QuantERA

Pieniądze na technologie kwantowe

Przedmiot wsparcia

Celem międzynarodowego konkursu jest rozwój technologii kwantowych przez przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i ich konsorcja. Organizatorem konkursu jest konsorcjum organizacji finansujących i wspierających badania w dziedzinie technologii kwantowych w Europie QuantERA II ERA-NET Cofund in Quantum Technologies finansowanego w ramach Programu Horyzont 2020.

Główne zasady

 • O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, organizacje badawcze oraz grupy podmiotów. Każdy projekt powinien zakładać współdziałanie co najmniej 3-6 partnerów.
 • Przedmiotem projektu mogą być badania przemysłowe i prace rozwojowe.
 • Zakres tematyczny projektu powinien obejmować 2 obszary:
  • zjawiska i zasoby kwantowe (QPR) – projekty powinny badać nowe zjawiska kwantowe, koncepcje, zasoby, protokoły, algorytmy i/lub zająć się głównymi wyzwaniami, które ograniczają szerokie zastosowania niektórych technologii kwantowych;
  • stosowana nauka kwantowa (AQS) – projekty powinny przekładać zdobytą wiedzę dotyczącą zjawisk kwantowych na zastosowania technologiczne i opracowanie nowych produktów.
 • Projekt powinien dotyczyć następujących tematów:
  • komunikacji,
  • symulacji,
  • dokonywania obliczeń,
  • programowania,
  • wykrywania i obrazowania metrologicznego.
 • Partnerami projektu mogą być podmioty pochodzące z następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Kanada, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Izrael, Włochy, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania.
 • Budżet projektu powinien być zrównoważony, przy czym partnerzy z jednego kraju nie powinni mieć większego udziału niż 60%, a jeden partner nie powinien przekroczyć 40% udziału w budżecie całego projektu.
 • Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego na stronie http://www.quantera.eu/.
 • Wnioskodawcy, których aplikacja znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przygotowaną opinię Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania.
 • Czas trwania projektu od 24 do 36 miesięcy.

Sposób finansowania

Intensywność wsparcia dla projektu może wynieść od 40% do 100% w zależności od zakresu projektu i wielkości przedsiębiorstwa.

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 26.01.2023 r.
 • zakończenie naboru: 11.05.2023 r.

Budżet konkursu

1 mln euro

Organizator

French National Research Agency (ANR)