Przejdź do treści

Zastosowanie: Tauron Polska Energia S. A.


Zastosowane technologie

Big Data

Opis przedsiębiorstwa

Branża: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
Wielkość: Duże
Lokalizacja wdrożenia: Elektrownia Łagisza w Będzinie – Blok nr 10

Grupa TAURON jest kluczowym podmiotem w branży energetycznej i ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Podstawową działalnością Grupy TAURON jest wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła. Obejmuje to dystrybucję energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych położonych w południowej Polsce, wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych w elektrowniach wodnych, wiatrowych, a także farmach fotowoltaicznych.

Opis sytuacji przed zastosowaniem technologii

Potrzeba zwiększenia wskaźnika dyspozycyjności dla instalacji przemysłowej, tj. bloku energetycznego o mocy 460 MW w Elektrowni Łagisza.

Co zostało zrealizowane?

Jednym z zadań (wchodzących w zakres szerszego projektu z zakresu diagnostyki predykcyjnej i preskrypcyjnej) jest Moduł Elektryczny (ME) obejmujący diagnostykę transformatora blokowego i transformatora odczepowego na bloku nr 10 w Elektrowni Łagisza. Celem modułu jest uzyskanie informacji o stanie technicznym transformatorów zainstalowanych na bloku, potrzebie wykonania czynności konserwacyjno-remontowych, a także możliwość szybkiej reakcji na zmiany parametrów technicznych.

Stworzony system ma funkcjonalności:

  • Analizy stanu technicznego transformatora blokowego na podstawie gazów w oleju izolacyjnym.
  • Przewidywania wystąpienia efektu „bąbelkowania” na podstawie zawartości wody w papierze i temperatury izolacji transformatora.
  • Badania szybkości przyrostów gazów – w celu alarmowania i oceny defektu.

Jakie efekty przyniosło?

Jako efekt prowadzonych prac należy wskazać, iż zainstalowany system monitoringu izolatorów transformatora na początku lipca 2022 roku ostrzegł przed zniszczeniem izolatora i poważną awarią transformatora blokowego. Wykryto nieprawidłowość w działaniu transformatora przez urządzenie wchodzące w skład systemu. Następnie zalecono weryfikację stanu technicznego izolatorów przez pomiary na wyłączonym transformatorze. Pomiary potwierdziły istnienie defektu w izolatorze, grożącego zniszczeniem izolatora i prawdopodobnie pożarem transformatora. Analiza wyników stężeń gazów w oleju transformatora pozwoliła na stwierdzenie, że defekt w izolatorze nie wpłynął na stan transformatora.