Przejdź do treści

Samoocena dojrzałości cyfrowej
Gdzie jesteś na drodze transformacji? Jaka jest Twoja pozycja na tle konkurencji?

Czym jest samoocena dojrzałości cyfrowej?

Samoocena jest badaniem mającym na celu określenie stanu dojrzałości cyfrowej organizacji, pokazanie obszarów i zakresu możliwych zmian w kierunku podniesienia poziomu jej cyfryzacji. Ich wprowadzanie pozwoli na przejście do kolejnego etapu rozwoju na drodze do rozwiązań przemysłu 4.0.

Narzędzie zostało zbudowane z uwzględnieniem kluczowych aspektów rozwoju i umożliwia identyfikację poziomu cyfryzacji w kilkunastu wymiarach. Podstawowy zestaw pytań – uniwersalny, niezależnie od branży i specyfiki organizacji – podzielony jest wg poniższych kategorii.

Badane kategorie

Strategia cyfryzacji na poziomie biznesowym

Pytania tego wymiaru mają na celu uchwycenie ogólnego stanu strategii cyfryzacji w badanej organizacji z perspektywy biznesowej. Uwzględniono tu inwestycje (realizowane lub planowane) w cyfryzację w podziale na obszary biznesowe, a także gotowość do rozpoczęcia cyfrowej podróży, która może wymagać działań organizacyjnych i ekonomicznych, dotąd nieprzewidzianych.

Zarządzanie danymi i łączność

Wymiar ten obejmuje sposoby w jakie dane są przechowywane cyfrowo, organizowane, udostępniane na połączonych urządzeniach (komputerach itp.) oraz używane do celów biznesowych z uwzględnieniem ich ochrony za pomocą schematów cyberbezpieczeństwa.

Cyfryzacja zorientowana na człowieka

Ten wymiar dotyczy tego w jaki sposób pracownicy są przygotowywani, angażowani i wspierani dzięki rozwiązaniom cyfrowym, a ich warunki pracy poprawiają się w celu zwiększenia ich wydajności i dobrostanu.

Gotowość cyfrowa

Wymiar gotowości cyfrowej zapewnia ocenę obecnego stopnia użycia technik cyfrowych (zarówno podstawowych, jak i bardziej zaawansowanych), która jest ważna zarówno w organizacjach produkcyjnych, jak i usługowych.

Automatyzacja i sztuczna Inteligencja

Ten wymiar bada poziom automatyzacji i inteligencji wspomaganych środkami cyfrowymi osadzonymi w procesach biznesowych.

Zielona cyfryzacja

Wymiar ten ukazuje zdolność organizacji do przystąpienia do cyfryzacji w ujęciu długofalowym, odpowiedzialnie i z dbałością o ochronę oraz zrównoważone użycie zasobów naturalnych i środowiska (ostatecznie zdolność do budowania na tym przewagi konkurencyjnej).

Metodyka i uwagi

Zestaw pytań podstawowych jest zbieżny z kwestionariuszem Komisji Europejskiej Digital Maturity Assessment (DMA), który pozwala EDIHom mierzyć poziom cyfryzacji w organizacjach (MŚP lub organizacji sektora publicznego) i zapewnić ustrukturyzowaną ścieżkę do cyfrowej transformacji i dojrzałości.

DMA Tool | European Digital Innovation Hubs Network (europa.eu)

W ankiecie występują również pytania dodatkowe, pozwalające szczegółowo spozycjonować obecne w badanej organizacji rozwiązania na tle standardów cyfryzacji w sektorach produkcyjnym, handlowym czy logistycznym i transportowym. Metodologia badania oraz pytania kierowane do przedsiębiorców różnych sektorów w ramach prac metodologicznych zostały zawarte w załączniku.

Metodyka badania

Dobór pytań, kalkulacja wyników i analiza skuteczności

Mogą Cię też zainteresować