowych, instytucji badawczych, praktyków branżowych (przedsiębiorstwa produkcyjne) oraz instytucji odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie polityk na szczeblu zarówno krajowym, jaki ogólnoeuropejskim. Zaangażowanie interesariuszy we wszystkie etapy prac przyczyni się do lepszej integracji ekspertów reprezentujących społeczności skupione wokół trzech kluczowych obszarów: produkcji, w szczególności w obszarze rozwiązań wpisujących się w koncepcję MaaS (Manufacturing as a Service), zielonej transformacji i zrównoważonego rozwoju – CE (Circular Economy) oraz technologii cyfrowych.

MASTT2040 – metodyka i sposób realizacji celów projektu

WP1 – Scanninig and scoping – działania podejmowane w ramach pakietu mają na celu identyfikację i analizę najlepszych praktyk i studiów przypadku w obszarze wdrażania koncepcji MaaS w przedsiębiorstwach, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych aspektów wynikających z zielonej i cyfrowej transformacji.

WP2 – Envisioning & reframing – w ramach pakietu przeprowadzona zostanie analiza trendów kształtujących przyszłość europejskiego sektora produkcyjnego z uwzględnieniem znaczenia modeli MaaS i koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym – CE. Przeprowadzona analiza będzie podstawą prac nad scenariuszami rozwoju produkcji jako usługi – MaaS do 2040 roku, które mają zarysować perspektywę oraz stanowić drogowskaz dla przyszłego rozwoju „TWIN MaaS” (spójnej i zrównoważonej transformacji cyfrowej i ekologicznej w europejskim sektorze wytwórczym).

WP3 – Strategizing & planning – działania podejmowane w ramach pakietu mają na celu ustalenie podstawowych założeń dla Planu Działania (stworzenie Roadmap) obejmującego potencjalne ścieżki wykorzystania / rozwoju koncepcji i modeli MaaS, a także zdefiniowanie priorytetów dla podejmowanych działań i przyszłych polityk, w celu wzmocnienia odporności i konkurencyjności europejskiego sektora produkcyjnego w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej (obecnie – 2030, 2030-2035, 2035-2040).

WP4 – Collaborative sense-making and recommendations – prace realizowane w ramach pakietu ukierunkowane są na identyfikację potencjalnych obszarów standaryzacji danych kluczowych dla pokonywania istniejących dziś barier organizacyjnych, technologicznych czy legislacyjnych, w celu efektywnego wdrażania najbardziej efektywnych modeli MaaS. Rekomendacje wykorzystujące główne wnioski i dane pozyskane w toku realizacji projektu, tworzone z udziałem kluczowych interesariuszy, obejmą zalecenia dla polityk przemysłowych Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie standaryzacji danych i strategii wzmacniania trensformacji w kierunku cyfrowej i zielonej gospodarki.

WP5 – Stakeholders engagement, communication and dissemination – podejmowane działania mają na celu jak najszersze zaangażowanie ekosystemu sektora produkcyjnego, w szczególności w kontekście MaaS, w ramach aktywnej sieci współpracy partnerów europejskich.

WP6 – Project management (Zarządzanie projektem)

Rola Fundacji

Platforma Przemysłu Przyszłości w projekcie jest Liderem pakietu 4 (WP4): Collaborative sense-making and recommendations i odpowiada głównie za prace ukierunkowane na opracowanie rekomendacji dla polityk Komisji Europejskiej, w tym w zakresie standaryzacji danych, w celu osiągnięcia strategicznych celów europejskiej polityki przemysłowej i funkcjonowania przyszłych ekosystemów produkcyjnych w kontekście cyfrowej i zielonej transformacji.

Partnerzy projektu


Dołącz do projektu MASTT2040

Wypełnij ankietę on-line i sprawdź w jakim stopniu mogą dotyczyć Twojej działalności. Podziel się z nami swoją wiedzą i sprawdź czy jesteś gotowy na przyszłe wyzwania rynku produkcyjnego.

Link do ankiety znajdziesz TUTAJ.